Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zapewnienie powszechnego udziału w korzyściach płynących ze społecznego wymiaru globalizacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zapewnienie powszechnego udziału w korzyściach płynących ze społecznego wymiaru globalizacji

Unia Europejska stara się zadbać o to, aby proces globalizacji był zrównoważony w wymiarze społecznym. Pragnie wzmocnić swoje działania na rzecz równego podziału korzyści płynących z globalizacji i dzielić się swoim doświadczeniem z innymi zainteresowanymi podmiotami na świecie.

AKT

Communication from the Commission of 18 may 2004 to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – The Social Dimension of Globalisation – the EU's policy contribution on extending the benefits to all [COM(2004) 383 final - Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 18 maja 2004 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wymiar społeczny globalizacji – wkład polityki UE w zapewnienie powszechnego udziału w korzyściach [COM(2004) 383 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Przyjmując ten komunikat, Komisja Europejska pragnie włączyć się w debatę na rzecz uczciwej i zrównoważonej globalizacji.

OPANOWANIE PROCESU GLOBALIZACJI

Globalizacja przekłada się na stopniową integrację gospodarek i społeczeństw. Postęp możliwy jest dzięki nowym technologiom, nowym stosunkom gospodarczym oraz krajowej i międzynarodowej polityce w tej dziedzinie ustanowionej przez różnorodne podmioty (rządy, organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, świat biznesu, media, społeczeństwo obywatelskie). Wielu osobom na świecie globalizacja przyniosła duże korzyści. W częściach świata, gdzie ludność uzyskiwała środki do życia głównie z rolnictwa, stworzone zostały lepsze miejsca pracy, w ramach których oferowane jest wyższe wynagrodzenie.

Korzyści płynące z globalizacji pozostają jednak nierównomiernie rozdzielone między krajami i wewnątrz nich. Wyniki integracji gospodarczej na poziomie światowym są mało wyważone i często niekorzystne wobec najbardziej narażonych uczestników, bez względu na to czy są nimi rejony, sektory czy sami pracownicy. Aby globalizacja była naprawdę zrównoważona, w jej ramach musi być zapewniony sprawiedliwszy rozwój społeczny dla wszystkich.

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W SPOŁECZNY WYMIAR GLOBALIZACJI

Unia Europejska (UE) od dawna dąży do zapewnienia - wewnątrz niej, jak i na szczeblu międzynarodowym - korzyści ekonomicznych, które powinny iść w parze z postępem społecznym.

Osiągnięcia wewnątrz UE

Ze względu na własne doświadczenie w zakresie integracji regionalnej Unia Europejska służy jako wzorzec integracji gospodarczej, politycznej i społecznej. Choć ani model ani przyjęta w 2000 r. przez szefów państw i rządów strategia lizbońska, która stanowi praktyczną realizację modelu, nie mogą być tak po prostu przeniesione do innych części świata, to niektóre z ich aspektów mogą mieć dla tych części świata znaczenie.

Unia stworzyła jednolity rynek umożliwiający swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób, który wzmocniony został utworzeniem unii gospodarczej i walutowej. Aby zaspokoić potrzeby w zakresie konkurencyjności, zatrudnienia, postępu społecznego i zrównoważonego środowiska, UE prowadzi politykę w dziedzinach, które się wzajemnie uzupełniają. Wprowadzony przez nią system pozwolił na to, aby integracja gospodarcza oznaczała poprawę warunków życia i pracy europejskich obywateli, w szczególności w słabiej rozwiniętych państwach członkowskich. W tym zakresie Unia zwróciła szczególną uwagę na solidne struktury instytucjonalne, interakcje między nimi, zaangażowanie podmiotów poprzez europejski dialog społeczny, podstawowe normy pracy, takie jak niedyskryminowanie w zakresie zatrudnienia oraz równość kobiet i mężczyzn, minimalne normy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy i warunków pracy, dobrze funkcjonujące krajowe systemy zabezpieczenia społecznego, inwestycje w kapitał ludzki, jakość zatrudnienia oraz, w sposób ogólny, na przestrzeganie praw człowieka i państwa prawa.

Przekształcenie gospodarek ośmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które dołączyły do Unii 1 maja 2004 r., świadczy o tym, jak ważny dla krajów na drodze transformacji gospodarczej jest europejski model gospodarczy i społeczny.

Osiągnięcia na poziomie międzynarodowym

Unia Europejska ma od dawna świadomość, że sprawą największej wagi jest przekładanie się wkładanego przez nią wysiłku na rzecz uczciwej globalizacji na prowadzoną przez nią politykę zagraniczną.

W trakcie negocjacji dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym Unia Europejska skorzystała z okazji i wprowadziła istotne przepisy dotyczące zrównoważonej globalizacji. Tym samym skoncentrowała swoją politykę zagraniczną na powiązaniach między handlem i rozwojem, na współpracy na rzecz rozwoju zmierzającej do zmniejszania ubóstwa, na podstawowych normach pracy, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, środowisku, zrównoważonym rozwoju oraz państwie prawa, prawach człowieka i demokratyzacji.

Unia włącza te elementy do umów dwustronnych, które zawiera z praktycznie wszystkimi krajami na świecie oraz organizacjami współpracy regionalnej. Poprzez ogólny system preferencji państwom rozwijającym się, które skutecznie przestrzegają podstawowych norm pracy, Unia Europejska oferuje ponadto preferencyjny dostęp do rynku europejskiego.

Unia Europejska wspiera różne procesy integracji regionalnej, dzięki którym możliwe jest skuteczniejsze włączenie w gospodarkę światową i tym samym zwiększenie korzyści płynących z globalizacji dla wszystkich zainteresowanych.

Poprzez europejską politykę sąsiedztwa Unia stara się tworzyć z krajami sąsiadującymi na wschodzie i południu obszar stabilności i dobrobytu.

Unia nie zaniedbuje sektora prywatnego, w ramach którego uzupełniane są wysiłki podejmowane na rzecz uczciwej globalizacji.

ZWIĘKSZENIE WYSIŁKÓW NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ GLOBALIZACJI W WYMIARZE SPOŁECZNYM

Chociaż Unia Europejska aktywnie angażuje się w politykę na rzecz społecznego wymiaru globalizacji, wysiłki te – zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym – należy zwiększyć. W celu dokonania skuteczniejszej restrukturyzacji gospodarczej i społecznej, należy częściej korzystać ze środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych. Wszystkie podmioty powinny wyprzedzać, uruchamiać i wykorzystywać zmiany. Aby dokonać lepszej oceny społecznych skutków globalizacji i prowadzić skuteczniejsze działania mające na celu udzielanie pomocy za granicą, UE zamierza promować włączenie wymiaru społecznego do planowania i realizacji programów i projektów przeznaczonych dla określonych rejonów i krajów trzecich.

Pomimo podejmowanych przez Unię Europejską działań na rzecz krajów rozwijających się nie należy zapominać o odpowiedzialności, jaką one same ponoszą w zakresie zarządzania globalizacją i rozwojem społecznym.

Konieczny jest wkład międzynarodowych instytucji w zrównoważoną globalizację, w tym we wspieranie godnego zatrudnienia. Światowa Organizacja Handlu (WTO), międzynarodowe instytucje finansowe, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oraz wszystkie organy Narodów Zjednoczonych muszą działać na rzecz osiągnięcia tego celu w sposób spójny i skoordynowany.

Zasadniczo Komisja zachęca do tego, aby zamiary zastąpić konkretnymi działaniami.

KONTEKST

24 lutego 2004 r. Światowa Komisja ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji MOP opublikowała raport zatytułowany „Sprawiedliwa globalizacja: tworzenie możliwości dla wszystkich”. Przedstawiając swój wkład w społeczny wymiar globalizacji, Komisja Europejska chciała wziąć udział w debacie rozpoczętej w ten sposób przez Światową Komisję ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji oraz w realizacji jej propozycji i zaleceń.

See also

  • Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Światowej Komisji ds. Społecznego Wymiaru Globalizacji MOP (EN) (ES) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2007

Top