Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji Europejskiej COM(2007) 424 wersja ostateczna – znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat bada powody, dla których kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, oraz proponuje sposoby zwalczania takiej dyskryminacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Różnice w wynagradzaniu* mogą odzwierciedlać różnice obiektywne, np. wiek i doświadczenie. Wynikają one również z szeregu czynników o charakterze prawnym, społecznym i gospodarczym, takich jak wartości pracy.
 • W przedsiębiorstwach sektora prywatnego różnice w wynagradzaniu są wyższe od średniej. Zwiększają się one wraz z wielkością przedsiębiorstwa, wiekiem, poziomem wykształcenia i stażem pracy.
 • W komunikacie przedstawiono cztery sposoby zmniejszania różnic w wynagradzaniu:
  • skuteczniejsze stosowanie prawa europejskiego oraz wykorzystywanie kampanii informacyjnych do promowania poszanowania zasady równości wynagrodzeń za pracę takiej samej wartości,
  • pełne wykorzystanie strategii Europa 2020 na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, której cele obejmują zmniejszanie różnic w wynagradzaniu,
  • zachęcanie pracodawców w sektorach publicznym i prywatnym do stosowania zasady równości wynagrodzeń,
  • wymianę przykładów dobrych praktyk na wszystkich szczeblach administracji.
 • Dyrektywa 2006/54/WE gwarantuje równe warunki zatrudnienia dla mężczyzn i kobiet, w tym dotyczące wynagradzania.
 • Zalecenie 2014/124/UE zawiera wytyczne dla rządów krajowych dotyczące sposobów wdrażania zasady równości wynagrodzeń. Wytyczne te dotyczą:
  • prawa pracowników do otrzymywania informacji na temat poziomów wynagrodzeń,
  • regularnego informowania o średnich poziomach wynagrodzeń w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników,
  • organizowania na szczeblu krajowym kontroli wynagrodzeń przeprowadzanych w przedsiębiorstwach i organizacjach zatrudniających co najmniej 250 pracowników,
  • dostępności aktualnych danych dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

KONTEKST

Podstawowa zasada dotycząca równego traktowania kobiet i mężczyzn sięga początków Unii Europejskiej. Jest zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej (art. 2 i art. 3 ust. 3), Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 8, 10 i art. 157 ust. 1), Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 23) oraz stanowi jeden z pięciu priorytetów ujętych w Karcie kobiet.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Różnice w wynagradzaniu oznaczają względne rozbieżności średnich wynagrodzeń brutto za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w odniesieniu do gospodarki ogółem.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn (COM(2007) 424 wersja ostateczna z 18.7.2007)

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23–36)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 (COM(2010) 491 wersja ostateczna z 21.9.2010)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie dotyczące stosowania dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (COM(2013) 861 final z 6.12.2013)

Zalecenie Komisji 2014/124/UE z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki przejrzystości (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 112–116)

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016

Top