Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojazdy silnikowe — wyłączenia grupowe z unijnego prawa konkurencji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojazdy silnikowe — wyłączenia grupowe z unijnego prawa konkurencji

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 461/2010 — stosowanie art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wyłącza porozumienia wertykalne*, które przynoszą dostatecznie dużo korzyści, aby przeważyć skutki antykonkurencyjne. Rozporządzenie (UE) nr 461/2010 zapewnia sektorowi pojazdów silnikowych dostęp do określonych wyłączeń grupowych dotyczących porozumień wertykalnych w zakresie zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych oraz tych dotyczących świadczenia usług naprawy i konserwacji tych pojazdów, a także dystrybucji części zamiennych.

Porozumienia wertykalne dotyczące zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych

Rozporządzenie (UE) nr 461/2010 stosuje przepisy rozporządzenia (UE) nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych dotyczących zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych.

Porozumienia wertykalne dotyczące usług posprzedażnych dla pojazdów silnikowych

W rozporządzeniu (UE) nr 461/2010 również stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych dotyczących warunków zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży części zamiennych do pojazdów silnikowych lub świadczenia usług naprawy i konserwacji takich pojazdów, pod warunkiem że spełniają one wymogi w zakresie wyłączenia na mocy rozporządzenia (UE) nr 330/2010 i nie obejmują żadnych z następujących najpoważniejszych ograniczeń opisanych w rozporządzeniu (UE) nr 461/2010:

  • ograniczenie sprzedaży części zamiennych do pojazdów silnikowych przez uczestników systemu dystrybucji selektywnej,
  • ograniczenie – uzgodnione między dostawcą części zamiennych, narzędzi naprawczych oraz producentem pojazdów silnikowych – możliwości dostawcy w zakresie sprzedaży tych towarów autoryzowanym lub niezależnym dystrybutorom, autoryzowanym lub niezależnym warsztatom lub ostatecznym użytkownikom,
  • ograniczenie – uzgodnione między producentem pojazdów silnikowych, który wykorzystuje komponenty do pierwotnego montażu pojazdów silnikowych, oraz dostawcą takich komponentów – możliwości dostawcy w zakresie skutecznego umieszczania swojego znaku towarowego lub znaku firmowego w łatwo widoczny sposób na dostarczanych komponentach lub częściach zamiennych.

Zgodnie rozporządzeniem nr 19/65/EWG Komisja Europejska może uznać, że niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do porozumień wertykalnych zawierających określone ograniczenia dotyczące rynku właściwego, jeśli równoległe sieci podobnych ograniczeń wertykalnych obejmują ponad 50% tego rynku.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2010 r. i będzie obowiązywać do 31 maja 2023 r.

KONTEKST

Konkurencja: Pojazdy silnikowe — ustawodawstwo

KLUCZOWE POJĘCIA

*Porozumienie wertykalne: porozumienie lub praktykę uzgodnioną zawierane między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami, działającymi na różnych szczeblach produkcji lub dystrybucji dotyczące warunków zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży niektórych towarów lub usług przez ich strony.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. (Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 52–57)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych (Dz.U. L 36 z 6.3.1965, s. 533–535) Kolejne zmiany do rozporządzenia nr 19/65/EWG zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2016

Top