Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wyłączenie dla porozumień B+R

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Wyłączenie dla porozumień B+R

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wyłączenie grupowe dla porozumień badawczo-rozwojowych (B+R) i ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony konkurencji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stronom porozumień B+R odpowiedniego poziomu ochrony prawnej.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych.

STRESZCZENIE

Artykuł 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie ma zastosowania do porozumień badawczo-rozwojowych (B+R) *. Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2821/71 rozporządzenie to zapewnia jednak wyłączenie dla porozumień badawczo-rozwojowych, które zawierają postanowienia dotyczące przeniesienia praw własności intelektualnej w celu prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych, opłacanych prac badawczo-rozwojowych lub wspólnego wykorzystywania wyników, lub też dotyczące udzielenia licencji na te prawa, o ile postanowienia te nie stanowią podstawowego przedmiotu takich porozumień, ale są bezpośrednio z nimi związane i konieczne do wprowadzenia ich w życie. Niniejsze rozporządzenie przewiduje również wyłączenie grupowe w odniesieniu do wspólnego wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez strony zgodnie z rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (WE) nr 2659/2000, które wygasło 31 grudnia 2010 r.

Warunki wyłączenia

Aby podlegać wyłączeniu, porozumienie musi stanowić, że wszystkie strony mają pełen dostęp do ostatecznych wyników wspólnych prac badawczo-rozwojowych, w tym wszelkich wynikających z tych prac praw własności intelektualnej i know-how, na potrzeby dalszych prac badawczo-rozwojowych i wykorzystywania wyników. Jeżeli strony ograniczą swoje prawa do wykorzystywania wyników, możliwe jest odpowiednie ograniczenie dostępu do wyników na potrzeby ich wykorzystywania.

Jeżeli porozumienie przewiduje tylko wspólne prace badawczo-rozwojowe lub opłacane prace badawczo-rozwojowe, każda ze stron musi mieć dostęp do wszelkiego już istniejącego know-how innych stron, jeżeli takie know-how jest niezbędne do celów wykorzystywania wyników prac. Wymiana już istniejącego know-how może podlegać rekompensacie, jednak rekompensata nie może być na tyle wysoka, by skutecznie utrudniać taki dostęp.

Wszelkie wspólne wykorzystywanie wyników prac może dotyczyć jedynie wyników, które są chronione prawami własności intelektualnej lub stanowią know-how i które są niezbędne dla wytwarzania produktów objętych umową lub stosowania technologii objętych umową.

Próg udziału w rynku i okres wyłączenia

Jeśli strony porozumienia B+R nie są przedsiębiorstwami konkurującymi, wyłączenie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przez czas trwania prac badawczo-rozwojowych. Jeśli wyniki prac są wspólnie wykorzystywane, wyłączenie stosuje się nadal przez siedem lat od pierwszego wprowadzenia produktów lub technologii objętych umową do obrotu na rynek UE.

Jeśli strony są przedsiębiorstwami konkurującymi, wyłączenie stosuje się tylko wówczas, gdy w chwili przystąpienia do porozumienia badawczo-rozwojowego:

 • w przypadku porozumień B+R łączny udział stron porozumienia w rynkach właściwych produktów i technologii nie przekracza 25%,
 • w przypadku porozumień dotyczących opłacanych prac badawczo-rozwojowych łączny udział w rynkach właściwych produktów i technologii, jaki posiada strona finansująca i wszystkie strony, z którymi strona finansująca zawarła porozumienia badawczo-rozwojowe w odniesieniu do tych samych produktów lub technologii objętych umową, nie przekracza 25%.

Po zakończeniu okresu siedmiu lat wyłączenie stosuje się nadal dopóty, dopóki łączny udział stron w rynkach właściwych produktów i technologii nie przekroczy 25%.

Najpoważniejsze ograniczenia

Wyłączenie nie ma zastosowania do porozumień badawczo-rozwojowych, które, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi czynnikami, na które strony mają wpływ, mają na celu:

 • ograniczenie swobody stron w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach niepowiązanych,
 • ograniczenie swobody stron w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pokrewnej po zrealizowaniu danego porozumienia B+R,
 • ograniczenie produkcji lub sprzedaży, z określonymi wyjątkami.

Wykluczone ograniczenia

Wyłączenie nie ma zastosowania do następujących zobowiązań zawartych w porozumieniach badawczo-rozwojowych:

 • zobowiązanie do niekwestionowania, po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych, ważności praw własności intelektualnej,
 • zobowiązanie do nieudzielania osobom trzecim licencji na wytwarzanie produktów objętych umową lub stosowanie technologii objętych umową, chyba że w porozumieniu przewidziano wykorzystywanie wyników przez przynajmniej jedną ze stron i ma ono miejsce na rynku wewnętrznym względem osób trzecich.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Porozumienie badawczo-rozwojowe: porozumienie zawierane między dwiema stronami lub większą liczbą stron określające warunki, na jakich strony te:
  • prowadzą wspólne prace badawczo-rozwojowe nad produktami lub technologiami objętymi umową oraz wspólnie wykorzystują wyniki tych prac,
  • wspólnie wykorzystują wyniki prac badawczo-rozwojowych nad produktami lub technologiami objętymi umową, przeprowadzonych wspólnie na podstawie porozumienia zawartego wcześniej między tymi samymi stronami,
  • prowadzą wspólne prace badawczo-rozwojowe nad produktami lub technologiami objętymi umową, z wyłączeniem wspólnego wykorzystywania wyników tych prac,
  • prowadzą opłacane prace badawczo-rozwojowe nad produktami lub technologiami objętymi umową oraz wspólnie wykorzystują wyniki tych prac,
  • wspólnie wykorzystują wyniki opłacanych prac badawczo-rozwojowych nad produktami lub technologiami objętymi umową na podstawie porozumienia zawartego wcześniej między tymi samymi stronami,
  • prowadzą opłacane prace badawczo-rozwojowe nad produktami lub technologiami objętymi umową, z wyłączeniem wspólnego wykorzystywania wyników tych prac.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1217/2010

1.1.2011–31.12.2022

Dz.U. L 335 z 18.12.2010

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2011

Top