Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 851/2004: ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
 • Określa misję ECDC polegającą na:
  • identyfikacji,
  • ocenie oraz
  • powiadamianiu o bieżących i pojawiających się zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego ze strony chorób zakaźnych.
 • Określa ono strukturę, organy i organizację pracy Centrum.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Misja

Misją ECDC jest identyfikacja, ocena i powiadamianie o bieżących i pojawiających się zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego ze strony chorób zakaźnych.

Aby zrealizować swoje cele ECDC:

 • poszukuje, gromadzi, zestawia, ocenia i rozpowszechnia odpowiednie dane naukowo-techniczne,
 • wydaje niezależne ekspertyzy naukowe oraz świadczy pomoc naukowo-techniczną, w tym szkolenia,
 • przekazuje informacje Komisji Europejskiej, krajom UE, agencjom UE (takim jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejska Agencja Leków) oraz organizacjom międzynarodowym działającym w dziedzinie zdrowia publicznego (np. Światowa Organizacja Zdrowia),
 • koordynuje współdziałanie organów działających w zakresie objętym misją Centrum i zarządza wyspecjalizowanymi sieciami nadzoru,
 • wymienia informacje, wiedzę fachową i najlepsze praktyki oraz ułatwia opracowywanie i realizację działań wspólnych.

Zadania

Główne zadania ECDC to:

Struktura

ECDC składa się z:

 • Zarządu, w skład którego wchodzi:
  • po jednym członku reprezentującym każdy z 28 krajów UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię,
  • dwóch członków wyznaczanych przez Parlament Europejski oraz
  • trzech członków wyznaczanych przez Komisję i reprezentujących ją.

Zarząd zapewnia realizację przez ECDC jego misji oraz wykonanie zadań określonych w przyjętym programie prac i na przyjętych zasadach finansowych.

 • Dyrektora wraz z jego personelem. Dyrektor odpowiada za codzienne administrowanie ECDC oraz opracowanie i realizację projektów programów prac.
 • Forum doradczego składającego się z przedstawicieli właściwych organów krajowych. Forum stanowi mechanizm wymiany informacji dotyczących potencjalnego ryzyka oraz gromadzenia wiedzy.

Programy dotyczące chorób

Działania ECDC dotyczące konkretnych chorób pogrupowane są w siedmiu programach horyzontalnych:

Program dotyczący mikrobiologii w zakresie zdrowia publicznego

Oprócz programów dotyczących konkretnych chorób, ECDC prowadzi program dotyczący mikrobiologii w zakresie zdrowia publicznego. Jego celem jest zwiększenie zdolności europejskich ekspertów i laboratoriów referencyjnych oraz wzmocnienie ich współpracy.

Komunikacja

Znajdująca się na stronie internetowej ECDC mediateka zapewnia opinii publicznej szybki dostęp do obiektywnych i rzetelnych informacji dotyczących działań i rezultatów prac Centrum.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 20 maja 2004 r.

KONTEKST

Choroby zakaźne mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ mogą się one w krótkim czasie rozprzestrzenić po całym świecie. UE powołała ECDC, aby móc skutecznie i bezzwłocznie reagować w przypadku wystąpienia epidemii (np. zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS)).

ECDC działa od maja 2005 r., a jego siedziba znajduje się w Sztokholmie (Szwecja).

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1–11)

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016

Top