Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc humanitarna w zakresie żywności

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoc humanitarna w zakresie żywności

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji Europejskiej (KOM(2010) 126 wersja ostateczna) – Pomoc humanitarna w zakresie żywności

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat Komisji Europejskiej określa strategiczne ramy, na podstawie których UE dostarcza pomoc żywnościową w sytuacji wystąpienia kryzysu humanitarnego*.

Niniejszy komunikat jest przedstawiony wspólnie z innym komunikatem Komisji dotyczącym bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

GŁÓWNE CELE

Unijna pomoc humanitarna w zakresie żywności* ma na celu zapewnienie spożycia wystarczającej ilości bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności w przewidywaniu kryzysu humanitarnego, w jego trakcie oraz po nim, aby zapobiec nadmiernej śmiertelności, ostremu niedożywieniu oraz szkodliwym mechanizmom obronnym (np. sprzedaż majątku lub zadłużanie się przez osoby zagrożone).

Szczegółowe cele są następujące:

 • 1.

  Zapewnienie społeczeństwom dotkniętym kryzysami humanitarnymi dostępu do żywności oraz możliwości spożycia odpowiednich ilości bezpiecznej żywności bogatej w składniki odżywcze;

 • 2.

  Ochrona i odbudowa środków utrzymania oraz stworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu odporności na przyszłe wstrząsy wśród grup najbardziej podatnych na zagrożenia;

 • 3.

  Zwiększenie potencjału międzynarodowego systemu pomocy humanitarnej w udzielaniu pomocy żywnościowej.

Osiągnięcie tych celów wiąże się z:

 • zapewnianiem pomocy żywnościowej w formie gotówki, talonów, produktów żywnościowych i innych towarów gotowych lub usług, umiejętności i wiedzy;
 • działaniami uzupełniającymi, takimi jak dostęp do paliwa, wody, higieny;
 • przywracaniem podstawowych środków utrzymania, np. przez umożliwienie rolnikom dostępu do nasion;
 • pomocą w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia;
 • wzmacnianiem potencjału przy pomocy poprawionych i innowacyjnych podejść, narzędzi i szkoleń.

Wybór najodpowiedniejszego rodzaju interwencji i instrumentów (np. gotówki lub pomocy rzeczowej) zależy od konkretnej sytuacji i podlega regularnym przeglądom.

ZASADY

Zgodnie z Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej interwencje w ramach działań w zakresie żywnościowej pomocy humanitarnej:

 • są zgodne z podstawowymi zasadami humanitarnymi, tj. z:
  • humanitaryzmem,
  • neutralnością,
  • bezstronnością,
  • niezależnością,
 • są zorientowane na potrzeby i wyniki, są elastyczne, efektywne i nie przynoszą szkód;
 • powinny być koordynowane z innymi darczyńcami i interwencjami na rzecz rozwoju wspierającymi bezpieczeństwo żywnościowe, aby:
  • odpowiadały w optymalnym zakresie na potrzeby sytuacji wyjątkowych i potrzeby rozwojowe,
  • zmaksymalizować szanse na zrównoważone i trwałe rezultaty oraz uzyskanie samodzielności przez ofiary kryzysów żywnościowych.

Operacje pomocowe

Unijne operacje humanitarne w zakresie pomocy żywnościowej zwykle stosuje się, gdy:

 • zostały osiągnięte wysokie wskaźniki śmiertelności lub ostrego niedożywienia lub gdy według prognoz wskaźniki te zostaną osiągnięte z powodu braku pożywienia;
 • istnieją poważne zagrożenia dla ludności lub ryzyko skrajnego cierpienia z powodu braku środków utrzymania lub nieodpowiednich strategii radzenia sobie z kryzysem (np. sprzedaż obiektów produkcyjnych, migracje, szkodliwe sposoby przetrwania).

Niezależnie od powyższego pomoc żywnościowa może zostać udzielona natychmiast po wystąpieniu kryzysu i nie tylko przy skrajnym ryzyku.

Zasadniczo humanitarna pomoc żywnościowa nie jest wykorzystywana do walki z długotrwałym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego*, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • w obliczu natychmiastowego lub rychłego ryzyka klęski humanitarnej;
 • pozostałe podmioty nie są w stanie podjąć działań;
 • podjęte działania mogą przynieść pozytywny skutek w ograniczonych ramach czasowych.

Bezpieczna żywność w odpowiednich ilościach produkowana lokalnie

Ludzie powinni mieć dostęp do zdrowej i zróżnicowanej żywności w odpowiedniej ilości i jakości. Rodzaj proponowanej żywności powinien w miarę możliwości odpowiadać lokalnym potrzebom dietetycznym.

KONTEKST

Według najnowszego sprawozdania ONZ w sprawie głodu (Brak bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność na świecie 2015) około 795 mln osób na świecie – czyli jedna osoba na dziewięć – doświadcza głodu. Liczba krajów afrykańskich zmagających się z kryzysem głodu wzrosła z 12 w 1990 r. do 24 w 2015 r. W 2014 r. sama Komisja przekazała 349 mln euro pomocy humanitarnej w zakresie żywności.

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Kryzys humanitarny: zdarzenie, które stanowi krytyczne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony lub dobrobytu ludzi. Kryzys humanitarny może wynikać z klęsk żywiołowych lub może być rezultatem działań człowieka; może mieć nagły lub powolny przebieg i może trwać długo lub krótko

Pomoc humanitarna w zakresie żywności: pomoc w zakresie żywności udzielana ofiarom kryzysów humanitarnych

Długotrwały brak bezpieczeństwa żywnościowego: uporczywy i stały, okresowy lub sezonowy brak dostępu do właściwego odżywiania

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej w zakresie żywności (KOM(2010) 126 wersja ostateczna z 31.3.2010)

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji – Dokument towarzyszący komunikatowi Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej w zakresie żywności (SEC(2010) 374 wersja ostateczna z 31.3.2010)

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2016

Top