Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ma na celu wsparcie zwolnionych pracowników, szczególnie w regionach i sektorach znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu otwarcia na zglobalizowaną gospodarkę. Składa się z rocznej potencjalnej dotacji wynoszącej 500 milionów euro, przeznaczonej na reintegrację zawodową pracowników.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji [Zob. akt(y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) wspiera reintegrację europejskich pracowników dotkniętych zwolnieniami wynikającymi bezpośrednio z głębokich przekształceń międzynarodowego handlu. Pomoc jest indywidualna i ograniczona w czasie. Z biegiem czasu środki przewidziane przez fundusz mają pomóc zwolnionym pracownikom w znalezieniu nowego zatrudnienia i w utrzymaniu go.

Do 31 grudnia 2011 r. fundusz ma także pomagać pracownikom, którzy stracili zatrudnienie z powodu światowego kryzysu finansowo-gospodarczego.

Kryteria interwencji

Aby EFG mógł interweniować, państwo członkowskie musi przedłożyć wniosek o dotację.

Pomoc może być przyznana, gdy poważne zmiany strukturalne w kierunkach światowego handlu prowadzą do poważnych zakłóceń gospodarczych w kraju Unii Europejskiej (UE). Może chodzić o duży wzrost importu, stratę udziału rynkowego w danym sektorze działalności, przenoszenie działalności gospodarczej do państw trzecich. EFG może także interweniować, gdy zwolnienia wynikają w bezpośredni i możliwy do udowodnienia sposób z kryzysu finansowo-gospodarczego.

Konsekwencją kryzysu lub zakłóceń gospodarczych muszą być:

  • trwające przez okres czterech miesięcy zwolnienia co najmniej 500 pracowników w przedsiębiorstwie, w tym u dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw lub
  • zwolnienie, w okresie dziewięciu miesięcy, co najmniej 500 pracowników sektora (określonego według klasyfikacji NACE 2) w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach (określonych na poziomie NUTS II),
  • w przypadku niewielkich rynków pracy lub w wyjątkowych okolicznościach EFG może interweniować, mimo że warunki interwencji nie są całkowicie spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę. Łączna kwota wkładów przyznanych z tytułu wyjątkowych okoliczności nie może przekroczyć 15% EFG w każdym roku.

Finansowane środki

Konkretnie EFG finansuje:

  • pomoc w poszukiwaniu pracy,
  • indywidualnie dobrane przekwalifikowanie,
  • promowanie przedsiębiorczości,
  • pomoc w samozatrudnieniu,
  • specjalne, ograniczone w czasie, „dodatki na działalność” (dodatki na poszukiwanie pracy, dodatki na koszty przeniesienia, dodatki dla osób uczestniczących w kształceniu, motywujące pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub starszych pracowników, aby umożliwić im utrzymanie się na rynku pracy lub powrót na rynek pracy itp.).

Pasywne środki ochrony socjalnej, takie jak zasiłki dla bezrobotnych, nie są finansowane przez EFG.

Działanie

Roczna liczba pracowników będących beneficjentami zależy od kilku czynników. Może chodzić o rozwój rynku zatrudnienia, liczbę dopuszczalnych wniosków złożonych przez państwa członkowskie lub dostępne środki budżetowe, mimo że do chwili obecnej roczna potencjalna dotacja wynosząca 500 milionów euro nie została wyczerpana.

Pracownicy korzystają z pomocy EFG za pośrednictwem państw członkowskich. Pomoc nie jest przyznawana przedsiębiorstwom. Poza tym okres interwencji funduszu jest ograniczony do 24 miesięcy, począwszy od daty złożenia wniosku.

EFG jest funduszem solidarności mającym za zadanie odpowiedzieć na nagłą lub kryzysową sytuację. Nie finansuje restrukturyzacji przedsiębiorstw czy sektorów działalności.

Kontekst

Ogólne skutki otwarcia gospodarki na międzynarodową konkurencją są pozytywne. Globalizacja dynamizuje konkurencyjność i oferuje nowe perspektywy w zakresie rozwoju i zatrudnienia.

Jednak w tym samym czasie otwarcie na światowy handel może mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą. Intensyfikacja przepływów handlowych pociąga za sobą zwiększoną konkurencję lokalnych, krajowych i regionalnych systemów społeczno-gospodarczych. Sytuacja ta osłabia najmniej konkurencyjne sektory, gdzie koszty dostosowania (przekwalifikowanie siły roboczej i struktur produkcji) są duże. Pociąga za sobą szczególnie utratę zatrudnienia na masową skalę.

Poza funduszami strukturalnymi lub europejską strategią dla wzrostu i zatrudnienia, które już przynoszą ogólną odpowiedź w zakresie zarządzania i przewidywania wyzwań globalizacji, fundusz ten spełnia bardzo ważną rolę, jaką jest oddalenie wszelkiego ryzyka trwałego indywidualnego zubożenia.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006

19.1.2007

Dz. U. L 406 z 30.12.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 546/2009

2.7.2009

Dz.U. L 167 z 29.6.2009

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG) w 2009 r. [COM(2010) 464 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG) w 2008 r.[COM(2009) 394 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Solidarność w obliczu zmian: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w 2007 r. – ocena i perspektywy [COM(2008) 421 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komisja pozytywnie ocenia wprowadzenie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) po pierwszym roku jego działania. Jednak skuteczność funduszu może być poprawiona w krótkim terminie poprzez uproszczenie jego procedur, zwiększenie widoczności i sprzyjanie wymianie doświadczeń. Komisja bada możliwość wzmocnienia swego wpływu na tworzenie miejsc pracy i szkolenie europejskich pracowników. EFG mógłby także być wykorzystywany do wsparcia mobilności pracowników, a także w celu lepszej analizy oraz przewidywania zmian koniunktury gospodarczej.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2011

Top