Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Umowy o kredyt konsumencki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Umowy o kredyt konsumencki

Rozwojowi rynku kredytowego w obrębie Unii Europejskiej musi towarzyszyć wzmocnienie praw konsumenckich. Harmonizacja przepisów krajowych musi także umożliwiać promowanie kredytów transgranicznych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG

STRESZCZENIE

Rozwojowi rynku kredytowego w obrębie Unii Europejskiej musi towarzyszyć wzmocnienie praw konsumenckich. Harmonizacja przepisów krajowych musi także umożliwiać promowanie kredytów transgranicznych.

JAKI JEST CEL TEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu harmonizację przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w krajach UE w zakresie kredytów udzielanych konsumentom w celu sfinansowania zakupu towarów lub usług (wczasów, towarów, nowego samochodu itp.). Umożliwi to otwarcie europejskiego rynku kredytów konsumenckich oraz jednoczesne zwiększenie przejrzystości warunków umów i poziomu ochrony konsumenckiej.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się jednak do:

 • umów o kredyt zabezpieczony hipoteką, które są regulowane dyrektywą 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi,
 • umów o kredyt przeznaczony na sfinansowanie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub budynku, regulowanych dyrektywą 2014/17/UE,
 • umów o kredyt, którego całkowita kwota jest niższa niż 200 euro lub wyższa niż 75 000 euro. Najpóźniej do 21 marca 2016 r. (termin transpozycji dyrektywy 2014/17/UE) dyrektywa musi zostać zastosowana do umów o kredyt niegwarantowany udzielany na cele przeprowadzenia remontu nieruchomości mieszkalnej w kwocie większej niż 75 000 euro.

GŁÓWNE ASPEKTY

Wszelkie reklamy umów o kredyt podające dane odnoszące się do kosztów kredytu (np. stopę oprocentowania) muszą zawierać standardowe informacje określone na podstawie reprezentatywnego przykładu, takie jak:

 • stopę oprocentowania kredytu, wraz ze szczegółami dotyczącymi kosztu kredytu,
 • kwotę kredytu,
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która przedstawia wszystkie obowiązkowe koszty konieczne do uzyskania kredytu wyrażone procentowo (stopę oprocentowania, opłatę administracyjną, obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia, opłaty gwarancyjne).

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o kredyt kredytodawca ma obowiązek udzielić zrozumiałych informacji dotyczących podstawowych cech oferowanego produktu kredytowego w odpowiednim czasie. Do takich informacji zaliczają się m.in.:

 • okres obowiązywania umowy o kredyt,
 • całkowita kwota kredytu,
 • stopa oprocentowania kredytu i powiązane z nią warunki,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta,
 • kwota, liczba i częstotliwość spłat,
 • opłaty związane z umową lub z niej wynikające,
 • konsekwencje zalegania przez konsumenta ze spłatą lub niedokonania spłaty.

Konsumenci powinni otrzymać informacje w ujednoliconym formacie.

Umowa o kredyt musi także zawierać podobne informacje w podobnym formacie.

Kredytodawca musi:

 • udzielić konsumentom odpowiednich wyjaśnień, aby mogli dokonać wyboru umowy, która odpowiada ich potrzebom i sytuacji finansowej,
 • ocenić wypłacalność swoich klientów przed podpisaniem umowy, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa konsumentów do otrzymania informacji o odrzuceniu ich wniosku o kredyt po sprawdzeniu informacji w bazie danych o kredytach.

Konsumenci:

 • mają 14 dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania powodu,
 • mają prawo do przedterminowej spłaty swojego kredytu w dowolnym momencie, pod warunkiem że kredytodawca otrzyma sprawiedliwą i obiektywnie uzasadnioną rekompensatę.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 11 czerwca 2008 r. i musiała zostać transponowana najpóźniej do 11 czerwca 2010 r.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej prawom konsumenta.

Zob. także dodatkowe informacje o dyrektywie w sprawie kredytu konsumenckiego oraz inne pytania związane z dyrektywą i jej wdrożeniem.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/48/WE

11.6.2008

11.6.2010

Dz.U. 133 z 22.5.2008, s. 66-92

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/17/UE

20.3.2014

21.3.2016

Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34-85

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2015

Top