Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program wzajemnego uczenia się

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program wzajemnego uczenia się

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 149 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – działania na rzecz zatrudnienia

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO PROGRAMU?

Program wzajemnego uczenia się (MLP) ma na celu zachęcanie krajów UE do dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami z dziedziny zatrudnienia.

Jego celem jest poprawa i rozwój współpracy pomiędzy krajami UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Współpraca obejmuje kluczowe elementy europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ), która stanowi integralną część strategii „Europa 2020”.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Program przyczynia się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej. Cele te stanowią, że:

 • 75% osób w przedziale wiekowym 20–64 lat powinno mieć pracę;
 • odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien spaść poniżej 10%;
 • 40% młodych osób powinno posiadać stopień akademicki;
 • liczbę osób dotkniętych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 milionów.

MLP stanowi też narzędzie otwartej metody koordynacji, mające na celu ułatwić harmonizację krajowych strategii zatrudnienia.

Działania

Program obejmuje kilka typów działań, m.in.:

 • Wydarzenia tematyczneseminaria i warsztaty dotyczące określonych zagadnień z zakresu polityki zatrudnienia, podczas których decydenci, organizacje pozarządowe (NGO) i inne zainteresowane strony mogą dyskutować na temat realizacji strategii „Europa 2020”.
 • Wymiana wiedzy – spotkania przedstawicieli krajów UE w niewielkich grupach, podczas których uczestnicy dzielą się doświadczeniami z zakresu określonych zagadnień polityki.
 • Spotkania dotyczące wzajemnej ocenyspotkania przedstawicieli krajów UE oraz niezależnych ekspertów w sprawie określonych polityk, służące wymianie dobrych praktyk.
 • Seminaria podsumowująceseminaria organizowane pod koniec każdego roku w celu przedstawienia wyników MLP. Do głównych uczestników zalicza się:
  • Instytucje unijne oraz inne międzynarodowe organizacje polityczne;
  • przedstawicieli krajów UE;
  • władze lokalne i regionalne;
  • partnerów społecznych;
  • organizacje pozarządowe oraz
  • instytucje akademickie.
 • Baza danych dotycząca rozwiązań w zakresie rynku pracy – zawiera przykłady skutecznych strategii i środków. Dostępny jest też przewodnik po bazie danych.

Uczestnicy

W programie uczestniczyć mogą kraje UE, kraje kandydujące do UE oraz kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

KONTEKST

Program wzajemnego uczenia się

AKT

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Część trzecia, Polityki i działania wewnętrzne Unii, Tytuł IX, Zatrudnienie, artykuł 149 (dawny artykuł 129 TWE) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 113)

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2016

Top