Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konwencje i umowy międzynarodowe UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konwencje i umowy międzynarodowe UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

CO NINIEJSZE TRAKTATY UE MÓWIĄ O KONWENCJACH I UMOWACH UE?

  • Międzynarodowe konwencje i umowy stanowią razem z aktami jednostronnymi (tzn. rozporządzeniami, dyrektywami, decyzjami, opiniami i zaleceniami) akty prawa wtórnego UE.
  • Są one traktatami w ramach międzynarodowego prawa publicznego i tworzą prawa i obowiązki dla stron umowy zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy stronami.
  • W przeciwieństwie do aktów jednostronnych konwencje i umowy nie są wynikiem procedury prawodawczej albo samej woli instytucji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Umowy międzynarodowe (konwencje, traktaty)

Umowy międzynarodowe zawierane są między UE i innym podmiotem międzynarodowego prawa publicznego, tzn. państwem lub organizacją międzynarodową. Artykuł 216 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFEU) przywołuje przypadki, w których UE jest upoważniona do zawierania takich umów. Po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy, zgodnie z przedmiotem umowy, może się pojawić potrzeba jej ratyfikacji na drodze prawodawstwa wtórnego.

Umowy międzynarodowe są wiążące dla całej UE. Ich znaczenie jest wyższe od znaczenia aktów jednostronnych prawa wtórnego, które muszą więc być zgodne z umowami międzynarodowymi.

Ponadto artykuł 207 TFEU reguluje politykę handlową UE — kluczową zewnętrzną kompetencję UE i centralny element relacji UE z resztą świata.

Przykłady umów międzynarodowych:

Jeśli przedmiot umowy nie podlega wyłącznym kompetencjom UE, kraje UE zobowiązane są także do podpisania takiej umowy. Taki rodzaj umowy nazywany jest „umową mieszaną”. Oznacza to, że oprócz samej UE kraje UE stają się stronami umowy w stosunku do stron spoza UE. W przypadku umów mieszanych może zaistnieć potrzeba przyjęcia wewnętrznego aktu UE w celu podzielenia się obowiązkami pomiędzy krajami UE a UE.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Artykuł 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 144)

Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 140–141)

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016

Top