Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Model flexicurity jako kluczowy element modernizacji rynku pracy UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Model flexicurity jako kluczowy element modernizacji rynku pracy UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity: Lepsze i liczniejsze miejsca pracy dzięki elastyczności i bezpieczeństwu zatrudnienia — COM(2007) 359 wersja ostateczna

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat zwraca uwagę na cztery szczególne obszary polityki, w ramach których zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą korzystać z modelu flexicurity*. Pracodawcom zapewnia on elastyczną siłę roboczą. Dla pracowników oznacza zwiększenie bezpieczeństwa w związku z zatrudnieniem długoterminowym.

Komunikat zawiera wytyczne wspierające osiągnięcie tych dwóch celów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Model flexicurity można stosować poprzez:

przewidywalne i elastyczne warunki umów z wykorzystaniem zmodernizowanych przepisów prawa pracy i układów zbiorowych,

możliwość uczenia się przez całe życie przez pracowników, by umożliwić im przekwalifikowanie na potrzeby nowej pracy,

polityki krajowe pomagające tymczasowo niezatrudnionym na zmianę pracy,

nowoczesne systemy zabezpieczeń społecznych, zapewniające odpowiednie świadczenia i wspierające mobilność zarobkową.

Model flexicurity powinien:

równoważyć prawa i obowiązki pracodawców, pracowników, osób poszukujących pracy i władz publicznych,

być dostosowywany do krajowych warunków, zwłaszcza do rynków pracy i stosunków przemysłowych,

redukować różnice dzielące osoby posiadające stabilne zatrudnienie i nieposiadające takiego zatrudnienia,

odnosić się do procesu zatrudniania i zwalniania w danej firmie i pomagać w okresie zmiany pracy,

promować równy dostęp do zatrudnienia dla mężczyzn i kobiet,

tworzyć klimat zaufania i współpracy pomiędzy władzami publicznymi a partnerami społecznymi,

być prowadzony w taki sposób, by koszty i korzyści były dzielone sprawiedliwie pomiędzy przedsiębiorstwami, osobami prywatnymi i środkami publicznymi.

KONTEKST

Model flexicurity traktowany jest jako kluczowy składnik wdrażania strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ma on pomagać przedsiębiorstwom i pracownikom w dostosowaniu się do wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą globalizacja.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Model flexicurity: zintegrowana strategia łącząca rynek pracy z elastycznością i bezpieczeństwem. Celem modelu jest uwzględnienie potrzeb pracodawców i pracowników.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity: (COM(2007) 359 wersja ostateczna z 27.6.2007)

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015

Top