Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrola wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kontrola wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG)

Rozporządzenie dotyczy przeprowadzania przez państwa członkowskie kontroli przedsiębiorstw otrzymujących pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Określone są w nim prerogatywy służb państw członkowskich i zasady przeprowadzania kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorstw. Rozporządzenie ma też na celu ułatwienie współpracy w zakresie przeprowadzania kontroli między państwami członkowskimi a Komisją.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (wersja skodyfikowana).

STRESZCZENIE

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) jest instrumentem finansowym wspólnej polityki rolnej, którego celem jest wspieranie rynków rolnych. Tym samym założeniem rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowości operacji finansowych oraz kontrolowanie korzystania z pomocy udzielanej w zakresie EFRG.

Programy kontroli

Każdego roku państwa członkowskie przygotowują programy kontroli, które wysyłane są następnie Komisji. Programy zostają opracowane w oparciu o analizę ryzyka. Zawierają informacje dotyczące liczby przedsiębiorstw, które mają być poddane kontroli, w rozbiciu według sektorów oraz informacje dotyczące kryteriów przyjętych przy opracowaniu programu. W swoim wyborze państwa członkowskie muszą uwzględniać wielkość przyznanej danemu przedsiębiorstwu pomocy w ramach EFRG.

Urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę

W każdym państwie członkowskim wyznacza się specjalną służbę odpowiedzialną za monitorowanie stosowania rozporządzenia. Służba ta jest bezpośrednio odpowiedzialna za przeprowadzanie lub koordynowanie kontroli prowadzonych przez urzędników. W rozporządzeniu podkreślono, że służba ma być całkowicie niezależna od innych służb odpowiadających za przydzielanie pomocy w ramach EFRG. Urzędnicy Komisji mogą również uczestniczyć w kontrolach. Mają dostęp do wszystkich dokumentów przygotowanych do przeprowadzenia kontroli, ale nie mogą w żadnym wypadku wykorzystywać uprawnień przyznanych urzędnikom krajowym.

Kontrola dokumentów przedsiębiorstw

Jednym z najskuteczniejszych środków nadzoru transakcji stanowiących część systemu finansowania przez EFRG jest kontrola dokumentów handlowych. Zaliczają się do nich m.in. wszelkie rejestry, dokumenty uzupełniające i zapisy dotyczące korespondencji. Przedsiębiorstwa zobowiązane są przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej trzech lat, licząc od roku, w którym zostały sporządzone.

Państwa członkowskie muszą zapewnić urzędnikom odpowiedzialnym za kontrolę dostęp do dokumentów handlowych przedsiębiorstw. Prawo to jest wykonywane w poszanowaniu przepisów prawa krajowego dotyczących zasad postępowania sądowego w sprawach karnych w zakresie przejęcia dokumentów.

Pomoc wzajemna

Komisja może koordynować wspólne działania wymagające pomocy wzajemnej między dwoma lub więcej państwami członkowskimi. Podjęcie tego rodzaju współpracy jest niezbędne, gdy przedsiębiorstwo lub osoba trzecia, która ma związek z transakcjami podlegającymi kontroli, ma siedzibę w państwie członkowskim:

  • innym niż to, w którym wypłata przedmiotowej kwoty została dokonana,
  • innym niż to, w którym dokumenty wymagane do kontroli mają się znajdować.

Kontekst

Na mocy niniejszego rozporządzenia ujednolicone i uchylone zostaje rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 485/2008

23.6.2008

Dz.U. L 143 z 3.6.2008

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty [Dz.U. L 339 z 18.12.2008].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 4/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej [Dz.U. L 2 z 6.1.2004].

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2311/2000 z dnia 18 października 2000 r. ustanawiające wykaz środków, do których rozporządzenie Rady (EWG) nr 4045/89, nie ma zastosowania i uchylające decyzję 96/284/WE [Dz.U. L 265 z 19.10.2000].

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2009

Top