Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości

Niniejszy komunikat dotyczy zadań, jakie należy podjąć w związku z zieloną księgą poświęconą europejskiej inicjatywie na rzecz przejrzystości oraz konsultacją publiczną podjętą przy opracowaniu księgi. Dotyczy problemów związanych z grupami interesów i standardami konsultacji, a także z ogłoszeniem wykazu beneficjentów środków unijnych.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 21 marca 2007 r. – Zielona księga „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze [COM(2007) 127 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komunikat ten przedstawia działania, które należy podjąć w związku z zieloną księgą z dnia 3 maja 2006 r. „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości”. Odpowiada na argumenty wysuwane przez uczestników konsultacji, których wyniki są przedstawione w dokumencie roboczym Komisji [SEC(2007) 360] i wyrażone w środkach przewidywanych przez Komisję.

Grupy interesu * (lobbing)

Z konsultacji wynika, że uczestnicy w sposób negatywny odbierają sam termin „lobbing”. Komisja przypomina, że definicja tego pojęcia pozbawiona jest wszelkich konotacji pejoratywnych, a działalność lobbingowa jest konieczna w systemie demokratycznym. Jednak rejestr zaproponowany w zielonej księdze będzie zatytułowany „Rejestr grup interesu”.

Opracowanie dobrowolnego rejestru cieszyło się dużym poparciem. Jednak wiele osób opowiedziało się za obowiązkową rejestracją, jako jedynym sposobem zapewnienia pełnej przejrzystości. Mimo to Komisja zaproponowała dobrowolny, oparty na zachętach system, w celu opracowania możliwie jak najbardziej wyczerpującego wykazu europejskich grup interesu. Aby zachęcić do rejestracji, Komisja połączy rejestr ze standardowym modelem konsultacji w Internecie. Uczestnicy konsultacji będą systematycznie zapraszani do rejestracji. Powinni dostarczyć informacje na temat reprezentowanych interesów, ich celów oraz źródeł finansowania.

Zielona księga stwierdza, że zarejestrowane grupy interesu * muszą uznać kodeks postępowania. Jednakże podczas konsultacji nie omówiono szczegółowych zasad opracowania i kontrolowania kodeksu. W księdze stwierdza się, że opracowanie kodeksu powinno spoczywać na samych grupach interesu, niemniej reakcje na zieloną księgę każą sądzić, że zastosowanie tego pomysłu w praktyce będzie trudne. Wobec tego Komisja dokona przeglądu i zaktualizuje minimalne wymagania przyjęte jeszcze w 1992 r.

Wielu uczestników konsultacji opowiedziało się za podejściem międzyinstytucjonalnym i wniosło o to, aby rejestr i kodeks postępowania były wspólne przynajmniej dla Komisji i Parlamentu Europejskiego. Komisja w pełni podziela tę opinię i uważa, że jednorazowa rejestracja bardziej zachęci do rejestracji. Zaprasza także inne instytucje do rozważenia możliwości ściślejszej współpracy w tej dziedzinie.

Dyskusje nad kodeksem postępowania podjęto przed latem 2007 r. Rejestr grup interesów został uruchomiony wiosną 2008 r. Wiosną 2009 r. Komisja dokonała przeglądu funkcjonowania rejestru.

Standardy konsultacji

Uczestnicy konsultacji najczęściej wyrażali zadowolenie ze standardów wprowadzonych przez Komisję. Jednocześnie uczestnicy wskazali pewne słabe punkty, takie jak przekazywanie informacji zwrotnej, przestrzeganie minimalnego terminu 8 tygodni na konsultacje oraz zapewnienie równowagi między grupami, do których skierowana jest konsultacja. Komisja, mając na względzie poprawę jakości konsultacji, planuje wzmocnić stosowanie standardów konsultacji poprzez wprowadzenie skoordynowanego podejścia, gwarantującego różnorodność wyrażonych opinii i interesów oraz lepszą informację zwrotną.

Ogłoszenie wykazu beneficjentach środków unijnych

Po opublikowaniu zielonej księgi poświęconej przejrzystości Komisja podjęła z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i zainteresowanymi stronami dyskusje na temat ogłaszania informacji o beneficjentach wsparcia wspólnotowego. W ich wyniku osiągnięto porozumienie dotyczące jawności stosownych informacji. Ustalone przepisy zostają ujęte w rozporządzeniu finansowym.

Oprócz zmian ściśle prawnych, wprowadzono również pewne praktyczne uzgodnienia. Uczestnicy konsultacji wyrazili także zainteresowanie scentralizowaną i zarządzaną przez Komisję ogólnodostępną bazą danych, która będzie zawierała wszelkie istotne informacje na temat beneficjentów. Jednakże w rzeczywistości gromadzenie i publikowanie danych należy do organów wykonawczych państw członkowskich. Aby możliwe było ogłaszanie danych począwszy od 2008 r., zastosowano następującą procedurę we współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych:

  • ogłaszanie danych w obecnej postaci przez państwa członkowskie, które umożliwią publiczny dostęp do danych za pośrednictwem centralnego portalu internetowego i przekierowanie do stron krajowych oraz strony funduszy wspólnotowych,
  • zapewnienie porównywalności i możliwości wyszukiwania danych przez Komisję, która jesienią 2007 r. zaproponowała wspólne zasady publikacji danych.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Grupy interesu (lobbing): działania mające na celu wywarcie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje europejskie.
  • Lobbyści: osoby prowadzące działania lobbingowe i pracujące w organizacjach, takich jak wyspecjalizowane firmy doradcze, kancelarie prawne, organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze lub stowarzyszenia branżowe.

AKTY POWIĄZANE

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i samozatrudnionych osób, zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej [Dz.U. L 191 z 22.7.2011].

Komunikat Komisji z dnia 27 maja 2008 r. – Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości – Zasady dotyczące stosunków z przedstawicielami grup interesu (rejestr i kodeks postępowania) [COM(2008) 323 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

See also

Więcej informacji można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2008

Top