Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nakazy chroniące zbiorowe interesy konsumentów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nakazy chroniące zbiorowe interesy konsumentów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/22/WE — nakazy zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Jej celem jest wprowadzenie zasad na szczeblu Unii Europejskiej (UE) w celu zapewnienia, że nakazy są wystarczająco skuteczne, aby doprowadzić do zaprzestania praktyk szkodliwych dla zbiorowych interesów konsumentów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Nakazy mają doprowadzić do zaprzestania lub zakazania praktyk szkodliwych dla zbiorowych interesów konsumentów. Zbliżenie przepisów ustawowych przeprowadzone na mocy tej dyrektywy pozwala na zwiększenie skuteczności tych nakazów i usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.
 • Szkodliwe praktyki, o których mowa, obejmują praktyki związane z kredytami konsumenckimi, zorganizowanymi wakacjami i wycieczkami, nieuczciwymi warunkami w umowach zawartych z konsumentami, umowami zawieranymi na odległość oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi. Pełną listę odpowiednich dyrektyw można znaleźć w załączniku I dyrektywy 2009/22/WE.
 • Zastosowanie nakazów zaprzestania bezprawnych praktyk może skutkować:
  • doprowadzeniem do zaprzestania lub zakazu szkodliwej praktyki w trybie pilnym, w odpowiednich przypadkach w drodze procedury doraźnej,
  • wyeliminowaniem długotrwałych skutków szkodliwej praktyki, zwłaszcza poprzez publikację decyzji,
  • wydaniem wyroku, zgodnie z którym pozwany musi zastosować się do decyzji poprzez nakazanie mu zapłacenia grzywny.
 • Prawem obowiązującym jest zazwyczaj prawo kraju UE, gdzie szkodliwa praktyka miała miejsce lub gdzie wystąpiły jej skutki, przy czym nie przestają obowiązywać również zasady międzynarodowego prawa prywatnego.
 • Podmioty upoważnione do występowania z powództwem mają uzasadniony interes w zapewnieniu ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz sprawnego działania rynku wewnętrznego. Dotyczy to niezależnych instytucji publicznych, szczególnie odpowiedzialnych za ochronę zbiorowych interesów konsumentów, lub organizacji ochrony konsumenta. Ich wykaz został opublikowany w 2016 r. przez Komisję Europejską.
 • Wykaz instytucji upoważnionych do występowania z powództwem w razie stwierdzenia wewnątrzunijnych szkodliwych praktyk sporządzany jest przez Komisję i publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W takim przypadku wymienione w wykazie upoważnione instytucje zyskują uprawnienia do występowania z powództwem przed organami sądowymi i administracyjnymi kraju UE, w którym dana szkodliwa praktyka miała miejsce.
 • Kraju UE, w którym ma być złożone powództwo, może zdecydować o konieczności przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z udziałem stron, w obecności lub nie upoważnionego podmiotu z tego kraju. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku o konsultacje szkodliwe praktyki nie ustaną, powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk może zostać złożone w trybie natychmiastowym.
 • Analiza dotycząca stosowania dyrektywy 2009/22/WE została sporządzona w 2011 r. i wykorzystano ją do sporządzenia raportu Komisji Europejskiej opublikowanego w 2012 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 29 grudnia 2009 r. Dyrektywa stanowi kodyfikację dyrektywy 98/27/WE, którą należało wdrożyć do prawa krajowego do 1 stycznia 2001 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

 • Sekcja „Nakazy” na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (wersja skodyfikowana) (Dz. U. L 110 z 1.5.2009, s. 30–36)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2009/22/WE zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Raport Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący stosowania dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (COM(2012) 635 final z 6.11.2012)

Zalecenie Komisji 2013/396/UE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii (Dz. U. L 201, 26.7.2013, s. 60–65)

Komunikat Komisji dotyczący art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, ujednolicającej dyrektywę 98/27/WE — Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektywy (Dz. U. C 361 z 30.9.2016, s. 1–55)

Sprostowanie do powiadomienia Komisji dotyczącego art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, który kodyfikuje dyrektywę 98/27/WE — Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektyw (Dz. U. C 367 z 6.10.2016, s. 6)

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016

Top