Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Niniejszy komunikat ma na celu zainicjowanie debaty politycznej na temat zbliżającego się przeglądu pakietu środków pomocy państwa dotyczących usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 23 marca 2011 r. – „Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym” [COM(2011) 146 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Kontekst

Pakiet środków pomocy państwa dotyczących usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym ma być poddany przeglądowi. Obecny pakiet obejmuje szereg środków przyjętych w 2005 r., w szczególności decyzję w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i wspólnotowe ramy dotyczące usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w których Komisja wyjaśniła zasady stosowania artykułów 106 i 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dotyczących pomocy państwa) w celu przyznawania rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

W komunikacie „W kierunku Aktu o jednolitym rynku” Komisja zobowiązała się do przyjęcia do 2011 r. komunikatu i pakietu działań na rzecz usług świadczonych w interesie ogólnym. Komisja podkreśliła, że UE i jej państwa członkowskie muszą dopilnować, aby usługi publiczne można było łatwiej zapewnić na odpowiednim poziomie, a sposób ich finansowania był przejrzysty, tak by ich jakość była jak najwyższa i aby wszyscy mieli do nich dostęp. Unijne zasady konkurencji mają zastosowanie wyłącznie do tych usług świadczonych w interesie ogólnym, które mają charakter „gospodarczy”.

Przegląd zasad dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Ogólnym celem reformy zasad pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym jest zwiększenie udziału usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w szerszym procesie naprawy gospodarczej UE. Państwa członkowskie muszą zagwarantować obywatelom niektóre usługi na przystępnych warunkach, np. usługi dotyczące szpitali, edukacji, usługi socjalne, a także usługi dotyczące komunikacji czy transportu.

Zgodnie z wymogami decyzji w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz wspólnotowych ram dotyczących usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje. W ich ramach zwróciła się do państw członkowskich o przedstawienie sprawozdań w sprawie stosowania obecnego pakietu działań na rzecz usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz rozpoczęła konsultacje społeczne. Ogółem konsultacje potwierdziły, że wprowadzenie obecnego pakietu działań na rzecz usług świadczonych w interesie ogólnym zostało przyjęte pozytywnie, a istniejące instrumenty prawne wniosły pozytywny wkład w realizację ogólnego celu dotyczącego zagwarantowania pewności prawnej. Konsultacje pokazały jednak również, że istnieją możliwości dokonania usprawnień. W szczególności niezbędne jest wprowadzenie bardziej przejrzystych, prostszych, bardziej proporcjonalnych i skuteczniejszych instrumentów zapewniających łatwiejsze stosowanie odnośnych zasad. Aby osiągnąć te cele, Komisja zamierza oprzeć zbliżającą się reformę na dwóch kluczowych zasadach: wyjaśniania oraz podejścia zróżnicowanego i proporcjonalnego.

Aby zapewnić lepszą przejrzystość, Komisja zamierza wprowadzić dodatkowe wytyczne dotyczące podstawowych zagadnień w zakresie zasad pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W zakresie objętym pojęciami zdefiniowanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zgodnie z wykładnią sądową rola Komisji ogranicza się do zapewnienia wytycznych w sprawie wykładni TFUE oraz orzecznictwa. Komisja zamierza zapewnić wytyczne między innymi w następujących kwestiach:

  • rozróżnienie między działalnością gospodarczą i niemającą charakteru gospodarczego zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa oraz kwalifikacja niektórych podmiotów jako przedsiębiorstw,
  • ograniczenia, jakim podlegają państwa członkowskie zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa przy definiowaniu działalności gospodarczej jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym,
  • warunki, na jakich rekompensata z tytułu niektórych usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wykonywanych na szczeblu lokalnym wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi, a zatem wchodzi w zakres stosowania zasad dotyczących pomocy państwa,
  • wymogi zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy państwa, które muszą spełniać organy publiczne, powierzające przedsiębiorstwom wykonywanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
  • warunki, na jakich rekompensata z tytułu wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym nie stanowi pomocy państwa w sytuacji, gdy zamawiający wybrał świadczeniodawcę oferującego usługi za cenę najkorzystniejszą dla danej społeczności lub w sytuacji, gdy naliczona cena odpowiada cenie efektywnego i „dobrze zarządzanego” przedsiębiorstwa (te dwie możliwości wynikają z wyroku w sprawie Altmark wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości),
  • jak zapewnić bardziej jednolite stosowanie zasad dotyczących pomocy państwa i zamówień publicznych,
  • zależności między zasadami określonymi w pakiecie i innymi sektorowymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

W obecnym pakiecie działań na rzecz usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wprowadzone są już różne poziomy dokładności analizy. W ramach podejścia zróżnicowanego i proporcjonalnego Komisja zamierza wprowadzić wyraźniejsze rozróżnienie między różnymi rodzajami usług, w zależności od tego, w jakim zakresie pomoc państwa w tych sektorach gospodarki stwarza poważne ryzyko zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Będzie to obejmować:

  • uproszczenie stosowania zasad dotyczących pomocy państwa w przypadku niektórych rodzajów usług socjalnych organizowanych przez lokalne społeczności, mających szereg specyficznych cech pod względem ich struktury finansowania i celów, a wywierających jedynie nieznaczny wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi,
  • zwiększony nacisk na skuteczność usług komercyjnych świadczonych na dużą skalę, objętych zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych, poprzez uwzględnianie skuteczności i jakości wykonawcy usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach określania wysokości przyznawanej rekompensaty.

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2011

Top