Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2001/23/WE w sprawie ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Określa prawa pracowników w całej UE w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu, w którym pracują, a także obowiązki zbywających i przejmujących.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów stosunku pracy niezależnie od:

przepracowanej liczby godzin pracy lub liczby godzin pracy, która ma zostać przepracowana;

rodzaju umowy o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony lub tymczasowej).

Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to, czy działają dla osiągnięcia zysku czy nie.

Przejęcie przedsiębiorstwa lub zakładu

Do przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu może dojść w rezultacie przeniesienia własności lub fuzji.

Osoba lub spółka przejmująca staje się pracodawcą w odniesieniu do przejmowanego przedsiębiorstwa.

Przeniesienie stosunku pracy

Przejęcie przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy do zwolnienia. Zwolnienie może nastąpić wyłącznie z powodów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych.

W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub zakładu pracownicy zachowują swoje prawa i obowiązki określone w istniejącej umowie o pracę.

Zasady i warunki ustanowione we wszystkich układach zbiorowych zawartych w przejętym przedsiębiorstwie obowiązują do momentu ich wygaśnięcia. Rządy krajowe mogą ograniczyć ten okres z zastrzeżeniem, że nie będzie on trwał krócej niż jeden rok.

Prawa i obowiązki pracowników wynikające z uzupełniających systemów zabezpieczenia społecznego nie są przenoszone. Rządy krajowe mogą jednak podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw do świadczeń emerytalnych nabytych w ramach takich systemów.

Pracownicy nie zachowują swoich praw i obowiązków, jeżeli przejęcie następuje w ramach postępowania upadłościowego. Rządy krajowe mogą podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec nadużywaniu postępowań upadłościowych w celu pozbawienia pracowników ich praw.

Przedstawiciele pracowników

Przedstawiciele pracowników muszą wykonywać swoje obowiązki podczas przejęcia do czasu ponownego wyboru przedstawicieli pracowników. Pracownicy muszą być nadal reprezentowani, również w przypadku postępowania upadłościowego.

Przedstawiciele muszą być konsultowani przed podjęciem kroków w odniesieniu do pracowników.

Poprzedni i nowy pracodawca muszą w stosownym czasie poinformować pracowników lub ich przedstawicieli o:

terminie lub proponowanym terminie przejęcia;

powodach przejęcia;

prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach przejęcia dla pracowników;

wszystkich środkach przewidzianych w odniesieniu do pracowników.

Jeżeli w danym kraju UE istnieje komisja rozjemcza, te informacje i konsultacje mogą być ograniczone do przypadków, gdy przejęcie jest niekorzystne dla znaczącej liczby pracowników.

KONTEKST

Warunki pracy — przejmowanie przedsiębiorstw.

AKT

Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 2001/23/WE

11.4.2001

16.2.1979

Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16–20

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2001/23/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015

Top