Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Czas prowadzenia pojazdu w sektorze transportu drogowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Czas prowadzenia pojazdu w sektorze transportu drogowego

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa drogowego.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i do przewozu drogowego osób pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób (łącznie z kierowcą).

Ma ono zastosowanie, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, do przewozu drogowego w UE i między państwami UE, Szwajcarią i krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Minimalny wiek

Kierowcy i pomocnicy kierowców muszą mieć ukończone 18 lat; w wyjątkowych okolicznościach minimalny wiek pomocników kierowców może wynosić16 lat (bardziej szczegółowe informacje zawiera art. 5).

Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku

Szczegółowe przepisy są określone w art. 6, 7, 8 i 9. Obejmują one następujące kwestie:

  • Maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Dwa razy w tygodniu może zostać przedłużony do 10 godzin.
  • Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin.
  • Maksymalny łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.
  • Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4 i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.
  • Minimalny odpoczynek dobowy ma trwać 11 godzin; może być zmniejszony do 9 godzin, ale nie więcej niż 3 razy w tygodniu.
  • Regularny tygodniowy okres odpoczynku ma trwać co najmniej 45 godzin, a skrócony tygodniowy okres odpoczynku ma trwać co najmniej 24 godziny.

Tachograf

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 zostało zmienione przez nowe przepisy rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Określa ono wymagania dotyczące budowy, instalacji i stosowania urządzeń rejestrujących (tachografów), które muszą być montowane w pojazdach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

Tachograf jest urządzeniem rejestrującym czas prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku, a także okresów dostępności i czasu innych prac podejmowanych przez kierowcę. Zadaniem tachografów jest:

  • kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów przez kierowców,
  • monitorowanie czasu jazdy kierowców zawodowych w celu uniknięcia zmęczenia,
  • zapewnianie uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa na drogach.

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie inteligentnego tachografu, który po wejściu do użytku będzie dokonywał automatycznej rejestracji z użyciem nawigacji satelitarnej. Powinno to wzmocnić przestrzeganie przepisów i umożliwić wczesne wykrywanie ewentualnych oszustw i nadużyć.

Instalowanie tachografu cyfrowego jest obowiązkowe w nowych pojazdach o masie powyżej 3,5 tony (w przypadku przewozu rzeczy) i przewożących więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (w przypadku przewozu osób).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 561/2006

11.4.2007, z wyjątkiem art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 27, których data wejścia w życie to 1.5.2006

-

Dz.U. L 102 z 11.4.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1073/2009

4.12.2009, z wyjątkiem częściowego zastosowania, zob. art. 31

-

Dz.U. L 300 z 14.11.2009

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014

1.3.2014, z wyjątkami wymienionymi w art. 48

-

Dz.U. L 60 z 28.2.2014

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014

Top