Help Print this page 

Document 52014PC0457

Title and reference
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

/* COM/2014/0457 final - 2014/0213 (COD) */
  • In force
Multilingual display
Text

52014PC0457

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) /* COM/2014/0457 final - 2014/0213 (COD) */


UZASADNIENIE

1.           KONTEKST WNIOSKU

Wniosek ma na celu transpozycję do prawa Unii szeregu środków przyjętych przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) w trakcie dorocznych posiedzeń w latach 2011, 2012 i 2013. GFCM jest regionalną organizacją ds. zarządzania rybołówstwem ustanowioną na mocy artykułu XIV umowy założycielskiej FAO; głównym celem GFCM jest promowanie rozwoju i ochrony żywych zasobów morza, racjonalnego gospodarowania tymi zasobami, jak najlepszego ich wykorzystywania oraz rozwoju akwakultury na obszarze Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i w wodach przyległych. GFCM jest upoważniona do podejmowania obligatoryjnych decyzji („zalecenia”) w obszarze jej kompetencji; akty te są przede wszystkim kierowane do Umawiających się Stron, lecz mogą również zawierać obowiązki w odniesieniu do podmiotów gospodarczych (np. kapitanów statków). Zalecenia te stają się wiążące w ciągu 120 dni od daty pierwszego zawiadomienia, pod warunkiem że nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Umawiającymi się Stronami Porozumienia GFCM są Unia Europejska oraz dziesięć państw członkowskich (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Francja, Grecja, Włochy, Malta, Słowenia, Hiszpania i Rumunia). W zakresie, w jakim treść zaleceń GFCM nie jest objęta istniejącym prawem Unii lub jest nim objęta jedynie częściowo, transpozycja odpowiednich przepisów GFCM jest niezbędna dla zapewnienia ich jednolitego i skutecznego stosowania w całej Unii Europejskiej.

Ostatniej transpozycji decyzji GFCM dokonano w drodze rozporządzenia (UE) nr 1343/2011[1]. Niniejszy wniosek wprowadzi do przedmiotowego aktu prawnego środki, które mają być transponowane, w następstwie zmian przedmiotowego aktu.

2.           WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Nie zaistniała potrzeba konsultacji z zainteresowanymi stronami ani przeprowadzenia oceny skutków.

3.           ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Krótki opis proponowanych działań

Niniejszy wniosek zawiera środki techniczne dotyczące zrównoważonej eksploatacji korala czerwonego, ograniczenia przypadkowych połowów ptaków morskich, żółwi morskich i waleni oraz ochrony mniszek śródziemnomorskich, rekinów i rajokształtnych na obszarze objętym Porozumieniem GFCM[2]. Środki te wykraczają poza ochronę już zapewnioną tym gatunkom na poziomie UE na mocy dyrektywy siedliskowej i innych aktów Unii[3] oraz obejmują szczegółowe obowiązki w odniesieniu do rejestracji i sprawozdawczości, spoczywające zarówno na operatorach jak i na państwach członkowskich. We wniosku wprowadza się do prawa Unii również pewne środki dotyczące połowów małych stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim[4].

Podstawa prawna

Art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zasada pomocniczości

Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii.

Zasada proporcjonalności

Proponowany tekst zapewni transpozycję odpowiednich środków GFCM do prawa Unii, nie wykraczając poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wybór instrumentów

Proponowane instrumenty: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające istniejące rozporządzenie.

Inne instrumenty byłyby niewłaściwe z następujących względów: rozporządzenie zmienia się rozporządzeniem.

4.           WPŁYW NA BUDŻET

Niniejszy środek nie powoduje konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków przez Unię.

2014/0213 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[5],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Porozumienie ustanawiające Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego („Porozumienie GFCM”) zapewnia odpowiednie ramy wielostronnej współpracy, której celem jest promowanie tworzenia i ochrony żywych zasobów morza w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, racjonalnego gospodarowania tymi zasobami oraz jak najlepszego wykorzystywania tych zasobów na poziomach, które uznaje się za zrównoważone i gwarantujące niskie ryzyko załamania.

(2)       Umawiającymi się Stronami Porozumienia GFCM są Unia Europejska oraz Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Malta, Rumunia i Słowenia.

(3)       W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011[6] ustanowiono niektóre przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym Porozumieniem ustanawiającym Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego („GFCM”). Jest to akt ustawodawczy odpowiedni dla celów wdrożenia zaleceń GFCM, których treść nie jest jeszcze objęta prawem Unii. Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 można zmienić w celu włączenia do niego środków przewidzianych w odpowiednich zaleceniach GFCM.

(4)       Na dorocznych posiedzeniach w latach 2011 i 2012 GFCM przyjęła środki zrównoważonej eksploatacji korala czerwonego w obszarze jej kompetencji, które to środki miały być wprowadzone do prawa Unii. Jeden z tych środków dotyczy wykorzystywania zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych (ang. remotely operated under-water vehicle, ROV). GFCM zadecydowała, że zdalnie sterowane pojazdy podwodne stosowane wyłącznie w celach obserwacji i poszukiwania korala czerwonego na obszarach podlegających jurysdykcji krajowej na podstawie zalecenia GFCM/35/2011/2, przestają być dozwolone po 2014 r. Według innego środka przewidzianego w zaleceniu GFCM/36/2012/1 wyładunek połowów korala czerwonego ma odbywać się wyłącznie w ograniczonej liczbie portów wyposażonych w odpowiednie obiekty portowe, a wykazy wyznaczonych portów mają być przekazywane Sekretariatowi GFCM. Wszelkie zmiany mające wpływ na wykazy portów wskazanych przez państwa członkowskie należy zgłaszać Komisji Europejskiej w celu przekazania ich Sekretariatowi GFCM.

(5)       Na dorocznych posiedzeniach w latach 2011 i 2012 GFCM przyjęła zalecenia GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 i GFCM/36/2012/2, ustanawiające środki dotyczące ograniczenia przypadkowych połowów ptaków morskich, żółwi morskich, mniszek śródziemnomorskich i waleni w ramach działalności połowowej na obszarze objętym Porozumieniem GFCM, w celu wprowadzenia tych środków do prawa Unii. Przedmiotowe środki obejmują zakaz stosowania sieci skrzelowych dennych z monofilamentu lub sznurków o średnicy większej niż 0,5 mm od dnia 1 stycznia 2015 r., co ma na celu ograniczenie przypadkowych połowów waleni. Taki zakaz jest już zawarty w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1967/2006, które jednak obejmuje swoim zakresem jedynie Morze Śródziemne. W związku z tym należy przedmiotowy zakaz włączyć do niniejszego rozporządzenia, aby miał zastosowanie również do Morza Czarnego.

(6)       Na dorocznym posiedzeniu w 2012 r. GFCM przyjęła również zalecenie GFCM/36/2012/3 ustanawiające środki mające na celu zapewnienie w obszarze jej kompetencji wysokiego poziomu ochrony rekinów i rajokształtnych przed działalnością połowową, w szczególności gatunków rekinów i rajokształtnych wymienionych jako zagrożone wyginięciem w załączniku II do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim[7] do konwencji barcelońskiej[8]. Zgodnie ze środkiem ustanowionym przez GFCM zakazana jest działalność połowowa prowadzona przy użyciu włoków w odległości do 3 mil morskich od brzegu, o ile głębokość nie osiąga izobat 50 m, lub na głębokości wyznaczonej izobatami 50 m, jeśli głębokość 50 m zostaje osiągnięta w mniejszej odległości od brzegu. Taki zakaz jest już zawarty w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1967/2006, które jednak obejmuje swoim zakresem jedynie Morze Śródziemne. W związku z tym należy przedmiotowy zakaz włączyć do niniejszego rozporządzenia, aby miał zastosowanie również do Morza Czarnego. Do niniejszego rozporządzenia muszą zostać włączone zawarte w tym zaleceniu niektóre inne środki mające na celu właściwą identyfikację rekinów, których to środków nie obejmuje rozporządzenie (WE) nr 1185/2003[9] ani inne przepisy Unii, aby zostały w pełni wprowadzone do prawa Unii.

(7)       Na dorocznych posiedzeniach w latach 2013 i 2014 GFCM przyjęła zalecenia GFCM/37/2013/1 i GFCM/38/2014/1 ustanawiające środki dotyczące połowów małych zasobów pelagicznych w Morzu Adriatyckim, które powinny zostać wprowadzone do prawa Unii. Środki te dotyczą zarządzania zdolnością połowową w odniesieniu do małych stad pelagicznych na podobszarach geograficznych GFCM 17 i 18 na podstawie referencyjnej zdolności połowowej ustalonej w oparciu o wykaz statków, który należało przekazać Sekretariatowi GFCM do dnia 30 listopada 2013 r. zgodnie z pkt 22 zalecenia GFCM/37/2013/1. Przedmiotowy wykaz obejmuje wszystkie statki wyposażone we włoki, okrężnice lub inne typy sieci okrążających bez liny ściągającej, dopuszczone przez zainteresowane państwa członkowskie do połowów małych stad pelagicznych i zarejestrowane w portach znajdujących się na podobszarach geograficznych 17 i 18 lub prowadzące połowy na podobszarze geograficznym 17 lub 18, choć zarejestrowane w portach znajdujących się na innych podobszarach geograficznych w dniu 31 października 2013 r. Wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na wyżej wspomniany wykaz, należy niezwłocznie po ich wystąpieniu zgłaszać Komisji Europejskiej w celu przekazania ich Sekretariatowi GFCM. Środek ustanowiony przez GFCM obejmuje również zakaz zatrzymywania połowu na burcie lub wyładunku, który należy wprowadzić do prawa UE zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013[10].

(8)       W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niektórych przepisów niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Przepisy te dotyczą: formatu i przekazywania wniosku o odstępstwo od minimalnej głębokości odławiania korala czerwonego lub od minimalnej średnicy u podstawy kolonii korala czerwonego; formatu i przekazywania wyników naukowych ocen obszarów objętych odstępstwem od minimalnej głębokości odławiania korala czerwonego; formatu i przekazywania danych dotyczących odławiania korala czerwonego; informacji dotyczących przypadkowych połowów ptaków morskich, żółwi morskich, mniszek śródziemnomorskich, waleni, rekinów i rajokształtnych, zmian w wykazach portów wyznaczonych do wyładunku połowów korala czerwonego, wpływu niektórych statków rybackich na populacje waleni oraz zmian na mapach i w wykazach współrzędnych geograficznych określających położenie jaskiń mniszek śródziemnomorskich.  Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011[11].

(9)       W celu zapewnienia dalszego wywiązywania się Unii ze zobowiązań wynikających z Porozumienia GFCM należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie odstępstwa od zakazu odławiania korala czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 m oraz na odejście od minimalnej średnicy podstawowej kolonii korala czerwonego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(10)     Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1343/2011,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011

W rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)      dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Artykuł 15a

„Połowy za pomocą włoków i sieci skrzelowych na Morzu Czarnym

1.           Zakazuje się używania włoków w odległości do 3 mil morskich od brzegu, o ile głębokość nie osiąga izobaty 50 m, lub na głębokości wyznaczonej izobatami 50 m, jeśli głębokość 50 m zostaje osiągnięta w mniejszej odległości od brzegu.

2.           Od dnia 1 stycznia 2015 r. średnica monofilamentu lub sznurków w sieciach skrzelowych dennych nie może przekraczać 0,5 mm.”.

2) w tytule II dodaje się rozdziały IV, V i VI w brzmieniu:

„Rozdział IV

Ochrona i zrównoważona eksploatacja korala czerwonego

Artykuł 16a

Zakres stosowania

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie bez uszczerbku dla art. 4 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 lit. e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 czy dla bardziej rygorystycznych środków wynikających z dyrektywy 92/43/EWG*.

Artykuł 16b

Minimalna głębokość odławiania

1.           Zakazuje się odławiania korala czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 m.

2.           Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu przyznania odstępstwa od przepisów ust. 1. Przedmiotowe akty delegowane zawierają przepisy zapewniające naukową ocenę obszarów objętych odstępstwami.

3.           Odstępstwa, o których mowa w ust. 2, można przyznać tylko w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

a)      istnieją właściwe krajowe ramy zarządzania, w tym system upoważnień do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009**;

b)      na poziomie krajowym przeprowadzono niedawno badania dotyczące liczebności i rozmieszczenia przestrzennego kolonii korala czerwonego;

c)      odpowiednie czasowo-przestrzenne wyłączenia obszarów z połowów zapewniają eksploatację tylko ograniczonej liczby kolonii korala czerwonego; oraz

d)      właściwe państwo członkowskie przeprowadza naukową ocenę obszarów objętych odstępstwami.           

4.           Państwa członkowskie, które zamierzają złożyć wniosek o odstępstwo, o którym mowa w ust. 2, przedkładają Komisji:

a)       uzasadnienie naukowe i techniczne;

b)      wykaz statków rybackich upoważnionych do odławiania korala czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 m; oraz

c)       wykaz obszarów połowowych, na których ta działalność jest dozwolona, określonych za pomocą współrzędnych geograficznych zarówno na lądzie, jak i na morzu.

5.           Komisja może przyjmować akty wykonawcze w odniesieniu do formatu i przekazywania wniosku o odstępstwo, o którym mowa w ust. 4, oraz wyników oceny naukowej, o której mowa w ust. 2. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

6.           Komisja informuje Sekretarza Wykonawczego GFCM o decyzjach podjętych na podstawie ust. 2 oraz o wynikach oceny naukowej, o której mowa w tym ustępie.

Artykuł 16c

Minimalna średnica podstawowa kolonii

1.           Nie wolno odławiać, zatrzymywać na burcie, przeładowywać, wyładowywać, przewozić, składować, sprzedawać ani wystawiać lub oferować na sprzedaż jako surowca korala czerwonego z kolonii korala czerwonego, której średnica u podstawy, mierzona w odległości jednego centymetra od podstawy kolonii, jest mniejsza niż 7 mm przy pniu.

2.           Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu upoważnienia do stosowania, w drodze odstępstwa od ust. 1, maksymalnej granicy tolerancji wynoszącej 10 % masy w relacji pełnej niewymiarowych (<7 mm) kolonii korala czerwonego.

3.           Odstępstwa, o których mowa w ust. 2, można przyznać tylko w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

a)       istnieją krajowe ramy zarządzania, w tym system upoważnień do połowów zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

b)      wdrożone zostały specjalne programy monitorowania i kontroli, w których przewidziano cele, priorytety i wartości odniesienia na potrzeby działań kontrolnych.

4.           Państwa członkowskie wnioskujące o odstępstwo na mocy ust. 2 przedkładają Komisji uzasadnienie naukowe i techniczne tego odstępstwa.

5.           Komisja może przyjmować akty wykonawcze w odniesieniu do formatu i przekazywania uzasadnień naukowych i technicznych, o których mowa w ust. 4. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

6.           Komisja informuje Sekretarza Wykonawczego GFCM o decyzjach podjętych na podstawie ust. 2.

Artykuł 16d

Narzędzia i urządzenia

1.           Jedynym narzędziem dozwolonym dla celów odławiania korala czerwonego jest młotek używany ręcznie przez zawodowych rybaków.

2.           Zakazuje się używania zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych do eksploatacji korala czerwonego. Od dnia 1 stycznia 2015 r. zakaz ten obejmuje wykorzystywanie zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych, na które państwa członkowskie mogły wydać zezwolenie wyłącznie do celów obserwacji i poszukiwania korala czerwonego na obszarach podlegających jurysdykcji krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

Rozdział V

Zmniejszenie wpływu działalności połowowej na niektóre gatunki morskie

Artykuł 16e

Zakres stosowania

Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie bez uszczerbku dla wszelkich bardziej rygorystycznych środków wynikających z dyrektywy 92/43/EWG lub dyrektywy 2009/147/WE*** czy rozporządzenia Rady (WE) nr 1185/2003****.

Artykuł 16f

Przypadkowy połów ptaków morskich w narzędzia połowowe

Kapitanowie statków rybackich niezwłocznie uwalniają ptaki morskie przypadkowo złowione przy użyciu narzędzi połowowych.

Artykuł 16g

Przypadkowy połów żółwi morskich w rybołówstwie

1.           Kapitanowie statków rybackich niezwłocznie uwalniają do morza nieokaleczone i żywe żółwie morskie przypadkowo złowione przy użyciu narzędzi połowowych.

2.           Kapitanom statków rybackich nie wolno sprowadzać żółwi morskich na ląd, chyba że ma to miejsce w ramach konkretnego programu ratunkowego i pod warunkiem, że właściwe organy krajowe zostały o tym należycie i oficjalnie poinformowane przed powrotem statku do portu.

3.           Statki, na których do połowów pelagicznych używane są okrężnice lub sieci okrążające bez liny ściągającej, nie mogą otaczać tymi narzędziami żółwi morskich.

4.           Na statkach, na których używane są takle i sieci skrzelowe denne, musi znajdować się wyposażenie do bezpiecznego przenoszenia żółwi morskich, ich wyplątywania i uwalniania, aby zapewnić przenoszenie i uwalnianie żółwi morskich w sposób zwiększający maksymalnie prawdopodobieństwo ich przetrwania.

Artykuł 16h

Przypadkowy połów mniszek śródziemnomorskich (Monachus monachus)

1.           Kapitanowie statków rybackich nie zabierają na statek, nie przeładowują ani nie wyładowują mniszek śródziemnomorskich, chyba że jest to wymagane w celu ratowania poszkodowanych osobników i zapewnienia im pomocy, aby mogły wyzdrowieć, oraz pod warunkiem, że właściwe organy krajowe zostały o tym należycie i oficjalnie poinformowane przed powrotem statku do portu.

2.           W razie przypadkowego schwytania mniszek śródziemnomorskich w narzędzia połowowe kapitanowie niezwłocznie uwalniają je nieokaleczone i żywe. Zwłoki martwych okazów są wyładowywane oraz przejmowane i niszczone przez organy krajowe.

Artykuł 16i

Przypadkowy połów waleni

Kapitanowie statków rybackich niezwłocznie uwalniają do morza walenie przypadkowo złowione przy użyciu narzędzi połowowych.

Artykuł 16j

Chronione gatunki rekinów i rajokształtnych

1.           Nie wolno zatrzymywać na burcie, przeładowywać, wyładowywać, przewozić, składować, sprzedawać ani wystawiać lub oferować na sprzedaż gatunków rekinów i rajokształtnych wymienionych w załączniku II do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim*****.

2.           Statki rybackie, które przypadkowo złowiły gatunki rekinów i rajokształtnych wymienione w załączniku II do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim, niezwłocznie uwalniają je nieokaleczone i żywe.

Artykuł 16k

Identyfikacja rekinów 

Zakazuje się obcinania głów i odskórzania rekinów na statku i przed wyładunkiem. Pobawionych głów i odskórzonych rekinów nie wolno wprowadzać do obrotu na rynkach pierwszej sprzedaży po wyładunku.

Rozdział VI

Środki dotyczące połowów małych stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim

Artykuł 16l

Zarządzanie zdolnością połowową

1.           Dla celów niniejszego artykułu referencyjna zdolność połowowa w odniesieniu do małych stad pelagicznych oznacza zdolność ustaloną w oparciu o wykaz statków przekazany przez zainteresowane państwa członkowskie Sekretariatowi GFCM zgodnie z pkt 22 zalecenia GFCM/37/2013/1. Przedmiotowe wykazy obejmują wszystkie statki wyposażone we włoki, okrężnice lub inne typy sieci okrążających bez liny ściągającej posiadające zezwolenie na połowy małych stad pelagicznych i zarejestrowane w portach znajdujących się na podobszarach geograficznych 17 i 18, o których mowa w załączniku I, lub prowadzące połowy na podobszarze geograficznym 17 lub 18, choć zarejestrowane w portach znajdujących się na innym podobszarze geograficznym w dniu 31 października 2013 r.

2.           Statki wyposażone we włoki i okrężnice, niezależnie od całkowitej długości statku, klasyfikuje się jako prowadzące czynne połowy małych stad pelagicznych, jeżeli sardynka i sardela stanowią co najmniej 50 % masy połowu w relacji pełnej podczas dowolnego rejsu połowowego.

3.           Państwa członkowskie zapewniają, aby całkowita zdolność floty statków wyposażonych we włoki lub okrężnice prowadzących czynne połowy małych stad pelagicznych na podobszarze geograficznym 17, pod względem zarówno pojemności brutto (GT), jak i pojemności rejestrowej brutto (BRT) oraz pod względem mocy silnika (kW), zarejestrowanych w krajowych i unijnych rejestrach floty, nie przekraczała w dowolnym czasie referencyjnej zdolności połowowej w odniesieniu do małych stad pelagicznych, o której mowa w ust. 1.

4.           Państwa członkowskie zapewniają, aby określone w ust. 2 statki wyposażone we włoki lub okrężnice prowadzące połowy małych stad pelagicznych prowadziły działalność przez nie więcej niż 20 dni połowowych w miesiącu i nie przekraczały 180 dni połowowych rocznie.

5.           Żaden statek, który nie znajduje się w wykazie upoważnionych statków, o którym mowa w ust. 1, nie może być upoważniony do prowadzenia połowów ani w drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 do zatrzymywania na burcie lub wyładowywania ilości większej niż 20 % sardeli lub sardynki, jeżeli przedmiotowy statek prowadzi rejs połowowy na podobszarze geograficznym 17 lub 18.

6.           Państwa członkowskie każdorazowo informują Komisję o dodaniu statku do wykazu upoważnionych statków, o którym mowa w ust. 1, usunięciu statku z tego wykazu lub o każdej zmianie tego wykazu niezwłocznie po wystąpieniu takiego zdarzenia. Przedmiotowe zmiany pozostają bez uszczerbku dla referencyjnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1. Komisja przekazuje te informacje Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM.

* Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

** Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

*** Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 147 z 1.7.2013, s. 1).

**** Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków (Dz.U. L 167 z 4.7.2003, s. 1).

***** Decyzja Rady 99/800/WE z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim oraz w sprawie przyjęcia załączników do tego Protokołu (Konwencja barcelońska) (Dz.U. L 322 z 14.12.1999, s. 1).”.

3)      W tytule III dodaje się rozdział Ia w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ Ia

Obowiązki w zakresie rejestracji

Artykuł 17a

Odławianie korala czerwonego

Kapitanowie statków rybackich upoważnionych do odławiania korala czerwonego posiadają na statku dziennik połowowy, w którym rejestruje się dokonywane każdego dnia połowy korala czerwonego oraz działalność połowową według obszaru i głębokości, w tym liczbę dni połowowych i nurkowanie. Informacje te są niezwłocznie przekazywane właściwym organom krajowym.

Artykuł 17b

Przypadkowy połów pewnych gatunków morskich

1.           Kapitanowie statków rybackich rejestrują w dzienniku połowowym, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, następujące informacje:

a)      każde zdarzenie przypadkowego połowu i uwolnienia ptaków morskich;

b)      każde zdarzenie przypadkowego połowu i uwolnienia żółwi morskich, podając przynajmniej narzędzie połowowe, godzinę, czas trwania zaciągu, głębokość i lokalizację, gatunki docelowe, gatunek żółwia morskiego oraz czy martwe osobniki zostały odrzucone żywe uwolnione;

c)      każde zdarzenie przypadkowego połowu i uwolnienia mniszek śródziemnomorskich;

d)      każde zdarzenie przypadkowego połowu i uwolnienia waleni, podając co najmniej przedmiotowe połowy, właściwości narzędzia połowowego, godzinę, lokalizację (jako podobszary geograficzne lub prostokąty statystyczne ICES, zgodnie z definicją zawartą w załączniku I) oraz gatunek walenia;

e)      każde zdarzenie przypadkowego połowu i uwolnienia gatunków rekinów i rajokształtnych wymienionych w załączniku II lub załączniku III do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim.

2.           Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie ustanawiają zasady rejestrowania przypadkowych połowów, o których mowa w ust. 1, przez kapitanów statków rybackich niepodlegających obowiązkowi prowadzenia dziennika połowowego na podstawie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.”.

4)      dodaje się art. 23a i 23b w brzmieniu:

„Artykuł 23a

Przekazywanie istotnych danych Komisji

1.         Do dnia 15 listopada każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji:

            a) dane dotyczące korala czerwonego, o których mowa w art. 17a;

            b) w postaci sprawozdania w formie elektronicznej ‑ liczbę przypadkowych połowów i uwolnień ptaków morskich, żółwi morskich, mniszek śródziemnomorskich, waleni oraz rekinów i rajokształtnych, a także wszelkie istotne informacje zgłoszone zgodnie z ‑ odpowiednio ‑ art. 17b ust. 1 lit. a), b), c), d) i e).

2.         Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM do dnia 15 grudnia każdego roku.

3.         Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany w wykazie portów wyznaczonych do wyładunku połowów korala czerwonego zgodnie z pkt 5 zalecenia GFCM/36/2012/1. 

4.         Państwa członkowskie gromadzą wiarygodne informacje na temat wpływu statków rybackich łowiących kolenie przy użyciu sieci skrzelowych dennych na populacje waleni na Morzu Czarnym oraz przekazują je Komisji.

5.         Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach na mapach i w wykazach współrzędnych geograficznych, które określają położenie jaskiń mniszek śródziemnomorskich i o których mowa w pkt 6 zalecenia GFCM/35/2011/5.

6.         Komisja niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM.

7.         Komisja może przyjmować akty wykonawcze w odniesieniu do formatu i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, 3, 4 i 5. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Artykuł 23b

Kontrola i monitorowanie połowów małych stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim oraz nadzór nad nimi

1.         Przed końcem września każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji swoje plany i programy mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami art. 16l poprzez odpowiednie monitorowanie i sprawozdawczość, w szczególności w zakresie połowów miesięcznych i wykorzystanego nakładu połowowego.

2.         Komisja przedkłada informacje, o których mowa w ust. 1, Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM najpóźniej do dnia 30 października każdego roku.”. 

5)      W pierwszym zdaniu art. 27 ust. 2 datę „19 stycznia 2012 r.” zastępuje się datą „[DATE OF ENTRY INTO FORCE OF THIS REGULATION TO BE INSERTED]”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie […] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący

[1]               Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).

[2]               Zalecenia GFCM/35/2011/2 i GFCM/36/2012/1; GFCM/35/2011/3; GFCM/35/2011/4; GFCM/36/2012/2 i GFCM/37/2013/2; GFCM/35/2011/5; GFCM/36/2012/3.

[3]               Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/105/WE; rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków, zmienione rozporządzeniem (UE) nr 605/2013; rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98; komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady dotyczący Planu działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami (COM(2009) 40 final); komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady ‑ Plan działania na rzecz ograniczenia przypadkowego chwytania ptaków morskich w narzędzia połowowe (COM(2012) 665 final).

[4]               Zalecenia GFCM/37/2013/1 i GFCM/38/2014/1; to drugie ma wkrótce wejść w życie.

[5]               Dz.U. C  z […], s. .

[6]               Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).

[7]               Decyzja Rady z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim oraz w sprawie przyjęcia załączników do tego Protokołu (Konwencja barcelońska) (Dz.U. L 322 z 14.12.1999, s. 1).

[8]               Decyzja Rady z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zawarcia Konwencji o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem i Protokołu o zapobieganiu zanieczyszczaniu Morza Śródziemnego przez zatapianie w nim odpadów ze statków i statków powietrznych (Dz.U. L 240 z 19.9.1977, s. 1).

[9]               Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków (Dz.U. L 167 z 4.7.2003, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 605/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 1).

[10]             Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

[11]             Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Top