Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia oraz młodzieży z Kanadą

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kształcenia oraz młodzieży z Kanadą

Ramy współpracy mają na celu głównie odnowienie, wzmocnienie i rozszerzenie programu współpracy, który już istnieje między Wspólnotą Europejską i Kanadą w ramach szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, szczególnie przez dodanie środków na rzecz młodzieży. Chodzi o konsolidację współpracy akademickiej i wymian transatlantyckich między obywatelami obydwu stron.

AKT

Decyzja Rady 2006/964/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży.

STRESZCZENIE

Umowa, obowiązująca przez okres ośmiu lat, wpisuje się w kontekst relacji między Unią Europejską (UE) i Kanadą. Partnerstwo ma wzmocnić współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkoleń zawodowych i młodzieży.

Komisja przeznaczyła na program budżet wynoszący około 18 milionów euro w celu wsparcia około 210 projektów oraz umożliwienia uczestnictwa 4430 obywatelom europejskim oraz kanadyjskim w działaniach związanych z mobilnością podczas okresu obowiązywania umowy.

Wprowadzone zostaną nowe, wspólne i innowacyjne badania oraz nowe programy szkoleń. Wsparcie uzyskają projekty wymiany studentów, nauczycieli i innych specjalistów oraz współpraca między organizacjami młodzieżowymi.

CELE UMOWY

Niniejsza umowa przewiduje cele ogólne, szczegółowe i operacyjne.

Cele ogólne polegają na promowaniu wzajemnego zrozumienia między narodami dwóch partnerów z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji oraz na poprawie jakości zasobów ludzkich w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez światową gospodarkę opartą na wiedzy.

Cele szczegółowe mają:

 • wzmocnić współpracę między Wspólnotą Europejską i Kanadą w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży,
 • wspierać wymianę transatlantycką między obywatelami UE i Kanady,
 • przyczynić się do rozwoju instytucji szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz instytucji sektora związanego z młodzieżą,
 • skonsolidować partnerstwo między aktywnymi uczestnikami w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży obydwu partnerów,
 • przyczyniać się do rozwoju zawodowego poszczególnych osób, osiągając jednocześnie ogólne cele umowy,
 • rozwijać dialog i wymianę w odniesieniu do polityki dotyczącej młodzieży i pracy wykonywanej przez młodzież.

Cele operacyjne to:

 • wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i szkolenia celem promowania i rozwoju wspólnych badań oraz mobilności studentów,
 • poprawa jakości transatlantyckiej mobilności studentów poprzez promowanie przejrzystości, wzajemnego uznawania kwalifikacji oraz okresów studiów i szkolenia, a także przenoszenia uzyskanych zaliczeń,
 • wzmacnianie współpracy między organizacjami publicznymi i prywatnymi działającymi w dziedzinach szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży w celu zachęcania do dyskusji i wymiany doświadczeń,
 • wspieranie transatlantyckiej mobilności specjalistów w celu poprawy wzajemnego zrozumienia zagadnień związanych z wzajemnymi stosunkami łączącymi UE i Kanadę,
 • wspieranie współpracy między młodzieżowymi strukturami i animatorami oraz innymi młodymi uczestnikami w celu promowania wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju sieci.

DZIAŁANIA

Nowa umowa przewiduje trzy rodzaje działań umożliwiających realizację wcześniej wymienionych celów: projekty wspólnych konsorcjów, wspólne działania na rzecz młodzieży, działania uzupełniające.

Projekty wspólnych konsorcjów

Działanie dotyczące projektów wspólnych konsorcjów * jest skierowane do instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleń.

Ten rodzaj projektów wspomaga wielostronne partnerstwo między instytucjami co najmniej dwóch państw członkowskich UE i co najmniej dwóch prowincji lub terytoriów Kanady, w celu wdrożenia programów wspólnych badań.

W działaniach wspólnych konsorcjów należy zasadniczo uwzględnić transatlantycką mobilność studentów w ramach wspólnych programów nauczania, celem zapewnienia parytetu w przepływie w każdym kierunku, oraz wzajemne uznawanie uzyskanych zaliczeń, przygotowanie językowe i kulturowe.

Ponadto przewidziano wspieranie mobilności studentów dla wspólnych konsorcjów zrzeszających instytucje szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, które mają na swoim koncie osiągnięcia w zakresie doskonałości w realizacji wspólnych projektów finansowanych przez obie strony.

Wspólne działania w zakresie młodzieży

Działanie to dotyczy organizacji młodzieżowych, animatorów i innych zainteresowanych stron tego sektora.

Działania te mogą obejmować seminaria, kursy szkoleniowe i staże obserwacyjne w środowisku pracy. Dotyczą określonych tematów, na przykład:

 • obywatelstwa,
 • różnorodności kulturowej,
 • wolontariatu,
 • uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego.

Działania uzupełniające

Umowa przewiduje trzy działania uzupełniające:

 • działania w ramach danej polityki. Działanie to skierowane jest do organizacji reprezentujących sektory szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży. Środki te mogą obejmować w szczególności badania, konferencje, seminaria, grupy robocze i ćwiczenia porównawcze. Dotyczą zagadnień w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego i młodzieży, zachęcają do dialogu o uznawaniu kwalifikacji i przenoszeniu uzyskanych zaliczeń w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS).
 • stypendia dotyczące mobilności. Działanie to dotyczy specjalistów, w tym w dziedzinie kształcenia, którzy pragną podjąć studia lub programy szkoleniowe w obszarach mających szczególne znaczenie dla stosunków dwóch stron.
 • stowarzyszenia absolwentów. Działanie to skierowane jest do studentów, którzy uczestniczyli w wymianach zrealizowanych przez wspólne konsorcja w dziedzinie nauczania wyższego i szkolenia zawodowego. Stowarzyszenie może być zarządzane przez jedną lub kilka organizacji wskazanych przez strony.

ZARZĄDZANIE RAMAMI WSPÓŁPRACY

Umowa ustanawia Wspólny Komitet, który składa się z przedstawicieli każdej ze stron. Komitet zbiera się co dwa lata, na przemian we Wspólnocie Europejskiej i w Kanadzie. Jego decyzje zapadają w drodze konsensusu. Wykonuje on następujące funkcje:

 • przegląd wspólnych działań przewidzianych w niniejszej umowie,
 • przedstawianie stronom sprawozdania dotyczącego poziomu, statusu oraz efektywności współpracy przewidzianej przez niniejszą umowę,
 • wymiana informacji na temat najnowszych zmian, polityk i tendencji oraz innowacyjnych praktyk związanych ze szkolnictwem wyższym, szkoleniem i młodzieżą.

Współpraca jest monitorowana i oceniana, umożliwiając tym samym, jeśli to konieczne, reorientację wspólnych działań w świetle potrzeb pojawiających się w trakcie ich realizacji.

Finansowanie przewidzianych przez umowę działań dokonuje się na podstawie ogólnej współmierności funduszy przez obie strony. Poza tym Wspólnota Europejska wspomaga europejskich partnerów projektów, a Kanada wspiera partnerów kanadyjskich.

KONTEKST

UE i Kanada prowadzą program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego od 1995 r. Program ten ma na celu opracowanie programów wspólnych badań i wdrożenie projektów wymiany studentów w wielu dyscyplinach.

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady, ustanawiająca program współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia, została odnowiona w 2001 r. na okres pięciu lat (2000–2005). Niniejsza Umowa odnawia z kolei program współpracy na okres ośmiu lat i poszerza go o współpracę w dziedzinie młodzieży.

Słowa kluczowe aktu

 • Konsorcjum: współpraca kilku zainteresowanych stron dotycząca projektu lub wspólnego programu w celu wypracowania wyniku.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2006/964/WE

Pierwszy dzień miesiąca, który następuje po zawiadomieniu (1.3.2007)

Dz.U. z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2001/197/WE z dnia 26 lutego 2001 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia [Dz.U. L 71 z 13.3.2001].

See also

 • Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej poświęconej współpracy między UE i Kanadą w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego i młodzieży. (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2007

Top