Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Komisja Europejska

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Komisja Europejska

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE

Na mocy traktatu lizbońskiego najważniejsze funkcje Komisji, tj. prawo inicjatywy ustawodawczej, funkcja wykonawcza, kontrolna i reprezentacji, zostają podtrzymane. Część zmian, które zostały wprowadzone, dotyczy w szczególności składu Komisji. W ramach kontynuacji wcześniejszych traktatów zmieniających pozycja przewodniczącego jest silniejsza, a jego uprawnienia większe. Do nowatorskich posunięć należy powołanie stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. W traktacie lizbońskim podjęto ponadto próbę zmniejszenia liczby komisarzy, jednak Rada Europejska nie wyraziła życzenia, by wprowadzić ten przepis w życie.

SKŁAD

Zgodnie z zasadą ustanowioną w traktacie lizbońskim, Komisję tworzyć będzie liczba komisarzy o jedną trzecią niższa niż liczba państw członkowskich, a członkowie Komisji wybierani będą zgodnie z opartym na równości systemem rotacji.

Jednak zgodnie z postanowieniem określonym w traktacie, w maju 2013 r. Rada Europejska jednogłośnie podjęła decyzję o zachowaniu liczby komisarzy odpowiadającej liczbie państw członkowskich (włączając przewodniczącego i Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa). Rada ponownie rozpatrzy tę decyzję, w związku z jej wpływem na funkcjonowanie Komisji, najpóźniej przed powołaniem kolejnej Komisji, która przejmie uprawnienia dnia 1 listopada 2014 r.

Na mocy traktatu lizbońskiego ustanowione zostało nowe stanowisko w ramach Komisji: Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Jego lub jej zadaniem jest prowadzenie polityki zagranicznej Unii. Wysoki przedstawiciel przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych, jest wspomagany przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i jest jednocześnie jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Wysoki przedstawiciel jest mianowany jest przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną i za zgodą przewodniczącego Komisji. Razem z przewodniczącym i pozostałymi członkami Komisji podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski.

ROLA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Na mocy traktatu z Amsterdamu i traktatu z Nicei uprawnienia przewodniczącego Komisji zostały w znacznym stopniu rozszerzone. Jego zadaniem jest określanie kierunków polityki kolegium komisarzy, jak również podejmowanie decyzji z zakresu wewnętrznej organizacji Komisji. Przewodniczący wyznacza komisarzom zadania i może dokonać zmiany ich podziału w czasie trwania swojego mandatu. Spośród członków Komisji mianuje wiceprzewodniczących, innych niż Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego może on nakazać członkowi Komisji rezygnację ze sprawowanej funkcji, przy czym taka rezygnacja nie musi być zatwierdzona przez kolegium.

PROCEDURY MIANOWANIA

Kandydaturę na przewodniczącego Komisji wysuwa Rada Europejska, która stanowi większością kwalifikowaną, a następnie Parlament Europejski. Traktat lizboński wprowadza jednak pewną nowość, a mianowicie ustanawia bezpośrednie powiązanie między wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego a wyborem kandydata na urząd przewodniczącego Komisji. Rada Europejska, wysuwając kandydaturę na przewodniczącego Komisji, musi więc uwzględnić wyniki wyborów do Parlamentu. W wyniku tej zmiany zwiększa się rola Parlamentu Europejskiego w procesie mianowania przewodniczącego Komisji. W związku z tym i w kontekście wyborów europejskich w 2014 r., Komisja zaleciła, by europejskie partie polityczne nominowały swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji, zwiększając zainteresowanie polityczne w związku z wyborami.

Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodniczącym, przyjmuje listę pozostałych osób, które proponuje mianować członkami Komisji, z wyjątkiem Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Podstawą wyboru członków Komisji są ich ogólne kwalifikacje i niezależność. Na mocy traktatu lizbońskiego wprowadzone zostaje nowe kryterium, a mianowicie zaangażowanie w sprawy europejskie. Skład kolegium jest zatwierdzany w trybie głosowania parlamentarnego.

TABELA ZBIORCZA

Traktat

Artykuły

Temat

Traktat o Unii Europejskiej

17

Rola i skład Komisji; mianowanie i uprawnienia przewodniczącego Komisji

Traktat o Unii Europejskiej

18

Mianowanie i uprawnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

244 do 250

Zasady funkcjonowania Komisji

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej [ 2013/272/E U - Dziennik Urzędowy L 165 z 18.10.2013].

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014

Top