Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biała księga w sprawie młodzieży

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Biała księga w sprawie młodzieży

Głównym celem niniejszej białej księgi jest zaproponowanie nowych ram współpracy między różnymi zainteresowanymi podmiotami w dziedzinie młodzieży, aby bardziej zaangażować młodych ludzi w decyzje, które ich dotyczą.

AKT

European Commission white paper of 21 November 2001 – A new impetus for European youth [COM(2001) 681 final – Not published in the Official Journal] (Biała księga Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2001 r. – Nowe wyzwanie dla młodzieży europejskiej [COM(2001) 681 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

W ostatnich latach w Europie zachodzą gospodarcze oraz społeczno-kulturowe zmiany, które w znaczący sposób wpływają na europejską młodzież. Mając nadzieję na spełnienie oczekiwań młodych ludzi poprzez zapewnienie im środków do wyrażania swoich idei oraz wniesienia większego wkładu do społeczeństwa, Komisja przyjęła niniejszą białą księgę po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i europejskim, w tym z samymi przedstawicielami młodzieży.

Biała księga w sprawie młodzieży jest również odpowiedzią na poważne niezadowolenie młodych ludzi z tradycyjnych form uczestnictwa w życiu publicznym. W nawiązaniu do białej księgi dotyczącej sprawowania rządów w Europie (EN) (FR), w niniejszej księdze wzywa się młodych Europejczyków do aktywnej postawy obywatelskiej.

Aby wesprzeć kraje i regiony Unii Europejskiej (UE) w podejmowaniu działań na rzecz młodych ludzi w Europie, w białej księdze zaproponowano nowe ramy współpracy obejmujące dwa elementy: intensyfikację współpracy między państwami UE i wyraźniejsze uwzględnienie wymiaru młodzieżowego w politykach sektorowych.

Intensyfikacja współpracy między państwami UE

„Otwarta metoda koordynacji” zachęca do współpracy między państwami UE i bazuje na dobrych praktykach opracowanych w całej Europie. Obejmuje określenie wytycznych dla UE wraz z harmonogramami realizacji celów krótko-, średnio- i długoterminowych wyznaczonych przez UE. Określa również mechanizmy monitorowania. W związku z tym w białej księdze proponuje się wyznaczenie krajowego koordynatora jako przedstawiciela Komisji ds. młodzieży.

Ta metoda pracy przewiduje cztery obszary priorytetowe:

  • wprowadzenie nowych sposobów umożliwiania młodym ludziom uczestniczenia w życiu publicznym. Komisja proponuje powszechne uznanie regionalnych i krajowych rad młodych oraz modernizację Europejskiego Forum Młodzieży, aby uczynić je bardziej reprezentatywnym. W 2003 r. i 2004 r. Komisja uruchomiła ponadto projekty pilotażowe, aby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa,
  • lepsze informowanie o sprawach europejskich. W tym celu Komisja proponuje założenie portalu internetowego i forum, aby umożliwić młodym ludziom zdobywanie informacji i wyrażanie opinii,
  • zachęcanie do wolontariatu. Jako doświadczenie edukacyjne i sposób integrowania młodych ludzi ze społeczeństwem wolontariat pełni znaczącą rolę zarówno na szczeblu europejskim, w ramach Służby Wolontariatu Europejskiego (będącej częścią programu Młodzież w działaniu, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym, a państwa członkowskie muszą dołożyć większych starań w celu wyeliminowania pozostałych przeszkód na drodze do mobilności,
  • poszerzanie wiedzy na temat kwestii dotyczących młodzieży. Obejmuje to między innymi tworzenie sieci na bazie prowadzonych prac badawczych i struktur na szczeblu europejskim.

Uwzględnianie wymiaru młodzieżowego w politykach sektorowych

W białej księdze wzywa się do wyraźniejszego uwzględniania potrzeb młodzieży w politykach unijnych i krajowych. Dotyczy to przede wszystkim polityk w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej, zwalczania rasizmu i ksenofobii, edukacji, uczenia się przez całe życie i mobilności. Złożona kwestia dotycząca autonomii ludzi młodych jest również uwzględniona w programie pracy na przyszłość.

Kontekst

Na podstawie art. 149 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) opracowano w ostatnich latach różne działania na poziomie europejskim dotyczące młodzieży w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, szkolenia zawodowego i technologii informacyjnych. Państwa członkowskie zaczęły ponadto współpracować w sprawach związanych z wymianą i mobilnością młodzieży.

Wszystkie te szczegółowe działania były stale wspierane przez Parlament Europejski i Radę Ministrów w okresie przyjmowania programów lub w formie rezolucji dotyczących między innymi uczestnictwa młodzieży lub włączenia społecznego młodzieży, a później inicjatywności. Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny regularnie wydają pozytywne i zachęcające opinie dotyczące różnych aspektów dotyczących młodzieży. Jednak konieczne jest intensywniejsze wykorzystywanie tego źródła informacji, a wciąż skromna współpraca musi zostać wzmocniona na rzecz młodych ludzi oraz z ich udziałem.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Rady z dnia 22 października 2004 r. – Realizacja białej księgi „Nowe wyzwanie dla młodzieży europejskiej”: bilans działań prowadzonych w ramach współpracy europejskiej dotyczącej problemów młodzieży [COM(2004) 694 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komisja sporządziła bilans działań prowadzonych od momentu opublikowania białej księgi, zarówno w odniesieniu do mandatu wyraźnie powierzonego jej przez Radę, jak i do zobowiązań podjętych w stosunku do wszystkich uczestników tego procesu. Wszystkie zobowiązania podjęte przez Komisję zostały dotrzymane i osiągnięto szeroką mobilizację ludzi młodych, organizacji młodzieżowych, władz publicznych, ministrów oraz instytucji europejskich.

Aby uniknąć bezczynności po nowym wyzwaniu rzuconym przez białą księgę, zdaniem Komisji Rada powinna zwrócić uwagę na następujące aspekty:

  • konieczne jest rozważenie priorytetów w ramach współpracy europejskiej,
  • należy ponownie ocenić równowagę między elastycznością i skutecznością otwartej metody koordynacji w działaniach dotyczących młodzieży,
  • otwarta metoda koordynacji powinna prowadzić do skutecznego działania na poziomie krajowym, a w szczególności wciąż zapewniać zaangażowanie ludzi młodych w ten proces,
  • konsultacja z ludźmi młodymi powinna być regularna, systematyczna i skuteczna, na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2011

Top