Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy: programy informacyjne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy: programy informacyjne

Mając na celu wspieranie walki z nałogiem palenia, Unia Europejska (UE) finansuje szkolenia producentów i wdrażanie działań zmierzających do zmiany profilu produkcji.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2182/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy ustanowiony został w 1992 r. rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego. Finansuje działania mające na celu:

  • poprawę wiedzy na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu oraz środków zapobiegawczych i leczniczych,
  • orientację produkcji wspólnotowej na inne uprawy i inną działalność gospodarczą, tworzącą miejsca pracy.

Programy informacyjne

Fundusz finansuje programy informacyjne, które mają przyczyniać się do wzrostu świadomości w sprawie szkodliwych skutków używania tytoniu. Obejmują one projekty informujące o negatywnych skutkach palenia, zapobieganie i walkę z nałogiem oraz publikację wyników uzyskanych w tych akcjach. Osoba fizyczna lub prawna, która przedstawia jeden z takich projektów, akceptuje warunki zawarte w tym rozporządzeniu z uwzględnieniem zobowiązania do udziału finansowego ze środków własnych w wysokości przynajmniej 25% wszystkich wydatków.

W sprawach programów informacyjnych Komisja zarządza Funduszem przy współpracy komitetu naukowego i technicznego.

Niezależni eksperci oceniający przedstawione projekty sprawdzają, czy spełniają one określone warunki. Między innymi projekty muszą obejmować partnerstwo między osobami prawnymi i fizycznymi z siedzibą w kilku państwach członkowskich, a jednocześnie uwzględniać różnice kulturowe i językowe.

Po podjęciu decyzji o finansowaniu projektu zawierana jest umowa regulująca stosunki między Komisją a osobą, której projekt został wybrany. Rozporządzenie to zawiera szczegółowy opis elementów koniecznych w umowie.

Działania zmierzające do zmiany profilu produkcji

Fundusz sfinansował:

  • działania indywidualne zachęcające do różnicowania działalności w sektorze tytoniowym poprzez szkolenia producentów i stworzenie struktur sprzedaży wysokiej jakości produktów innych niż tytoń,
  • działania w interesie ogólnym, obejmujące badania możliwości zmiany profilu produkcji lub działalności, działania na korzyść producentów, którzy porzucają produkcję tytoniu oraz innowacje o charakterze pokazowym.

Ostatnie akcje zmiany profilu, które otrzymały dofinansowanie, miały miejsce w 2006 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 2182/2002

10.12.2002

Dz.U. L 331 z 7.12.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 480/2004

19.3.2004

Dz.U. L 78 z 16.3.2004

Rozporządzenie (WE) nr 1881/2005

25.11.2005

Dz.U. L 301 z 18.11.2005

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia nr 2182/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych [Dz.U. L 194 z 18.7.2001]. W celu zapewnienia wysokiego poziomu zdrowia publicznego dyrektywa ta zawiera przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych w papierosach, wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego oraz etykiet wyrobów tytoniowych.

Decyzja Komisji nr 2003/641/WE w sprawie stosowania na opakowaniach papierosów kolorowych fotografii lub innych ilustracji jako ostrzeżeń związanych z ochroną zdrowia [Dz.U. L 226 z 10.9.2003]. Decyzja ta ustanawia zasady umieszczania kolorowych fotografii lub innych ilustracji na opakowaniach wyrobów tytoniowych dla zobrazowania konsekwencji dla zdrowia wynikających z palenia tytoniu. Stanowi kontynuację dyrektywy 2001/37/WE w sprawie wyrobów tytoniowych, która narzuca umieszczanie na opakowaniach większych ostrzeżeń o zagrożeniach dla zdrowia. Stosowanie szokujących obrazów obok ostrzeżeń nie jest obowiązkowe.

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2007

Top