Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gwarancja bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gwarancja bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

Wszelkie zabawki wytworzone w Unii Europejskiej lub do niej przywożone, przed udostępnieniem na rynku, muszą spełnić surowe wymogi bezpieczeństwa. Wymagania te są okresowo aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technicznego i wiedzy naukowej.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

STRESZCZENIE

Wszelkie zabawki wytworzone w Unii Europejskiej lub do niej przywożone, przed udostępnieniem na rynku, muszą spełnić surowe wymogi bezpieczeństwa. Wymagania te są okresowo aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technicznego i wiedzy naukowej.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa z 2009 r. ustanawia wymagania bezpieczeństwa dotyczące zabawek wchodzących na rynek UE. Określa ona szczegółowy zakres odpowiedzialności różnych podmiotów łańcucha dostaw - od producenta do sprzedawcy. Wymagania mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę ogółu społeczeństwa i środowiska oraz zagwarantowanie uczciwej konkurencji na unijnym rynku zabawek.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Zabawki to produkty zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia.
  • Zważywszy na fakt, że producenci posiadają szczegółową wiedzę o swoim produkcie, są oni odpowiedzialni za zapewnienie, że ich zabawki spełniają wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.
  • Importerzy mogą wprowadzać na rynek wyłącznie zabawki pochodzące spoza UE, które spełniają wszelkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.
  • Dystrybutorzy i sprzedawcy muszą postępować z należytą starannością w zakresie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.
  • Za nadzór rynku odpowiadają organy krajowe.
  • Zabawki, które spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, kwalifikują się do otrzymania deklaracji zgodności WE, muszą posiadać oznakowanie CE i mogą trafić do sprzedaży w całej UE.
  • Przepisy nie mają zastosowania do następujących zabawek: sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw, automatów do gier przeznaczonych do publicznego użytku, pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe, zabawek z silnikami parowymi, proc i katapult.
  • Dyrektywa jest okresowo uaktualniania, w celu ustanowienia wartości granicznych substancji chemicznych (takich jak kadm, bar lub bisfenol A) stosowanych w zabawkach.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/48/WE

20.7.2011 Z wyłączeniem części III załącznikaII (wymagania bezpieczeństwa dotyczące właściwości chemicznych): 20.7.2013

20.1.2011

Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1-37

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2012/7/UE

20.7.2013

20.1.2013

Dz.U. L 64 z 3.3.2012, s. 7-8

Rozporządzenie (UE) nr 681/2013

20.7.2013

-

Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 16-17

Dyrektywa 2014/79/UE

21.12.2015

21.12.2015

Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 49-51

Dyrektywa 2014/81/UE

21.12.2015

21.12.2015

Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 49-51

Dyrektywa 2014/84/UE

1.7.2015

1.7.2015

Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 49-51

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy L 396 z 30.12.2006, s. 1-794)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355)

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2015

Top