Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - unijny portal mobilności zawodowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — unijny portal mobilności zawodowej

EURES — Europejskie Służby Zatrudnienia — to sieć współpracy, która ma pomagać w wyszukiwaniu możliwości zatrudnienia oraz ułatwiać swobodny przepływ pracowników w krajach EOG (krajach UE, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii) oraz Szwajcarii.

AKT

Decyzja Komisji 2003/8/WEz dnia 23 grudnia 2002 r. wykonująca rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 w zakresie zestawiania wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie

STRESZCZENIE

EURES — Europejskie Służby Zatrudnienia — to sieć współpracy, która ma pomagać w wyszukiwaniu możliwości zatrudnienia oraz ułatwiać swobodny przepływ pracowników w krajach EOG (krajach UE, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii) oraz Szwajcarii.

Partnerami sieci są m.in. publiczne służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. Sieć jest koordynowana przez Komisję Europejską.

JAKIE SĄ CELE EURES?

Do głównych zadań EURES należy:

informowanie, zapewnianie wytycznych i doradzanie potencjalnie mobilnym pracownikom w sprawach możliwości zatrudnienia oraz warunków życia i pracy w EOG;

wspieranie pracodawców rekrutujących pracowników z innych krajów;

udzielanie wskazówek i pomocy pracownikom i pracodawcom z rejonów transgranicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Poprawa rynku pracy UE

Dla dobra osób poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, EURES dąży do wspierania:

rozwoju rynku pracy Unii Europejskiej (UE) otwartego i dostępnego dla wszystkich;

transnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej wymiany wolnych miejsc pracy i wniosków o zatrudnienie;

wymiany informacji w zakresie możliwości zatrudnienia, nabywania kwalifikacji, możliwości odbycia stażu i przygotowania zawodowego, a także, w stosownych przypadkach, zatrudniania stażystów i praktykantów;

informacji dotyczących mobilności młodych pracowników.

Członkowie i partnerzy EURES

Wspólne zasoby członków i organizacji partnerskich EURES zapewniają solidną podstawę umożliwiającą oferowanie wysokiej jakości usług na rzecz pracowników i pracodawców.

Członkowie i partnerzy EURES obejmują:

krajowe i lokalne służby zatrudnienia;

służby zatrudnienia odpowiedzialne za rejony transgraniczne;

inne wyspecjalizowane służby zatrudnienia zgłoszone Komisji;

organizacje partnerów społecznych wyznaczone przez członków;

inne organizacje zajmujące się sprawami społecznymi i powiązanymi obszarami.

Działania

Zapewnienie usług pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także usług wsparcia dla pracodawców chcących zatrudnić pracowników z innego kraju UE z pomocą usług internetowych EURES.

Rozpowszechnianie aktualnych informacji o warunkach życia i pracy oraz trendów na rynku pracy.

Działania w ramach współpracy pomiędzy członkami i partnerami.

Nadzór i ocena przeszkód dla mobilności, w tym różnic w ustawodawstwie i procedurach administracyjnych.

Aby pomóc w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia w innych krajach UE, baza danych wolnych miejsc pracy EURES jest aktualizowana codziennie i jest dostępna na portalu EURES w 26 językach UE/EOG.

Więcej informacji można znaleźć na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej - EURES

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2003/8/WE

1.3.2003

-

Dz.U. L 5 z 10.1.2003, s. 16-19

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1-12)

Decyzja wykonawcza Komisji 2012/733/UEz dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21-26)

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2015

Top