Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

Głównym celem programu jest kontynuacja współpracy między Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego.

AKT

Decyzja Rady 2006/910/WE z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

STRESZCZENIE

Umowa wpisuje się w podwójny kontekst działania Unii Europejskiej (UE) na rzecz szkolnictwa wyższego oraz stosunków między UE i Stanami Zjednoczonymi. Działanie UE ma na celu zapewnienie, aby europejskie szkolnictwo wyższe stało się punktem odniesienia na szczeblu światowym pod względem wartości merytorycznej i jakości. Natomiast relacje dwustronne wymagają większej współpracy w dziedzinie edukacji.

Program będzie wspierać około 274 projektów w okresie ośmiu lat. Około 6000 Europejczyków oraz Amerykanów będzie uczestniczyć w działaniach dotyczących mobilności w okresie trwania programu.

CELE PROGRAMU

Program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego ma wiele celów.

Do celów głównych należy promowanie wzajemnego zrozumienia między dwoma partnerami, w tym za pomocą języków, ich kultur i instytucji, oraz poprawa jakości rozwoju zasobów ludzkich w celu podjęcia wyzwań światowej gospodarki opartej na wiedzy.

Jego cele szczegółowe to:

 • wzmocnienie współpracy między Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi,
 • wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego i szkoleń zawodowych,
 • przyczynianie się do rozwoju osobistego uczestników, w interesie każdego z ogólnych celów programu,
 • sprzyjanie wymianom transatlantyckim między obywatelami dwóch partnerów.

Do celów operacyjnych należą:

 • wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego i szkoleń zawodowych w celu promowania wspólnych programów nauczania i mobilności,
 • poprawa jakości mobilności transatlantyckiej studentów dzięki przejrzystości, wzajemnemu uznawaniu kwalifikacji, okresów studiów i szkoleń, czyli dzięki przenoszeniu zaliczeń,
 • wspieranie współpracy między instytucjami publicznymi i prywatnymi sektorów szkolnictwa wyższego oraz szkoleń zawodowych w celu stymulowania debat i wymiany doświadczeń,
 • wspieranie mobilności transatlantyckiej pracowników sektora w celu poprawienia wzajemnego zrozumienia wyzwań obydwu partnerów.

DZIAŁANIA

W celu zrealizowania założeń programu umowa przewiduje pięć rodzajów działań.

Działanie 1 – „Projekty konsorcjów”

Działanie dotyczące projektów konsorcjum kierowane jest do instytucji i organów sektora szkolnictwa wyższego i szkoleń zawodowych oraz do personelu i studentów.

W działaniach wspólnych konsorcjów należy zasadniczo uwzględnić transatlantycką mobilność studentów w ramach wspólnych programów nauczania, celem zapewnienia parytetu w przepływie w każdym kierunku, oraz przewidzieć wynikające z tego przygotowanie lingwistyczne i kulturowe.

Ten rodzaj projektu wspiera podwójne lub wspólne dyplomy wprowadzone i zarządzane przez wielostronne, europejskie i amerykańskie konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, w tym stypendia przeznaczone dla studentów, nauczycieli i personelu administracyjnego.

Działanie 2 – „Projekty wspierające mobilność”

Wsparcie mobilności studentów realizowane przez ten program jest głównie adresowane do projektów konsorcjów gromadzących instytucje szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego, które mają na swoim koncie osiągnięcia w zakresie doskonałości, w tym te, które otrzymały finansowanie tytułem poprzednich umów.

Działanie 3 – „Działania w ramach danej polityki”

Działanie to kierowane jest do instytucji sektora szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego. Prowadzone działania obejmują badania, konferencje, seminaria, grupy robocze oraz ćwiczenia porównawcze.

Działanie 4 – „Indywidualne stypendia wspierające mobilność Schuman-Fulbright”

Działanie to dotyczy specjalistów, w tym specjalistów w zakresie kształcenia, którzy są zainteresowani podjęciem studiów lub rozpoczęciem szkolenia w dziedzinach mających szczególny związek ze stosunkami UE/USA. Specjaliści objęci działaniem to decydenci, przedstawiciele partnerów społecznych i dziennikarze.

Działanie 5 – „Stowarzyszenie absolwentów”

Działanie to skierowane jest do stowarzyszeń absolwentów, do których należą studenci, którzy uczestniczyli w wymianach wspieranych przez program i którzy otrzymali pomoc w ramach programu.

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Ustanowiony zostaje Wspólny Komitet. Składa się z równej liczby przedstawicieli każdej ze stron. Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu. Komisja ma następujące funkcje:

 • przegląd wspólnych działań dotyczących współpracy przewidzianych w niniejszej umowie,
 • przedstawianie stronom co roku sprawozdania dotyczącego poziomu, stanu oraz efektywności współpracy realizowanej na mocy niniejszej umowy.

Finansowanie podejmowanych działań w zakresie tego programu oparte jest na podstawie współmierności. Zaproponowany program będzie posiadał budżet równy maksymalnie 46 mln euro w okresie 2006–2013, jeśli Stany Zjednoczone wniosą odpowiednie finansowanie.

KONTEKST

18 maja 2005 r. Komisja przyjęła komunikat na temat wzmocnionego partnerstwa UE-USA, dla którego, zgodnie z logiką strategii lizbońskiej, współpraca w dziedzinie szkolnictwa i kształcenia jest ważnym instrumentem wspierania wiedzy i innowacji, oraz wzywa do odnowienia i wzmocnienia obowiązującej umowy dotyczącej szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego.

Niniejsza umowa odnawia program współpracy dla okresu 2000–2005, początkowo stworzony między Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki na mocy umowy z 1995 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 2006/910/WE

Pierwszy dzień miesiąca, który następuje po zawiadomieniu

-

Dz.U. 346 z 9.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Umowa między Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego [Dz.U. L 346 z 9.12.2006].

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny programów współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego i szkoleń oraz pomiędzy Wspólnotą Europejską i Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego i szkoleń [COM(2005) 0274 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komisja składa sprawozdanie z tymczasowego wykonania programu współpracy między UE i Stanami Zjednoczonymi. Na podstawie pozytywnych ocen zewnętrznych Komisja precyzuje, że dzięki programowi ustanowiono długoterminowe partnerstwa transatlantyckie w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego. Prawie wszystkie projekty odniosły sukces w organizowaniu wymiany studentów w oparciu o wspólne lub wzajemnie opracowywane programy nauczania. Według sprawozdania programy osiągnęły swe cele związane z poprawą jakości systemów edukacji i szkolenia.

Komisja przestawia sugestie ekspertów mające na celu poprawę niektórych aspektów programów, ale precyzuje, że nie odnotowano poważnych braków. Wspomina także, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z niedostateczną ilością dostępnych zasobów budżetowych.

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Wzmocnione partnerstwo UE-USA i bardziej otwarty rynek w XXI wieku [COM(2005) 196 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

See also

 • Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej poświęconej współpracy między UE i Stanami Zjednoczonymi dotyczącej szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego. (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2006

Top