Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2007) 392 wersja ostateczna) – Poprawa jakości kształcenia i szkolenia nauczycieli

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Celem niniejszego komunikatu jest ocena jakości kształcenia i szkolenia nauczycieli w UE, zaproponowanie potencjalnych działań, które mogą zostać podjęte na szczeblu krajów UE oraz sposobu ich wspomagania przez UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nauczyciele odgrywają zasadniczą rolę, pomagając ludziom w rozwijaniu ich talentów, w lepszym wykorzystaniu ich możliwości i w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i zawodowym.

W komunikacie zaznaczono, że istnieją duże dysproporcje między krajami UE, jeśli chodzi o standardy i praktyki w zakresie kształcenia nauczycieli, między innymi odnośnie do minimalnego czasu w roku przeznaczonego na obowiązkowe kształcenie ustawiczne, jak również pomocy i opieki dostępnej dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkolnictwie.

Komisja Europejska blisko współpracuje z krajami UE, pomagając im w rozwijaniu i unowocześnianiu ich polityki w dziedzinie edukacji i szkoleń. Jej celem jest stworzenie zawodu nauczyciela o wysokich kwalifikacjach i mobilności na poziomie międzynarodowym, w ramach którego nauczyciele otrzymują wsparcie dla swojego rozwoju zawodowego przez cały czas trwania kariery oraz pracują na zasadach partnerstwa w kontekście większej społeczności. Komisja przedkłada następujące propozycje działań dla krajów UE:

Uczenie się przez całe życie

Rozwój zawodowy każdego nauczyciela, trwający całe życie, powinien być skoordynowany w ramach spójnego systemu na szczeblu krajowym, a jego realizacja powinna być odpowiednio finansowana. Działania te powinny obejmować w pierwszej kolejności program integracji zawodowej, a ponadto system poradnictwa i regularne dyskusje na temat potrzeb rozwoju i szkoleń.

Konieczne umiejętności

Nauczyciele muszą posiadać wiedzę tematyczną, postawę i umiejętności pedagogiczne, tak aby wspomagać młodych ludzi w osiąganiu ich pełnych możliwości, określając konkretne potrzeby każdego uczącego się oraz stosując różnorodne metody nauczania.

Refleksyjna praktyka i badania

Nauczyciele powinni potrafić pokierować własnym rozwojem intelektualnym, tak jak pomagają młodym ludziom w przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności za wybór własnej drogi zdobywania wiedzy. Dlatego też powinni systematycznie rozwijać refleksję nad własną praktyką zawodową oraz podejmować badania naukowe w szkole.

Kwalifikacje

Biorąc pod uwagę złożoność wymogów stawianych nauczycielom oraz zakres wiedzy i umiejętności, które muszą oni opanować, kraje UE powinny rozważyć przyjęcie polityki kwalifikacji wyższego stopnia, tak jak to już ma miejsce w niektórych krajach.

Kształcenie nauczycieli w kształceniu wyższym

Programy kształcenia nauczycieli powinny być dostępne na szczeblu magisterskim i doktoranckim (a także licencjackim), należy ponadto wzmocnić powiązania między osobami kształcącymi nauczycieli, praktykującymi nauczycielami oraz rynkiem pracy i innymi sferami działania. Osoby odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli powinny posiadać doświadczenie w nauczaniu w szkołach oraz wysoki poziom umiejętności, postaw i kompetencji, których wymaga się od nauczycieli.

Uczenie w społeczeństwie

Zawód nauczyciela powinien odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa pod względem kultury, języka ojczystego i sprawności/niepełnosprawności. Kraje UE powinny znosić przeszkody uniemożliwiające osiągnięcie równowagi pod tym względem.

Ze swojej strony Komisja zobowiązuje się:

  • kontynuować starania w celu poprawy jakości kształcenia nauczycieli,
  • opracować nowe formy oceny dokonanych postępów,
  • upowszechniać wiedzę i wspierać jej skuteczne wykorzystanie,
  • oceniać dokonane postępy i przedstawiać nowe propozycje.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Poprawa jakości kształcenia nauczycieli (KOM(2007) 392 wersja ostateczna z 3.8.2007)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół (Dz.U. C 302 z 12.12.2009, s. 6–9)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych (COM(2012) 669 final z 20.11.2012)

Dokument roboczy służb Komisji Wspieranie zawodów związanych z nauczaniem na rzecz lepszych efektów nauczania, towarzyszący komunikatowi Komisji Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych (SWD(2012) 374 final z 20.11.2012)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie skutecznego kształcenia nauczycieli (Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 22–25)

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2016

Top