Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organy doradcze UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organy doradcze UE

 

STRESZCZENIE

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE posiada 7 instytucji odpowiedzialnych za różne obszary stanowienia prawa i polityki.

Ponadto posiada 2 organy doradcze reprezentujące różne części społeczeństwa UE. Wydawane przez nie opinie na temat polityk i praw nie są prawnie wiążące.

Rola

Komitet EKES odpowiada za trzy główne obszary:

Skład

 • W skład Komitetu EESC wchodzi 350 członków. Decyzja dotycząca podziału miejsc pomiędzy kraje UE podejmowana jest przez Radę.
 • Członkowie Komitetu reprezentują organizacje pracowników i pracodawców, a także grupy interesów społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z obszarów społeczno-ekonomicznych, obywatelskich, zawodowych i kultury.
 • Członkowie są nominowani przez władze krajowe i wyznaczani przez Radę na 5-letnie odnawialne kadencje.

Działanie

 • Komitet EKES spotyka się na 9 sesjach plenarnych w roku.
 • Komitet doradza w różnych kwestiach Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.
 • Wydaje także opinie z własnej inicjatywy.

Rola

Komitet Regionów pozwala regionom i miastom na formalne zabranie głosu w procesie podejmowania decyzji w UE. KR przedstawia stanowiska i potrzeby władz regionalnych i lokalnych w opiniach, które składa do różnych instytucji UE.

Skład

 • W skład Komitetu Regionów wchodzi 350 członków. Decyzja dotycząca podziału miejsc pomiędzy kraje UE podejmowana jest przez Radę.
 • Członkowie są wybranymi przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych.
 • Członkowie są nominowani przez władze krajowe i wyznaczani przez Radę na 5-letnie odnawialne kadencje.

Działanie

Komitet Regionów spotyka się na 6 sesjach plenarnych w roku.

KR przeprowadza obowiązkowe konsultacje z Komisją, Radą lub Parlamentem Europejskim w zakresie propozycji prawnych dotyczących takich obszarów polityki jak:

 • zdrowie,
 • edukacja,
 • zatrudnienie,
 • polityka społeczna,
 • transport,
 • energia.

KR może doradzać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie lub Komisji również w sprawie innych kwestii. Wydaje także własne opinie.

Po otrzymaniu wniosku legislacyjnego KR wydaje opinię, która jest następnie przekazywana odpowiednim instytucjom.

KR może wnosić dwa rodzaje powództwa do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016

Top