Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wzmocnienie zdolności do reagowania w przypadku katastrof

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Wzmocnienie zdolności do reagowania w przypadku katastrof

Unia Europejska (UE) powinna opierać się na nowej strategii zarządzania klęskami żywiołowymi lub spowodowanymi przez człowieka. Strategia ta powinna pomóc w usprawnieniu koordynacji interwencji i używania istniejących instrumentów.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2010 „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej” (tekst mający znaczenie dla EOG) [COM(2010) 600 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia serię propozycji dla wzmocnienia zdolności reakcji Unii Europejskiej (UE) w przypadku klęski żywiołowej lub spowodowanej przez człowieka. UE niesie bowiem pomoc ofiarom katastrof mających miejsce w państwach członkowskich UE i na całym świecie.

Nowa strategia ma zatem na celu ułatwienie mobilizacji kompetencji i zasobów w dziedzinie ochrony ludności oraz pomocy humanitarnej.

Propozycje te opierają się na dwóch nowych postanowieniach traktatu lizbońskiego. Artykuł 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który pozwala UE na usprawnienie koordynacji europejskiej w przypadku katastrofy, oraz artykuł 122 TFUE, który przewiduje stworzenie funduszu solidarnościowego.

Spójność reakcji

Nowa strategia opiera się na połączeniu służb pomocy humanitarnej oraz ochrony ludności. W tym kontekście należy utworzyć nowe centrum reagowania kryzysowego w Dyrekcji Generalnej ECHO (EN) Komisji. Powinno ono funkcjonować w połączeniu z władzami odpowiedzialnymi za ochronę ludności oraz pomoc humanitarną krajów UE oraz być skoordynowane z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) (DE) (EN) (FR) i delegaturami UE w przypadku interwencji w krajach trzecich.

Komisja wspiera również lepszą koordynację z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), szczególnie dzięki wymianie informacji. Jakość wymiany informacji powinna być zapewniona dzięki utworzeniu kilku poziomów punktów kontaktowych aż do poziomu lokalnego, dzięki instrumentom komunikacji online, takim jak system CECIS, i dzięki dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym.

Skuteczność reakcji

Strategia ma na celu poprawienie skuteczności interwencji poprzez:

  • planowanie i wcześniejsze zlokalizowanie zasobów oraz potencjału w celu zapewnienia natychmiastowego zastosowania,
  • wcześniejsze rozlokowanie zasobów dzięki utworzeniu międzynarodowej sieci logistycznej maksymalizującej użycie zasobów lokalnych,
  • ocenę potrzeb w fazie niesienia pomocy, a następnie podczas przygotowywania do operacji odbudowy,
  • skuteczność i wydajność operacji logistycznych dzięki jednostkom koordynacji na poziomie europejskim,
  • koordynację transportu przy zwróceniu się do sektora prywatnego i wojskowego oraz do organizacji międzynarodowych, lecz również poprzez zwiększenie możliwości współfinansowania europejskiego,
  • użycie środków wojskowych, a mianowicie poprzez koordynację interwencji wewnątrz Komisji.

Komisja proponuje również zwiększenie widoczności interwencji europejskich dzięki nowej strategii komunikacji.

See also

  • Komisja Europejska, pomoc humanitarna i ochrona ludności (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011

Top