Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw — COM(2006) 136 wersja ostateczna

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Ustanawia priorytety i środki w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw* (CSR) mające na celu umożliwienie lepszego wykorzystywania potencjału firm w zakresie przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i realizacji celów strategii na rzecz rozwoju.

Przyniesie to korzyści zarówno firmom, jak i unijnej gospodarce i ogółowi społeczeństwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W rozwój praktyk w zakresie CSR zaangażowanych jest wiele podmiotów (np. związki zawodowe, inwestorzy, konsumenci i organizacje pozarządowe).

W celu promocji CSR Komisja Europejska skupia swoje działania na:

wspieraniu inicjatyw wielostronnych;

współpracy z krajami UE w ramach grupy ds. CSR składającej się z wysokiej rangi przedstawicieli poszczególnych państw, co ma na celu uruchomienie instrumentów na szczeblu krajowym i regionalnym;

zwiększaniu świadomości konsumentów na temat wpływu dokonywanych wyborów;

promowaniu CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dzięki polityce prowadzonej przez Komisję Europejską dokonano postępów w dziedzinie CSR. W komunikacie z 2011 r. określono współczesną koncepcję CSR w brzmieniu zdefiniowanym przez Komisję oraz działania, które należy prowadzić w latach 2011–2014.

Unijna strategia dotycząca CSR obejmuje:

zwiększanie znaczenia CSR oraz upowszechnianie dobrych praktyk CSR;

podwyższanie poziomu zaufania do przedsiębiorstw oraz jego monitorowanie;

poprawę procedur samo- i współregulacji;

poszerzanie rozwiązań, jakimi rynek może zrekompensować przedsiębiorstwom ich odpowiedzialną postawę;

poprawę przejrzystości przedsiębiorstw w kwestiach informacji dotyczących spraw społecznych i środowiskowych;

włączanie kwestii CSR do edukacji, szkoleń i badań naukowych;

podkreślanie znaczenia środków polityki publicznej wspierających CSR oraz

lepsze dostosowanie europejskiego i globalnego podejścia do CSR.

Aby dokonać oceny strategii CSR, Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie CSR w latach 2011–2014. Miały one na celu określenie osiągnięć, braków i przyszłych wyzwań.

KONTEKST

Od momentu publikacji w 2001 r. przez Komisję Europejską zielonej księgi dotyczącej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw KE zaczęła odgrywać rolę pioniera w kwestii opracowywania polityki publicznej na rzecz CSR.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR): dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w działalności komercyjnej i w ich stosunkach z zainteresowanymi stronami. Kwestiami CSR powinny zajmować się same przedsiębiorstwa, jednakże administracja rządowa może je wspierać za sprawą działań w ramach polityki i przepisów.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: Uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (COM(2006) 136 wersja ostateczna z 22.3.2006)

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie wdrażania wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka – stan realizacji (SWD(2015) 144 final z 14.7.2015)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (COM(2011) 681 wersja ostateczna z 25.10.2011)

Konsultacje społeczne w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw z 2014 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23–34)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1–9)

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2015

Top