Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uczestnictwo i informowanie młodzieży w związku z politykami UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uczestnictwo i informowanie młodzieży w związku z politykami UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2006) 417 wersja ostateczna) w sprawie polityki europejskiej dotyczącej uczestnictwa młodzieży i informacji

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Celem niniejszego komunikatu jest dokonanie oceny działań krajów Unii Europejskiej będących kontynuacją wspólnych celów dotyczących uczestnictwa i informowania młodzieży. Wspomniane cele zostały przyjęte po opublikowaniu w 2001 r. białej księgi „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej” w celu promowania aktywnego obywatelstwa młodzieży.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Biała księga doprowadziła do przyjęcia pierwszych ram współpracy europejskiej w zakresie młodzieży (2002), zgodnie z którymi kraje UE uzgodniły, że należy skoncentrować się – z zastosowaniem otwartej metody koordynacji – na czterech konkretnych priorytetach:

 • 1.

  informowaniu;

 • 2.

  uczestnictwie;

 • 3.

  działaniach dobrowolnych;

 • 4.

  zwiększaniu wiedzy na temat młodzieży.

W komunikacie tym zawarto analizy przedstawianych przez kraje UE sprawozdań dotyczących postępów w osiąganiu celów określonych w dwóch z czterech priorytetów: informowanie i uczestnictwo młodzieży.

Informowanie

W komunikacie stwierdzono, że narzędzia upowszechniania informacji dla młodzieży funkcjonowały we wszystkich krajach UE, należy je dalej rozwijać i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. W tym kontekście Komisja Europejska opracowała portal młodzieżowy, uruchomiony w 2003 r., który wspiera działania dotyczące młodzieży w Europie.

Opisano w nim także, jak przebiegała realizacja działań mających na celu zwiększenie jakości informacji skierowanych do młodzieży. Europejskie sieci Eurodesk, Eryica i EYCA odgrywają istotną rolę w dostarczaniu młodym ludziom wysokiej jakości informacji, podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w obszarze informacji młodzieżowej oraz opracowywaniu kursów szkoleniowych dla swoich członków.

Uczestnictwo

Z komunikatu wynika, że działania krajów UE na rzecz wspierania uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym odbywały się w sposób bardziej skoordynowany niż przedtem. Działania te miały na celu:

 • wzmocnienie ram prawnych w zakresie uczestnictwa młodzieży, tak aby zwiększyć ich uczestnictwo w wyborach;
 • wsparcie lokalnych struktur partycypacji i reprezentowania w krajach UE;
 • wsparcie projektów umożliwiających młodzieży uczestniczenie w ich własnych projektach w charakterze głównych podmiotów.

W odniesieniu do tego konkretnego obszaru opracowano strategię UE na rzecz młodzieży na okres 2010–2018, zawierającą między innymi plan prac UE dotyczący współpracy na rzecz młodzieży w latach 2016–2018. Zamieszczono w nim wykaz konkretnych działań mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • rozwijanie mechanizmów dialogu, z uwzględnieniem udziału młodzieży, i ułatwianie im uczestnictwa w kształtowaniu polityk krajowych;
 • wspieranie organizacji młodzieżowych;
 • promowanie uczestnictwa grup młodzieży o niedostatecznej reprezentacji w polityce i organizacjach społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja wprowadziła też wymianę dobrych praktyk zachęcającą młodzież do uczestniczenia w działaniach z zakresu edukacji, zatrudnienia i życia społecznego.

Wśród innych działań można także wymienić opracowanie nowego planu w sprawie przeciwdziałania radykalizacji poprzez edukację i działania na rzecz młodzieży, który ma zapewnić, że dzieci i młodzież będą nabywać kompetencje społeczne, obywatelskie i kulturalne, a także wzmocniać umiejętności krytycznego myślenia w odniesieniu do korzystania z internetu.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji dla Rady w sprawie polityki europejskiej dotyczącej uczestnictwa młodzieży i informacji – Kontynuacja białej księgi „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej”: Wdrażanie wspólnych celów w zakresie uczestnictwa i informowania młodzieży w celu promowania ich aktywnego obywatelstwa europejskiego (KOM(2006) 417 wersja ostateczna z 20.7.2006)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Biała księga Komisji Europejskiej: „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej” (COM(2001) 681 final z 21.11.2001)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 27 czerwca 2002 r., dotycząca ram współpracy europejskiej w sprawach młodzieży (Dz.U. C 168 z 13.7.2002, s. 2–5)

Rezolucja Rady z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wspólnych celów w zakresie uczestnictwa i informowania młodzieży (Dz.U. C 295 z 5.12.2003, s. 6–8)

Komunikat Komisji do Rady w sprawie polityk europejskich dotyczących młodzieży – Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie – wprowadzanie w życie Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży i wspieranie aktywnego obywatelstwa (COM(2005) 206 wersja ostateczna z 30.5.2005)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie, z dnia 24 maja 2005 r., w sprawie realizacji wspólnego celu dotyczącego zwiększenia uczestnictwa młodzieży w systemie demokracji przedstawicielskiej (Dz.U. C 141 z 10.6.2005, s. 3–4)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie, z dnia 24 maja 2005 r., w sprawie realizacji wspólnych celów w zakresie informowania młodzieży (Dz.U. C 141 z 10.6.2005, s. 5–6)

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej – Plan osiągnięcia wyników dla Europy z myślą o obywatelach (COM(2006) 211 wersja ostateczna z 10.5.2006)

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017

Top