Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).

Fundacja Eurofound ma na celu poprawę warunków życia i pracy. Fundacja współpracuje z rządami, pracodawcami, związkami zawodowymi i instytucjami UE (takimi jak Komisja, Parlament, Rada i Komitet Ekonomiczno-Społeczny).

Główne zadania

Do głównych zadań Fundacji Eurofound należy:

 • monitorowanie tendencji i zmian w warunkach życia i pracy, w obszarze stosunków przemysłowych i zmian strukturalnych (np. zmian spowodowanych wprowadzeniem nowych technologii) w gospodarce UE,
 • przekazywanie opinii i informowanie twórców polityki i stron zainteresowanych o warunkach życia i pracy,
 • rozpowszechnianie wiedzy i organizowanie debat i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych.

Działania związane z badaniami i komunikacją

Podstawowa działalność Funduszu to głównie zarządzanie badaniami oraz działalność informacyjna i komunikacyjna w obszarze:

 • warunków życia obywateli UE, takich jak równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, usługi publiczne i czynniki integracji i wzrostu zatrudnienia,
 • warunków pracy obejmujących organizację pracy, czas pracy, elastyczność i zmiany w warunkach pracy w całej UE,
 • stosunków przemysłowych, obejmujących zmiany przemysłowe i restrukturyzację firm, udział pracowników w podejmowaniu decyzji i stosunki przemysłowe w skali UE.

Fundacja Eurofound wspiera wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy uczelniami wyższymi, organami administracji, organizacjami gospodarczymi i społecznymi.

Organizuje kursy, konferencje i seminaria, a także bierze udział w badaniach. Fundacja także udostępnia dane i opinie wynikające z niezależnych i porównywalnych badań rządom, pracodawcom, związkom zawodowym i Komisji Europejskiej.

Czteroletni program prac (2013-2016)

Co cztery lata Fundacja prowadzi przegląd swojej strategii i kierunków prac w ramach dotychczasowego programu.

Przyjęto nowy czteroletni program strategiczny na okres 2013–2016. Celem Fundacji w ramach nowego czteroletniego programu strategicznego jest zapewnienie terminowej wysokiej jakości wiedzy istotnej dla polityki w czterech głównych obszarach:

 • 1.

  Zwiększenie udziału rynku pracy i zwalczanie bezrobocia poprzez:

  • tworzenie zatrudnienia,
  • poprawa funkcjonowania rynku pracy,
  • promowanie integracji.
 • 2.

  Poprawa warunków pracy i zapewnienie trwałości zatrudnienia w całym cyklu życia.

 • 3.

  Rozwijanie stosunków przemysłowych w celu zapewnienia zrównoważonych i produktywnych rozwiązań w kontekście zmieniającej się polityki.

 • 4.

  Poprawa standardów życia i propagowanie spójności społecznej w obliczu nierówności ekonomicznych i społecznych.

W programie prac Fundacji zawarto fakty i liczby, wskazano tendencje i przeanalizowano polityki krajów UE. Stworzono także wykaz konkretnych istotnych tematów wraz z określonymi priorytetami działań.

Współpraca

Fundacja Eurofound współpracuje z wyspecjalizowanymi instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi w krajach UE na poziomie krajowym. Współpracuje ona także ściśle z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Fundacja prowadzi także ścisłą współpracę z partnerami społecznymi na poziomie UE, takimi jak ETUC (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) i BUSINESSEUROPE (europejskie stowarzyszenie pracodawców).

Organizacja i funkcjonowanie

Fundacja ma siedzibę w Dublinie w Irlandii. W jej skład wchodzi Rada Zarządzająca, która reprezentuje partnerów społecznych i rządy narodowe wszystkich krajów UE oraz Komisję Europejską.

Fundacja założyła także dwa centra monitorowania:

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie dnia 2 czerwca 1975 r.

KONTEKST

Fundacja została powołana 40 lat temu, w 1975 r., w celu zwiększenia wkładu na rzecz planowania lepszego życia i warunków pracy.

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1–4)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (EWG) nr 1365/75 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016

Top