Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Przekształca ono rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), rozszerzając jego rolę tak, aby uwzględnić nowe tendencje w zażywaniu narkotyków, w szczególności zażywanie różnego rodzaju narkotyków łącznie, w przypadku którego nielegalne narkotyki zażywane są w połączeniu z substancjami legalnymi lub z lekami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Centrum odpowiada za dostarczanie unijnym instytucjom i krajom UE obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących narkotyków i narkomanii.

EMCDDA oferuje decydentom dane niezbędne do sporządzania przemyślanych przepisów i strategii antynarkotykowych. Centrum udostępnia też specjalistom i pracownikom związanym z tym obszarem przykłady najlepszych praktyk oraz informacje na temat nowych dziedzin badań nad narkotykami i skutkami narkomanii.

Główne zadania

Do głównych zadań EMCDDA należy:

 • gromadzenie i analizowanie dostępnych danych o narkotykach i narkomanii w UE oraz współpracujących krajach spoza UE,
 • porównywanie danych w celu ułatwienia oceny krajowych i unijnych polityk w zakresie narkotyków,
 • rozprzestrzenianie danych i informacji o problemach narkotykowych, w tym danych dotyczących pojawiających się tendencji,
 • współpraca z unijnymi agencjami, m.in. z Europolem i Eurojustem oraz wyspecjalizowanymi agencjami ONZ, np. UNODC (Biuro NZ ds. Narkotyków i Przestępczości).

Obszary priorytetowe

Centrum koncentruje swoje działania na:

 • monitorowaniu stanu problemów związanych z narkotykami oraz pojawiających się tendencji, w szczególności wiążących się z zażywaniem różnego rodzaju narkotyków jednocześnie,
 • monitorowaniu rozwiązań zastosowanych w odniesieniu do problemów związanych z narkotykami oraz ułatwianiu wymiany najlepszych praktyk między krajami UE,
 • utrzymywaniu systemu wczesnego ostrzegania oraz ocenie ryzyka związanego z nowymi substancjami psychoaktywnymi*,
 • opracowywaniu narzędzi, mających na celu ułatwić Komisji Europejskiej i krajom UE monitorowanie i ocenę ich polityk antynarkotykowych.

Sieć Reitox

W celu realizacji swojego głównego zadania, którym jest zapewnianie rzetelnych i porównywalnych informacji dotyczących narkotyków, w EMCDDA stworzono specjalne narzędzie do gromadzenia danych dotyczących poszczególnych krajów w zharmonizowany sposób, w ramach sieci Reitox.

Sieć Reitox łączy krajowe systemy informacyjne o narkotykach i stanowi główną platformę, za pomocą której EMCDDA wymienia dane i informacje metodologiczne dotyczące narkotyków i narkomanii w UE.

Dane zgromadzone w ramach sieci Reitox wykorzystywane są też do:

 • monitorowania postępów w realizacji planu działania UE w zakresie narkotyków,
 • lepszego opracowywania zaleceń w sprawie odpowiednich krajowych działań w zakresie organizacji terapii, profilaktyki i redukcji szkód zdrowotnych.

Sieć składa się z ośrodków — po jednym w każdym kraju UE uczestniczącym w EMCDDA oraz jednym dla Komisji.

Organizacja i funkcjonowanie

Centrum ma swoją siedzibę w Lizbonie (Portugalia). Centrum posiada zarząd, który jest wspomagany przez komitet budżetowy, komitet wykonawczy i komitet naukowy, odpowiedzialny za wydawanie opinii na temat wszelkich naukowych aspektów działalności Centrum.

EMCDDA utrzymuje ścisłe kontakty z krajowymi punktami ogniskowymi sieci Reitox oraz z innymi organizacjami partnerskimi.

EMCDDA realizuje swoje zadania zgodnie z trzyletnią strategią, w której ujęte są podstawowe cele działalności centrum na ten okres. Strategia i program pracy na lata 2016–2018 Centrum mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w Europie. Koncentrują się one na trzech kluczowych obszarach działań:

 • przekazywanie informacji popartych dowodami naukowymi i wymiana wiedzy, co obejmuje produkty (np. przewodniki, wyniki badań itd.) oraz usługi (np. doradztwo), które EMCDDA będzie odpowiednio udostępniać i świadczyć w latach 2016–2018 oraz działania szkoleniowe dla zainteresowanych stron i partnerów (np. naukowców),
 • wczesne ostrzeganie i ocena zagrożeń w oparciu o pion monitorowania EMCDDA, co obejmuje unijny system wczesnego ostrzegania i ocenę ryzyka dotyczącą nowych narkotyków oraz pojawiających się tendencji i zagrożeń,
 • sytuacja, działania i analiza tendencji, co ma na celu zapewnienie corocznego, wyczerpującego przeglądu popytu i podaży na narkotyki wraz z informacjami na temat rozmaitych działań na rzecz zapobiegania zażywaniu, redukcji szkód zdrowotnych i pomocy w powrocie do zdrowia i reintegracji ze społeczeństwem osób zażywających narkotyki, które borykają się z problemami.

Poniższe przekrojowe obszary działań stanowią uzupełnienie dla kluczowych obszarów działań:

 • gromadzenie danych i zarządzanie nimi,
 • zapewnianie jakości wszystkich działań (np. działalności naukowej) oraz
 • współpraca z partnerami na szczeblu UE oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi i krajami spoza UE.

W ramach trzyletniej strategii Centrum opracowywane są też celowe roczne programy prac.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 16 stycznia 2007 r.

KONTEKST

EMCDDA powołano w 1993 r. Centrum rozpoczęło działalność w Lizbonie w 1995 r. i stanowi jedną ze zdecentralizowanych agencji UE. W 2015 r. Centrum świętowało 20 lat monitorowania sytuacji związanej z narkotykami w Europie.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Substancje psychoaktywne: substancje, których przyjęcie wpływa na funkcje mózgu.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (wersja przekształcona) (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1–13)

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016

Top