Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rejestr służący przejrzystości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rejestr służący przejrzystości

Rejestr służący przejrzystości jest wspólnym narzędziem Parlamentu Europejskiego i Komisji. Ma on na celu informowanie obywateli o niezależnych organizacjach i osobach prowadzących działalność, której celem jest wywieranie wpływu na procesy decyzyjne Unii Europejskiej. Reguluje on tę działalność poprzez kodeks postępowania i mechanizm ostrzegania umożliwiający wykrywanie ewentualnych naruszeń kodeksu i podejmowanie stosownych czynności.

AKT

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i samozatrudnionych osób, zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Na mocy tego porozumienia Parlament Europejski i Komisja Europejska ustanowiły wspólny rejestr służący przejrzystości. Rejestr ten zawiera informacje o organizacjach i osobach zaangażowanych w opracowywanie i realizację polityki europejskiej. Informacje dotyczą w szczególności rodzaju ich działalności, realizowanych interesów oraz środków przeznaczanych na ich działalność.

Rejestr obejmuje również kodeks postępowania oraz procedury składania skarg w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania kodeksu postępowania.

Porozumienie określa strukturę rejestru przejrzystości, zakres jego zastosowania oraz obowiązki związane z wpisem do rejestru.

Reprezentowanie interesów

Zgodnie z art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej (UE) instytucje UE prowadzą otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim. Jego celem jest optymalizowanie opracowywania i realizacji polityki europejskiej poprzez utrzymywanie stałych, zgodnych z prawem kontaktów z głównymi zainteresowanymi stronami.

W związku z tym wiele organizacji utworzyło w Brukseli „biura europejskie” w celu prowadzenia w nich działalności przedstawicielskiej. Działalność ta obejmuje na przykład obronę ich interesów i wywierania wpływu na procesy decyzyjne UE.

A zatem rejestr służący przejrzystości ma na celu rejestrowanie organizacji i osób prowadzących taką działalność i organizowanie ich wokół wspólnego kodeksu postępowania. Przyczynia się on do zapewnienia przejrzystości oraz poszanowania prawa i etyki w celu zapobiegania na przykład wywieraniu nadmiernych nacisków lub nieuprawnionemu dostępowi do informacji i decydentów politycznych.

Rejestr wpisuje się w ramy polityki przejrzystości w UE. Rejestracja jest opcjonalna i nie stanowi w żadnym przypadku formy akredytacji organizacji w UE.

Struktura rejestru

Rejestr obejmuje następujące elementy:

 • zakres rejestru, rodzaje działalności podlegającej wpisowi do rejestru, sekcje określające grupy podmiotów, które mogą się zarejestrować (załącznik I do porozumienia) i informacje wymagane od rejestrujących się podmiotów, w tym wymogi dotyczące ujawniania informacji finansowych,
 • kodeks postępowania (załącznik III),
 • mechanizm składania skarg oraz środki mające zastosowanie w przypadku nieprzestrzegania kodeksu postępowania (załącznik IV); środki te obejmują w szczególności zawieszenie lub wykreślenie z rejestru. Środki te mogą pociągać za sobą wycofanie różnego typu przepustek do Parlamentu Europejskiego.

Zakres zastosowania

Zakres rejestru obejmuje wszelkie rodzaje działalności prowadzone w celu wywarcia bezpośredniego lub pośredniego wpływu na procesy opracowywania i realizacji polityki europejskiej, bez względu na używane środki lub kanały komunikacyjne (media, fora, organizacja imprez, zespoły doradców itp.).

W związku z tym oczekuje się rejestracji ze strony wszystkich organizacji lub osób zaangażowanych w taki typ działalności.

Z zakresu rejestru będącego przedmiotem porozumienia są wykluczone pewne rodzaje działalności, w szczególności:

 • pewne rodzaje działalności dotyczące doradztwa prawnego i innego rodzaju specjalistycznego doradztwa świadczonego klientom w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego,
 • działalność partnerów społecznych jako uczestników dialogu społecznego (związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców itd.),
 • działalność w odpowiedzi na bezpośrednie i indywidualne wnioski instytucji UE lub posłów do Parlamentu Europejskiego.

Rejestr obejmuje wszystkie podmioty, których działania podlegają wpisowi do rejestru (w tym lobbystów). Nie oczekuje się jednak rejestracji ze strony rządów państw członkowskich i państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz misji dyplomatycznych. Rejestrem nie są objęte również kościoły i wspólnoty religijne oraz władze regionalne i lokalne, oczekuje się jednak rejestracji ze strony biur przedstawicielskich lub podmiotów prawa tworzonych w celu ich reprezentowania.

Zasady mające zastosowanie do rejestrujących się podmiotów

Poprzez zarejestrowanie się zainteresowane organizacje i osoby:

 • zgadzają się na upublicznienie dostarczanych przez nie informacji,
 • zobowiązują się do działania zgodnie z kodeksem postępowania,
 • gwarantują, że dostarczone informacje są prawidłowe,
 • zgadzają się, aby ewentualne skargi były rozpatrywane w oparciu o przepisy mechanizmu rozpatrywania skarg.

Wdrożenie rejestru

Służby Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej ustanowią wspólną strukturę operacyjną, zwaną „wspólnym sekretariatem rejestru służącego przejrzystości”. Do zadań sekretariatu będzie należało zarządzenie rejestrem i wdrażanie środków podnoszących jakość jego zawartości.

Kontekst

Nowy rejestr opiera się na istniejących systemach rejestracji ustanowionych przez Parlament Europejski w 1996 r. i przez Komisję Europejską w 2008 r. i jest ich kontynuacją. Rejestr jest jednym z elementów realizacji europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości podjętej przez Komisję w 2007 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Porozumienie między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

Dz.U. L 191 z 22.7.2011

See also

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011

Top