Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Czas pracy marynarzy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Czas pracy marynarzy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 1999/63/WE – umowa w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Wprowadza w życie porozumienie w sprawie czasu pracy marynarzy* zawarte przez Stowarzyszenie Armatorów* Wspólnoty Europejskiej i Europejską Federację Pracowników Transportu 30 września 1998 r.
 • Uwzględnia konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do godzin pracy marynarzy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Porozumienie to stosuje się do każdego statku pełnomorskiego, niezależnie od tego, czy stanowi własność publiczną czy prywatną, który jest zarejestrowany na terytorium Unii Europejskiej (UE) i bierze udział w działalności handlowej na morzu.
 • Dyrektywa określa maksymalną liczbę godzin pracy* albo minimalną liczbę godzin odpoczynku* w danym okresie.
 • Przy ustalaniu godzin pracy stosuje się:
  • normę opartą na ośmiogodzinnym dniu pracy, z jednym dniem wolnym od pracy oraz odpoczynkiem w święta państwowe;
  • maksymalną liczbę godzin pracy, która nie może przekraczać 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 72 godzin w każdym okresie siedmiodniowym.
 • Godziny odpoczynku:
  • ich liczba nie może być mniejsza niż 10 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 77 godzin w każdym okresie siedmiodniowym;
  • mogą być podzielone najwyżej na dwie części, spośród których jedna musi wynosić co najmniej sześć godzin;
  • przerwa między dwoma następującymi po sobie okresami odpoczynku nie może przekraczać 14 godzin;
  • ich zakłócenia przez ćwiczenia bezpieczeństwa, np. zbiórki załogi, ćwiczenia przeciwpożarowe i ratownicze, muszą być ograniczone do minimum;
  • muszą obejmować wyrównawczy okres odpoczynku, jeżeli normalny okres odpoczynku jest zakłócony wezwaniem do pracy.
 • Kapitanowie statków mają prawo wymagać od marynarza świadczenia pracy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku, osób znajdujących się na pokładzie bądź ładunku lub konieczności niesienia pomocy innym statkom albo osobom.
 • Szczegóły organizacji pracy na statku i przepisów ustawodawstwa muszą być wywieszone i łatwo dostępne.
 • Należy prowadzić zapisy codziennych godzin pracy marynarzy lub ich codziennych godzin odpoczynku.
 • Podczas obsadzania statku załogą należy brać pod uwagę potrzebę unikania lub minimalizowania wydłużonych godzin pracy, w celu zapewnienia odpowiedniego odpoczynku i ograniczenia zmęczenia.
 • Marynarze, którzy nie ukończyli 18. roku życia, nie mogą pracować w nocy*, możliwe są jednak pewne odstępstwa od tej zasady.
 • Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, nie mogą pracować na statku.
 • Każdy marynarz:
  • musi posiadać świadectwo zdrowia potwierdzające zdolność do pracy na morzu. Dopuszczalne są pewne odstępstwa od tej zasady;
  • ma prawo do corocznego płatnego urlopu. Urlop oblicza się na podstawie co najmniej 2,5 dni kalendarzowych na miesiąc zatrudnienia, pomniejszając go proporcjonalnie za niepełne miesiące.
 • Kraje UE mogą:
  • na określonych warunkach zezwalać na odstępstwa od określonych godzin pracy i odpoczynku;
  • wprowadzić bardziej korzystne przepisy dotyczące marynarzy niż te określone dyrektywą, nie mogą jednak wprowadzać mniej korzystnych przepisów.

Przepisy stanowią uzupełnienie dla oddzielnych przepisów w sprawie godzin pracy na pokładzie statków korzystających z portów UE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 22 lipca 1999 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 30 czerwca 2002 r.

KONTEKST

Wyjątkowy charakter sektora morskiego sprawia, że nie obejmuje go dyrektywa 2003/88/WE w sprawie organizacji czasu pracy, dlatego wymaga on oddzielnych przepisów.

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Marynarz: osoba zatrudniona w jakimkolwiek charakterze na pokładzie statku pełnomorskiego.

Armator: właściciel statku lub inna organizacja bądź osoba, która przejęła taką odpowiedzialność.

Godziny pracy: czas, w którym marynarz pracuje na statku.

Godziny odpoczynku: czas poza godzinami pracy, nieobejmujący krótkich przerw.

Noc: okres przynajmniej dziewięciu godzin, które obejmują czas między północą a godziną piątą rano.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dotycząca Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST) – Załącznik: Umowa Europejska w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy (Dz.U. L 167 z 2.7.1999, s. 33–37)

Kolejne zmiany do dyrektywy 1999/63/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016

Top