Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organizacja czasu pracy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organizacja czasu pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2003/88/WE – niektóre aspekty organizacji czasu pracy

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymogi dotyczące higieny i bezpieczeństwa w zakresie czasu pracy dla pracowników. Obejmują one:

 • minimalne okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku, corocznego urlopu, przerw oraz maksymalnego tygodniowego wymiaru pracy,
 • aspekty pracy w porze nocnej i w systemie zmianowym.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kraje UE

 • Kraje UE muszą dopilnować, by wszyscy pracownicy mieli prawo do:
  • minimalnego okresu na odpoczynek w wymiarze 11 nieprzerwanych godzin w okresie 24-godzinnym,
  • przerwy na odpoczynek w każdy dzień roboczy dłuższy niż 6 godzin,
  • nieprzerwanego 24-godzinnego okresu na odpoczynek co 7 dni oraz do odpoczynku dobowego w wymiarze 11 godzin,
  • co najmniej 4 tygodni płatnego urlopu rocznego,
  • tygodnia pracy wynoszącego maksymalnie 48 godzin, włącznie z nadgodzinami, w okresie 7 dni.
 • Czas pracy nocnej nie powinien przekraczać średnio 8 godzin na dobę.
 • Osoby pracujące w nocy są upoważnione do regularnego badania stanu zdrowia.

Władze krajowe

 • Władze krajowe mogą:
  • stosować okresy rozliczeniowe liczące od 14 dni do 4 miesięcy w celu obliczania tygodniowych okresów na odpoczynek i maksymalnego tygodniowego wymiaru pracy,
  • wyłączać stosowanie tego prawa dla pracowników zarządzających lub innych pracowników decyzyjnych, pracowników przedsiębiorstw rodzinnych, pracowników religijnych.
 • Odstępstwa od niektórych ustaleń mogą być stosowane także do:
  • działań w zakresie bezpieczeństwa oraz nadzoru, wymagających stałej obecności w celu ochrony mienia oraz osób,
  • działań obejmujących potrzebę ciągłości usług lub produkcji, tj. w szpitalach, portach, mediach i rolnictwie,
  • możliwych do przewidzenia działań (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce, usługach pocztowych, transporcie kolejowym, w zakresie wypadków),
  • odstępstw ustalonych w ramach układów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
 • Niniejszy akt nie ma zastosowania do marynarzy ani do pracowników objętych bardziej szczegółowymi przepisami (np. pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem w sektorze transportu drogowego, lotnictwa cywilnego, transgranicznego transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej).
 • Kraje UE wedle uznania mogą stosować bardziej korzystne przepisy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 2 sierpnia 2004 r.

KONTEKST

Warunki pracy – dyrektywa w sprawie czasu pracy

DOKUMENT GŁÓWNY

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9–19)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy (pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi na poziomie Unii Europejskiej na podstawie art. 154 TFUE) (KOM(2010) 106 wersja ostateczna z 24.3.2010)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Przegląd dyrektywy w sprawie czasu pracy (Drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi na poziomie Unii Europejskiej na podstawie art. 154 TFUE) (KOM(2010) 801 wersja ostateczna z 21.12.2010)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykonania przez państwa członkowskie dyrektywy 2003/88/WE („dyrektywy w sprawie czasu pracy”) (KOM(2010) 802 wersja ostateczna z 21.12.2010)

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016

Top