Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zapobieganie paleniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zapobieganie paleniu

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie Rady w sprawie zapobiegania paleniu oraz inicjatyw zmierzających do większego ograniczenia użycia tytoniu

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Rada wzywa w nim kraje UE do zastosowania szeregu środków legislacyjnych, jak i innych, w celu zniechęcenia ludzi, w szczególności młodych, do rozpoczęcia palenia. Dotyczy to ograniczenia sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz ich reklamy i promocji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Aby zapobiec sprzedaży wyrobów tytoniowych dzieciom i młodzieży, wzywa się kraje UE do:
  • wprowadzenia wymogu kontroli pełnoletności osób kupujących przez sprzedawców wyrobów tytoniowych,
  • wprowadzenia wymogu oddzielenia wyrobów tytoniowych od części samoobsługowej w sklepach,
  • uniemożliwienia dostępu do automatów sprzedających wyroby tytoniowe osobom niepełnoletnim,
  • uniemożliwienia osobom niepełnoletnim zakupu na odległość, np. przez Internet,
  • wprowadzenia zakazu sprzedaży przeznaczonych dla dzieci słodyczy i zabawek, które przypominają wyroby tytoniowe,
  • wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów na sztuki lub w paczkach poniżej 19 sztuk.
 • W celu ograniczenia działań związanych z reklamą i promocją wyrobów tytoniowych wzywa się kraje UE do wprowadzenia zakazu stosowania:
  • znaków towarowych wyrobów tytoniowych w przypadku niezwiązanych z nimi produktów i usług,
  • artykułów promocyjnych, takich jak popielniczki, zapalniczki, parasole i próbki wyrobów tytoniowych,
  • zniżek; bezpłatnych upominków, premii lub możliwości uczestniczenia w grach lub konkursach związanych z wyrobami tytoniowymi,
  • bilbordów, plakatów i innych form wewnętrznej i zewnętrznej reklamy tytoniu i powiązanych wyrobów,
  • reklam wyrobów tytoniowych w kinach,
  • innych bezpośrednich lub pośrednich form reklamy wyrobów tytoniowych oraz związanego z nimi sponsorowania.
 • Wzywa się także kraje UE do:
  • wymagania od producentów, importerów i sprzedawców hurtowych przekazywania informacji na temat wydatków poniesionych na reklamę, marketing, sponsorowanie i kampanie promocyjne,
  • przeciwdziałania skutkom biernego palenia tytoniu w zamkniętych miejscach pracy, wydzielonych miejscach publicznych i środkach transportu publicznego. Priorytetem powinny zostać objęte ośrodki edukacyjne, służby zdrowia i opieki nad dziećmi,
  • kontynuacji pracy nad strategiami w zakresie walki z paleniem, w szczególności za sprawą edukacji zdrowotnej,
  • angażowania młodzieży w działania na rzecz walki z paleniem,
  • wykorzystywania polityki cenowej na potrzeby zniechęcania do palenia,
  • sprawdzenia, czy zastosowane środki są realizowane,
  • powiadamiania Komisji Europejskiej co dwa lata o podjętych środkach.
 • Wzywa się Komisję do:
  • monitorowania i oceny podjętych środków,
  • sporządzania sprawozdania w ciągu roku od wpłynięcia informacji od krajów UE,
  • rozpatrzenia, czy wymagane są dalsze działania.
 • Komisja podjęła szereg inicjatyw na rzecz promocji zapobiegania paleniu. Zalicza się do nich kampanie, np. „Eks-palacze. Nic ich nie zatrzyma” oraz stopniowe znoszenie dotacji dla producentów tytoniu.
 • Wiążące przepisy przyjęte w 2003 r. (dyrektywa 2003/33/WE) i zastąpione w 2014 r. (dyrektywa 2014/40/UE) ustanawiają ogólnounijne wymogi dotyczące produkcji prezentacji i sprzedaży tytoniu i podobnych produktów, takich jak papierosy elektroniczne.
 • W 2009 r. Rada wezwała w kolejnym zaleceniu kraje UE do wzmocnienia środków na rzecz ochrony ludzi przed biernym paleniem tytoniu w pracy, miejscach publicznych i środkach transportu publicznego.

KONTEKST

Ponad jedna czwarta (26%) Europejczyków pali. Palenie stanowi najczęstszą przyczynę dających się uniknąć zgonów i chorób w UE. Każdego roku z powodu palenia i jego następstw umiera 700 000 mieszkańców UE.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej „Polityki antynikotynowej”.

AKT

Zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zapobiegania paleniu oraz inicjatyw zmierzających do większego ograniczenia użycia tytoniu (Dz.U. L 22 z 25.1.2003, s. 31–34)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 152 z 20.6.2003, s. 16–19).

Kolejne zmiany do dyrektywy 2003/33/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1–38). Zobacz tekst skonsolidowany.

Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (Dz.U. C 296 z 5.12.2009, s. 4–14)

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2016

Top