Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rada Europejska: regulamin wewnętrzny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rada Europejska: regulamin wewnętrzny

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady Europejskiej 2009/882/UE w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

 • Ustanawia regulamin wewnętrzny w celu organizacji pracy Rady Europejskiej.
 • Regulamin określa:
  • role przewodniczącego i Sekretariatu Generalnego,
  • zasady przygotowywania posiedzeń,
  • zasady głosowania oraz
  • zasady publikowania decyzji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Rada Europejska zbiera się w Brukseli dwa razy w ciągu półrocza na maksymalnie dwa dni. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne.
 • W skład Rady Europejskiej wchodzą:
 • W jej pracach uczestniczy także Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
 • Całkowita liczba osób wchodzących w skład delegacji, które otrzymały zezwolenie na udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, jest ograniczona do dwudziestu osób z każdego kraju UE i z Komisji Europejskiej.
 • Rada Europejska z zasady podejmuje decyzje w drodze konsensusu, jednak może przystąpić do głosowania, w przypadkach przewidzianych w Traktatach.
 • Rada Europejska może postanowić o podaniu do wiadomości publicznej wyników głosowań, jak również towarzyszących im oświadczeń krajowych.
 • Posiedzenia Rady Europejskiej nie są jawne.
 • Protokół z każdego posiedzenia zawiera wykaz przedłożonych dokumentów, informację o zatwierdzonych konkluzjach, podjęte decyzje oraz wszelkie oświadczenia, o których włączenie wniósł członek Rady Europejskiej.
 • Decyzje przyjęte przez Radę Europejską, jeżeli nie wskazano w nich adresata, publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 • Przewodniczący Rady Europejskiej odpowiada za przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej.
 • Rada do Spraw Ogólnych, składająca się głównie ministrów spraw zagranicznych, przygotowuje porządek obrad na posiedzenia i zapewnia ich ciągłość.
 • Rada do Spraw Ogólnych rozpatruje projekt porządku obrad z uwagami co najmniej na cztery tygodnie przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Finalizuje ona przygotowania posiedzenia najpóźniej na pięć dni przed zgromadzeniem się przywódców UE.
 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego może zostać zaproszony przez Radę Europejską w celu jego wysłuchania.
 • Przewodniczący Rady Europejskiej przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Weszła w życie 1 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., przekształcił Radę Europejską w pełnoprawną instytucję UE posiadającą własnego przewodniczącego. Zadaniem Rady Europejskiej jest realizacja polityki UE i określanie jej priorytetów.

AKT

Decyzja Rady Europejskiej 2009/882/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 51)

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016

Top