Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski dialog społeczny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejski dialog społeczny

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji — Europejski dialog społeczny, siła dla innowacji i zmiany

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Określono w nim wytyczne mające na celu zwiększyć wkład przedstawicieli pracodawców i pracowników (partnerów społecznych) w funkcjonowanie instytucji publicznych, aby poprawić jakość zarządzania publicznego i reform gospodarczych i społecznych w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Do głównych celów komunikatu zalicza się:

zwiększenie poziomu konsultacji z partnerami społecznymi podczas opracowywania unijnego prawa przy uwzględnieniu wszelkich inicjatyw mających konsekwencje społeczne;

poprawę procedur i zasad dotyczących konsultacji;

promowanie współpracy między organizacjami na szczeblu krajowym i poprawę jakość zarządzania wewnętrznego tych organizacji;

zachęcanie partnerów społecznych do poszerzania i wzmacniania dialogu społecznego za sprawą zwiększenia liczby umów włączanych do prawa unijnego i poprzez opracowanie procedur dialogu w ramach różnych sektorów i pomiędzy nimi;

popularyzację wyników europejskiego dialogu społecznego;

poprawę szkoleń dla europejskich partnerów społecznych i przedstawicieli organów krajowych, promowanie dialogu społecznego na szczeblu lokalnym oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Formy dialogu

Konsultacje z partnerami społecznymi przybierają przeważnie dwie formy:

Dialog dwustronny pomiędzy europejskimi pracodawcami a związkami zawodowymi. Odbywa się on na szczeblu międzysektorowym oraz w ramach komitetów sektorowych.

Dialog trójstronny uwzględniający organy publiczne.

Sektorowy dialog społeczny

Do 2015 r. powołano 43 komitety dialogu sektorowego. Komitety dialogu sektorowego stanowią forum dla dyskusji i konsultacji na temat propozycji dotyczących zatrudnienia i polityki społecznej w określonych sektorach. W ich skład wchodzi często kilka grup roboczych i komitetów.

Międzysektorowy dialog społeczny

Stworzono szereg forów umożliwiających prowadzenie międzysektorowego dialogu społecznego, w tym:

Komitet dialogu społecznego — główne forum UE służące do prowadzenia dwustronnego dialogu społecznego na szczeblu międzysektorowym.

Trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia — zaproponowany w niniejszym komunikacie; spotkania odbywają dwa razy do roku. Uczestniczą w nim przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej oraz delegacja partnerów społecznych.

Dialog makroekonomiczny — forum na wysokim szczeblu (poziom ministerialny) służące do wymiany poglądów pomiędzy Radą, Komisją, Europejskim Bankiem Centralnym i partnerami społecznymi — odbywa się dwa razy w roku i charakteryzuje się strukturą dwupoziomową — polityczną i techniczną.

Forum łącznikowe na rzecz wymiany informacji pomiędzy wszystkimi unijnymi organizacjami partnerów społecznych a Komisją.

Komitety doradcze.

Seminaria — wspólne projekty partnerów społecznych

Konsultacja

Podczas opracowywania prawa Komisja prowadzi konsultacje z partnerami społecznymi na temat możliwych kierunków inicjatywy (etap pierwszy) oraz treści inicjatywy (etap drugi).

Według raportu z 2010 r. sektorowy dialog społeczny:

Przyczynił się do powstania ponad 500 tekstów o różnym statusie prawnym — od wspólnych opinii i odpowiedzi po porozumienia, które zostały wdrożone w formie prawa unijnego.

W ramach komitetów dialogu sektorowego przyjęto pięć prawnie wiążących tekstów, które zostały wdrożone w formie dyrektyw.

Stworzono też kilka porozumień w ramach międzysektorowego dialogu społecznego:

Cztery porozumienia podpisane przez europejskich partnerów społecznych zostały przekształcone w dyrektywy w ramach procedury dialogu społecznego określonej art. 154 i 155 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Partnerzy społeczni w ramach własnego programu prac przyjęli też cztery porozumienia międzysektorowe.

KONTEKST

Dialog społeczny

AKT

Komunikat Komisji — Europejski dialog społeczny, siła dla innowacji i zmiany (COM(2002) 341 final z 26.6.2002)

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego (SEK(2010) 964 wersja ostateczna z 22.7.2010)

Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015

Top