Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Regulaminem ustanowiono organizację wewnętrzną Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opisano w nim przebieg postępowań sądowych i zdefiniowano jego zasady.

AKT

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Regulaminem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowiono jego organizację i sposób funkcjonowania. Określono w nim skład Trybunału i różne składy orzekające.

Regulamin dotyczy postępowań sądowych, które mogą przed Trybunałem być prowadzone. Określono w nim etapy postępowań oraz ich zasady.

Skład

W skład Trybunału wchodzi 27 sędziów i ośmiu rzeczników generalnych powołanych jednogłośnie przez państwa członkowskie na okres sześciu lat. Zadaniem rzeczników ogólnych jest przedstawianie, w sposób bezstronny i niezależny, opinii prawnej w sprawach wniesionych do Trybunału.

Sędziowie wybierają spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa Trybunału. Zadaniem prezesa jest kierowanie pracami Trybunału i przewodniczenie posiedzeniom i obradom w największych składach orzekających.

Trybunał musi również mianować na okres sześciu lat sekretarza. Sekretarz pełni rolę sekretarza generalnego instytucji.

Składy orzekające

Trybunał obraduje w następujących składach:

 • w pełnym składzie. Trybunał obraduje w pełnym składzie, jeżeli uzna, że wniesiona sprawa ma wyjątkowe znaczenie lub kiedy musi orzec o dymisji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, członka Komisji lub członka Trybunału Obrachunkowego,
 • w składzie wielkiej izby, liczącej trzynastu sędziów. W składzie wielkiej izby Trybunał obraduje na żądanie państwa członkowskiego albo instytucji, a także w sprawach szczególnie skomplikowanych lub ważnych,
 • w izbach złożonych z pięciu lub trzech sędziów przy rozpatrywaniu innych spraw.

Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Postępowania prowadzone przed Trybunałem Sprawiedliwości składają się z kilku części.

W pierwszej kolejności postępowanie składa się z procedury pisemnej. Skarga musi być wniesiona do Trybunału pismem skierowanym do sekretariatu Trybunału. Po doręczeniu skargi stronie pozwanej ta ostatnia ma miesiąc na złożenie odpowiedzi na skargę. Aby móc skompletować linię swojej argumentacji, skarżący ma następnie prawo do repliki, a pozwany w dalszej kolejności do dupliki.

Po zamknięciu procedury pisemnej Trybunał podejmuje decyzję, czy wymagane jest przeprowadzenie środków dowodowych. Do środków tych mogą się zaliczać:

 • osobiste stawiennictwo stron,
 • wezwanie do udzielenia informacji i przedstawienia dokumentów,
 • zeznania świadków,
 • opinia biegłych,
 • oględziny.

Następnie w ramach postępowania rozpoczyna się procedura ustna. Procedura ta polega przede wszystkim na przesłuchaniu przez Trybunał pełnomocników, adwokatów i, w stosownych przypadkach, świadków oraz biegłych, jak również na przedstawieniu opinii rzecznika generalnego.

Sprawy są rozpoznawane na rozprawie jawnej w obecności sędziów składu orzekającego i rzecznika generalnego. Państwa członkowskie i instytucje reprezentowane są przez pełnomocników wskazanych do pełnienia tej funkcji dla każdej sprawy oddzielnie. Inne strony muszą być reprezentowane przez adwokata.

Tryb przyspieszony

Trybunał może wyjątkowo podjąć decyzję o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym, jeżeli sprawa jest niecierpiąca zwłoki. To pozwala maksymalnie skrócić terminy i przyznać sprawom absolutne pierwszeństwo.

Inne postępowania

W regulaminie zdefiniowano również procedury szczególne, które stosuje się dla pewnego rodzaju spraw, a mianowicie:

 • odesłania prejudycjalne, kiedy do Trybunału zwrócono się z pytaniem o wykładnię lub kontrolę ważności postanowień traktatów,
 • odwołania od orzeczeń Sądu. Odwołania rozpoznawane przez Trybunał są ograniczone do kwestii prawnych,
 • kontrolę orzeczeń Sądu. O kontrolę wnosi pierwszy rzecznik generalny, jeżeli istnieje poważne ryzyko naruszenia jedności lub spójności prawa Unii Europejskiej. Trybunał podejmuje następnie decyzję o ewentualnym poddaniu kontroli danego orzeczenia.

Koszty postępowania

Postępowanie przed Trybunałem jest bezpłatne. Trybunał nie pokrywa natomiast kosztów adwokata lub radcy prawnego, uprawnionego do występowania przed Sądem, przez którego strony muszą być reprezentowane.

Jeśli dana strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania. Wniosek powinien zawierać wszelkie informacje, z których wynika, iż wnioskodawca nie posiada dostatecznych środków.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

1.9.1991

Dz.U. L 176 z 4.7.1991

Kolejne zmiany i poprawki do regulaminu zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

See also

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2011

Top