Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

Dyrektywa ta ma zarysować ramy dla ponadgranicznych audiowizualnych usług medialnych w celu wzmocnienia wewnętrznego rynku produkcji i dystrybucji programów oraz zagwarantowania uczciwej konkurencji.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące dostarczania i dystrybucji usług audiowizualnych.

Których dostawców usług medialnych* dotyczy dyrektywa?

Niniejsza dyrektywa dotyczy dostawców usług medialnych, jeśli:

siedziba dostawcy oraz decyzje redakcyjne są podejmowane w tym samym kraju Unii Europejskiej (UE),

siedziba dostawcy i realizacja usług medialnych znajdują się w różnych krajach UE,

dostawca usługi ma siedzibę w jednym z krajów UE, ale decyzje dotyczące audiowizualnej usługi medialnej są podejmowane w państwie trzecim,

dostawca usługi korzysta z satelitarnej stacji nadawczej znajdującej się w kraju UE,

dostawca korzysta z łącza satelitarnego należącego do kraju UE.

W jakim stopniu stosuje się swobodę nadawania?

Kraje UE nie ograniczają nadawania audiowizualnych usług medialnych, pochodzących z innych krajów UE, chyba że są to programy brutalne, pornograficzne lub nieodpowiednie dla małoletnich.

Mogą ograniczać także nadawanie, jeśli uznają, że zagrożone są porządek, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne lub ochrona konsumentów.

Jakie są obowiązki sektora usług audiowizualnych?

Dostawcy usług muszą udostępnić odbiorcom następujące informacje:

nazwę,

adres,

dane kontaktowe,

odpowiednie organy regulacyjne lub nadzorujące.

Ochrona małoletnich

Aby chronić małoletnich przed negatywnymi skutkami programów pornograficznych lub o brutalnym charakterze, ich nadawanie należy poprzedzić ostrzeżeniem dźwiękowym lub oznaczyć symbolem ostrzegawczym widocznym przez cały czas trwania programu.

Nawoływanie do nienawiści

Programy audiowizualne nie mogą zawierać zachęt do nienawiści z powodu rasy, płci, religii czy narodowości.

Dostępność do audiowizualnych usług medialnych

Dostawcy mają obowiązek poprawy dostępności do usług dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu.

Prawo do informacji

Kraje UE mogą podjąć kroki zmierzające do zagwarantowania, że pewne wydarzenia ważne dla całego społeczeństwa nie mogą być nadawane w sposób uniemożliwiający odbiór przez większą część widzów. Każdy kraj UE może stworzyć listę takich wydarzeń i zasady jej stosowania.

Każdy nadawca z siedzibą w kraju UE ma prawo dostępu do krótkich relacji z wydarzeń, które budzą duże zainteresowanie odbiorców i są transmitowane na zasadzie wyłączności.

Promocja utworów europejskich i niezależnych

Nadawcy zobowiązani są do przeznaczania przynajmniej 10 % czasu antenowego lub 10 % budżetu programowego na utwory europejskie wyprodukowane przez producentów niezależnych od nadawców, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na nadawanie:

programów informacyjnych,

wydarzeń sportowych,

gier,

reklamy,

usług teletekstu,

telezakupów.

W przypadku audiowizualnych usług medialnych na żądanie kraju UE zapewniają, aby dostawcy takich usług promowali produkcję utworów europejskich oraz dostęp do nich. Taka promocja mogłaby polegać na udziale finansowym w produkcji utworów europejskich lub rezerwowaniu ważnego miejsca dla takich utworów w katalogu audycji.

Handlowy przekaz audiowizualny

Dostawcy audiowizualnych usług medialnych rozprowadzają handlowe przekazy audiowizualne*. Przekazy te powinny spełniać określone warunki:

muszą być łatwo rozpoznawalne. Zakazuje się ukrytych handlowych przekazów audiowizualnych,

nie mogą wykorzystywać technik podprogowych,

nie mogą naruszać godności człowieka,

nie mogą zawierać treści dyskryminujących,

nie mogą zachęcać do postępowania szkodzącego środowisku,

nie zawierają informacji specjalnie kierowanych do małoletnich na temat napojów alkoholowych,

nie mogą propagować wyrobów tytoniowych,

nie mogą propagować produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę,

nie mogą wyrządzać fizycznej lub moralnej szkody małoletnim.

Pewne programy lub audiowizualne usługi medialne mogą być sponsorowane*. W takim przypadku muszą spełniać także inne wymagania:

nie mogą naruszać niezależności redakcyjnej dostawcy usług medialnych,

nie mogą zachęcać bezpośrednio do zakupu lub wypożyczania produktów,

widzowie muszą być poinformowani o umowie dotyczącej sponsorowania.

Lokowanie produktów (product placement)* jest możliwe w pewnych okolicznościach i w niektórych rodzajach programów.

Reklama telewizyjna i telezakupy

Reklama telewizyjna i telesprzedaż muszą być oddzielane od innych części audycji w sposób wizualny, dźwiękowy lub przestrzenny.

Emisja filmów (z wyjątkiem serii, seriali i filmów dokumentalnych) wyprodukowanych dla telewizji, utworów kinowych i programów informacyjnych może być przerwana reklamą telewizyjną lub telesprzedażą tylko jeden raz na 30 minut programu.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 89/552/WE.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Dostawca usług medialnych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która ponosi odpowiedzialność redakcyjną za wybór audiowizualnej treści audiowizualnej usługi medialnej i decyduje o sposobie zestawienia tej treści.

*Handlowy przekaz audiowizualny oznacza obrazy z dźwiękiem lub bez niego, które mają służyć bezpośredniemu lub pośredniemu promowaniu towarów, usług lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

*Sponsorowanie oznacza wszelkiego rodzaju udział, jaki publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, nieświadczący audiowizualnych usług medialnych ani nieprodukujący utworów audiowizualnych, miały w sfinansowaniu audiowizualnych usług medialnych lub audycji w celu promowania swojej nazwy, swojego znaku towarowego, swojego wizerunku, swojej działalności lub swoich wyrobów.

*Lokowanie produktu przedstawienie produktu, usługi lub znaku towarowego w programie w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2010/13/UE

5.5.2010

-

Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 24

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015

Top