Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2008 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

/* COM/2009/0331 końcowy */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2008 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji /* COM/2009/0331 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 2.7.2009

KOM(2009) 331 wersja ostateczna

SPRAWOZDANIE KOMISJI

dotyczące stosowania w roku 2008 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

SPRAWOZDANIE KOMISJI

dotyczące stosowania w roku 2008 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie, dotyczące roku 2008, zostało sporządzone na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji[1].

Załącznik do niniejszego sprawozdania zawiera dane statystyczne dotyczące rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów. Należy podkreślić, że statystyki te dotyczą jedynie wniosków o dostęp do dokumentów niepublikowanych i nie zawierają ani zamówień na dokumenty już opublikowane ani wniosków o udzielenie informacji.

1. Polityka Przejrzystości[2]

W dniu 30 kwietnia 2008 r. Komisja przyjęła wniosek, który ma wprowadzić zmiany do rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów. Następuje to po przeprowadzeniu publicznych konsultacji w 2007 r. w oparciu o zieloną księgę[3] i jest zgodne z wielokrotnie powtarzanym życzeniem Parlamentu Europejskiego. Oba organy władzy prawodawczej rozpoczęły badanie wniosku w drugiej połowie roku.

2. Rejestry i strony internetowe

2.1. Pod koniec 2008 r. rejestr dokumentów Komisji zawierał 102 582 dokumenty (zob. tabela w załączniku).

2.2. Rozporządzenie przewiduje w art. 9 ust. 3, że dokumenty zwane „sensytywnymi”[4] ujmuje się w rejestrze wyłącznie za zgodą instytucji, która je stworzyła. W 2008 r. żaden dokument sensytywny w rozumieniu powyższego przepisu nie został wpisany do rejestru.

2.3. Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej „Przejrzystość oraz dostęp do dokumentów”, dostępnej na serwerze EUROPA wyglądają następująco:

Liczba gości | Liczba sesji | Liczba wyświetlonych stron |

Ogółem | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Średnia miesięczna | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Współpraca z innymi instytucjami i państwami członkowskimi

W 2008 r. służby trzech instytucji odpowiedzialne za wdrażanie rozporządzenia prowadziły w dalszym ciągu wymianę opinii na temat zagadnień o charakterze prawnym, związanych ze stosowaniem rozporządzenia.

4. Analiza wniosków o dostęp do dokumentów

4.1. Stały wzrost liczby wniosków wstępnych , obserwowany od dnia przyjęcia rozporządzenia, potwierdził się po raz kolejny w 2008 r. W tym roku służby zarejestrowały o 1001 więcej wniosków wstępnych niż w 2007 r., co stanowi wzrost o prawie 25 %.

4.2. Liczba wniosków potwierdzających wyraźnie się zmniejszyła; w 2008 r. zarejestrowano 156 wniosków, podczas gdy w 2007 r. – 273.

4.3. Jeśli chodzi o rozkład wniosków według dziedzin , ponad 40 % wszystkich wniosków dotyczy zagadnień transportu i energii, rynku wewnętrznego, konkurencji, współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, ochrony środowiska i polityki w zakresie przedsiębiorstw.

4.4. Rozkład wniosków według kategorii społeczno-zawodowych ukazuje po raz kolejny znaczny udział wniosków pochodzących ze środowisk akademickich, skąd pochodzi najwięcej, bo ponad 30 % wniosków.

4.5. Nie zmienił się też rozkład geograficzny wniosków . Prawie 20 % spośród nich pochodzi od osób zamieszkałych lub organizacji mających siedzibę w Belgii, z powodu dużej liczby przedsiębiorstw, kancelarii adwokackich i stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych działających na szczeblu europejskim. Ponadto najwięcej wniosków pochodzi z najbardziej zaludnionych państw członkowskich: Niemiec, Włoch, Francji, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii i Niderlandów, z których napłynęła połowa wniosków (49,86 %). Wnioski z nowych państw członkowskich nadal nie są zbyt liczne.

5. Stosowanie wyjątków od prawa dostępu

5.1. Odsetek odpowiedzi pozytywnych udzielonych na etapie wstępnego przetwarzania wniosków znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem (prawie o 10 %).

W 82,68 % przypadków (w porównaniu z 72,71 % w 2007 r.) dokumenty zostały udostępnione w całości, a w 3,33 % przypadków (w porównaniu z 3,88 % w 2007 r.) przyznano częściowy dostęp do dokumentów objętych wnioskiem.

5.2. Znacząco zmniejszył się odsetek decyzji potwierdzających wstępne stanowisko (spadek o prawie 20 %, z 66,30 % przypadków w 2007 r. do 48,08 % w 2008 r.).

Odsetek odpowiedzi w pełni pozytywnych udzielonych po wstępnej odmowie wzrósł nieznacznie (18,59 % w porównaniu z 15,38 % w 2007 r.). Natomiast odsetek decyzji przyznających po wstępnej odmowie częściowy dostęp wzrósł prawie dwukrotnie (33,33 % w porównaniu z 18,32 % w 2007 r.).

5.3. Na etapie wstępnym pojawiają się dwa główne powody odmowy dostępu:

- ochrona celu kontroli, śledztwa czy audytu (art. 4 ust. 2 tiret trzecie), przy czym zauważa się nieznaczny wzrost w porównaniu z 2007 r. (26,63 % odpowiedzi odmownych w porównaniu z 23,48 % w 2007 r.);

- ochrona procesu podejmowania decyzji Komisji (art. 4 ust. 3), ze wskaźnikiem w wysokości 15,22 % w przypadkach dotyczących opinii przeznaczonych do użytku wewnętrznego oraz 13,5 % w przypadkach, w których decyzja nie została jeszcze podjęta, czyli łącznie 28,72 % odpowiedzi odmownych (w porównaniu z łącznie 31,31 % w 2007 r.).

Odsetek odpowiedzi odmownych uzasadnionych ochroną interesów handlowych i ochroną stosunków międzynarodowych pozostaje znaczny i wynosi odpowiednio 14,4 % (w porównaniu z 10,79 % w 2007 r.) oraz 10,24 % (w porównaniu z 10,98 % w 2007 r.).

5.4. Główne powody uzasadniające potwierdzenie odmowy dostępu to:

- ochrona celu śledztwa (27,85 %, w porównaniu z 24,75 % w 2007 r.);

- ochrona interesów handlowych (24,98 %, w porównaniu z 25,25 % w 2007 r.);

- ochrona procesu podejmowania decyzji Komisji, ze wskaźnikiem w wysokości 17,3 % w przypadkach, w których decyzja nie została jeszcze podjęta oraz 12,24 % w przypadkach dotyczących opinii przeznaczonych do użytku wewnętrznego, czyli łącznie 29,54 % odpowiedzi odmownych (w porównaniu z łącznie 17,4 % w 2007 r.).

6. Skargi złożone do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

6.1. W ciągu 2008 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatrzył 16 następujących spraw dotyczących skarg przeciwko Komisji związanych z odmową udostępnienia dokumentów[5].

4 sprawy zamknięte bez stwierdzenia niewłaściwego administrowania |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 spraw zamkniętych z uwagą krytyczną lub inną uwagą |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 spraw zamkniętych bez kontynuowania dochodzenia |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. W 2008 r. Rzecznik rozpoczął postępowanie w przypadku czternastu skarg na odmowę udostępnienia dokumentów.

7. Skargi wniesione do Sądu Pierwszej Instancji

7.1. Sąd Pierwszej Instancji wydał pięć wyroków w sprawach dotyczących decyzji Komisji odmawiających w całości lub w części dostępu do dokumentów na podstawie rozporządzenia 1049/2001.

7.1.1. Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2008 r., sprawa T-380/04, Ioannis Terezakis przeciwko Komisji

Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji Komisji o odmowie dostępu do dwóch dokumentów: sprawozdania z audytu i umowy podpisanej między lotniskiem w Atenach a pewnym konsorcjum.

Sąd stwierdził, że odmowa ujawnienia sprawozdania z audytu była zgodna z prawem, ponieważ sprawozdanie to jest chronione przez cały czas trwania śledztwa/audytu.

Jeśli chodzi o umowę, ponieważ niektóre znajdujące się w niej informacje zostały już wcześniej ujawnione przez Komisję, Sąd stwierdził, że przynajmniej te informacje powinny były zostać przekazane wnioskodawcy. Sąd tym samym stwierdził częściową nieważność decyzji Komisji, w której odmówiono częściowego dostępu do umowy.

7.1.2. Wyrok Sądu z dnia 5 czerwca 2008 r., sprawa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji:

Sąd uznał argumenty Komisji i odrzucił skargę o unieważnienie aktu prawnego jako niedopuszczalną, potwierdzając, że zaskarżony akt stanowił jedynie decyzję potwierdzającą wcześniejszą decyzję, która nie została zaskarżona w terminie.

Trybunał wyraźnie odróżnił postępowanie przed rzecznikiem praw obywatelskich od postępowania sądowego i potwierdził alternatywny charakter tych dwóch postępowań. Uznał również, że decyzja wydana przez rzecznika praw obywatelskich, nawet jeśli stwierdzono w niej niewłaściwe administrowanie, nie może stanowić nowego elementu pozwalającego wnioskodawcy wnieść skargę o unieważnienie aktu prawnego w odniesieniu do decyzji, która wcześniej stała się prawomocna, ponieważ nie została zaskarżona w ustalonym terminie.

Wnioskodawca wniósł do Trybunału Sprawiedliwości odwołanie od tego wyroku.

7.1.3. Wyrok Sądu z dnia 9 września 2008 r., sprawa T-403/05, MyTravel Group plc przeciwko Komisji:

Sąd potwierdził dwie decyzje Komisji (z wyjątkiem części dotyczącej jednego dokumentu), w których odmówiono dostępu do dokumentów z dziedziny konkurencji na podstawie kilku wyjątków („proces podejmowania decyzji”, „porady prawne” i „śledztwo”). Natomiast stwierdził nieważność części decyzji dotyczącej dokumentu, do którego dostępu odmówiono na podstawie wyjątku „śledztwo”, uznając, że powody odmowy dostępu do dokumentu były zbyt niejasne.

Sąd przypomniał m.in., że:

- jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji, instytucje mają prawo chronić swoje konsultacje i wewnętrzne obrady, gdy jest to konieczne, w interesie publicznym, mają prawo do ochrony możliwości wykonywania przez nie swoich zadań, zwłaszcza w ramach wykonywania swoich uprawnień w zakresie decyzji administracyjnych;

- Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie przewiduje publiczny dostęp do dokumentów, nie należy uwzględniać szczególnych ani prywatnych interesów podczas ważenia interesów przewidzianego w rozporządzeniu.

Szwecja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości odwołanie od tego wyroku.

7.1.4. Wyrok Sądu z dnia 10 września 2008 r., sprawa T-42/05, Rhiannon Williams przeciwko Komisji:

W tej sprawie wnioskodawca podniósł zasadniczo dwie kwestie: domniemaną odmowę dostępu do dokumentów „które powinny istnieć” oraz wykładnię i błędne stosowanie wyjątków w celu odmowy dostępu do dokumentów określonych w zaskarżonej decyzji.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji, przypominając, że instytucje mają obowiązek udzielania wnioskodawcy pomocy przy składaniu wniosku i jeżeli pomimo tej pomocy wniosek nadal jest niejasny, instytucja powinna być precyzyjna, ponieważ w przeciwnym wypadku nieprecyzyjność może stanowić dorozumianą odmowę dostępu do dokumentów, które nie zostały dokładnie określone. Dorozumiana odmowa to zawsze odmowa nieuzasadniona, a tym samym nieważna na samej tej podstawie.

Jeśli chodzi o dokumenty, do których wyraźnie odmówiono dostępu, Sąd w pełni potwierdził decyzję Komisji.

7.1.5. Wyrok Sądu z dnia 18 grudnia 2008 r., sprawa T-144/05, Pablo Muñiz przeciwko Komisji:

Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji odmawiającej dostępu do dokumentów dotyczących procedury komitetowej w dziedzinie nomenklatury taryfowej na podstawie wyjątku dotyczącego „procesu podejmowania decyzji”.

Sąd przyznał, że ochrona procesu podejmowania decyzji przed naciskami zewnętrznymi może stanowić uzasadniony powód ograniczenia dostępu. Jednak stwierdził równocześnie, że niezbędne jest jednoznaczne udowodnienie istnienia takich nacisków oraz istnienia uzasadnionych powodów do przypuszczeń, że te zewnętrzne naciski mogą w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczną decyzję.

7.2. W 2008 r. złożono dwadzieścia trzy nowe skargi, w tym cztery odwołania, przeciwko decyzjom Komisji na podstawie rozporządzenia 1049/2001[6]:

Sprawa C-506/08P, Szwecja przeciwko MyTravel Group plc i Komisji | Sprawa C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji | Sprawa C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji |

Sprawa C-28/08P, Komisja przeciwko The Bavarian Lager Co. Ltd | Sprawa T-509/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji | Sprawa T-500/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji |

Sprawa T-499/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji | Sprawa T-498/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji | Sprawa T-497/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji |

Sprawa T-496/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji | Sprawa T-495/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji | Sprawa T-494/08, Ryanair Ltd przeciwko Komisji |

Sprawa T-474/08, Dieter C. Umbach przeciwko Komisji | Sprawa T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) przeciwko Komisji | Sprawa T-383/08, New Europe przeciwko Komisji |

Sprawa T-380/08, Niderlandy przeciwko Komisji | Sprawa T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH przeciwko Komisji | Sprawa T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG przeciwko Komisji |

Sprawa T-342/08, Edward William Batchelor przeciwko Komisji | Sprawa T-250/08, Edward William Batchelor przeciwko Komisji | Sprawa T-221/08, Guido Strack przeciwko Komisji |

Sprawa T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) przeciwko Komisji | Sprawa T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) przeciwko Komisji |

8. Wnioski

8.1. Charakter wniosków i przyczyny odmowy:

Tak jak w latach poprzednich z analizy wniosków o dostęp wyłania się następujący obraz sytuacji: duża część wniosków dotyczy działań Komisji w dziedzinie kontroli stosowania prawa wspólnotowego. W bardzo licznych przypadkach wnioski o dostęp są formułowane w celu uzyskania dokumentów mogących wesprzeć stanowisko wnioskodawcy w ramach skargi, odnoszącej się na przykład do podejrzenia naruszenia prawa wspólnotowego, lub w ramach odwołania w trybie administracyjnym lub sądowym, np. od decyzji Komisji w dziedzinie polityki konkurencji. Należy podkreślić, że wnioski dotyczą na ogół dokumentów o znacznej objętości, których analiza wymaga dużego nakładu pracy administracyjnej.

Warto również podkreślić, że wyjątek od prawa dostępu dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji Komisji przywoływany jest najczęściej w celu ochrony podejmowania decyzji o charakterze indywidualnym. W dziedzinie prawodawstwa coraz więcej dokumentów jest udostępnianych bezpośrednio, bez oczekiwania na złożenie do Komisji wniosku o dostęp. Dyrekcje Generalne Komisji rozbudowały swoje strony internetowe dotyczące poszczególnych polityk i w ten sposób udostępniły publicznie znaczną liczbę dokumentów.

Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych jest zasadniczo przywoływany w ramach wniosków o dostęp do dokumentów z zakresu polityki konkurencji.

Tendencje te, które utrwalają się na przestrzeni lat, były przedmiotem rozważań Komisji w trakcie opracowywania wniosku w sprawie przekształcenia rozporządzenia.

8.2. Rozwój orzecznictwa:

Sąd Pierwszej Instancji potwierdził swoje orzecznictwo w wielu kwestiach, dotyczących np:

- wymogu, co do zasady, konkretnego i indywidualnego badania dokumentów będących przedmiotem wniosku o dostęp;

- tego, że indywidualny interes, na jaki może się powołać wnioskujący, nie ma znaczenia dla oceny ważności decyzji odmownej.

- stwierdzenia, ze wyjątek „śledztwo/audyt” stosowany jest przez cały czas trwania śledztwa/audytu.

Ponadto Sąd wyjaśnił kilka innych kwestii:

- postępowanie przed rzecznikiem praw obywatelskich jest procedurą odrębną od postępowania sądowego, oba te środki mają charakter alternatywny;

- instytucje mają prawo chronić swoje konsultacje i wewnętrzne obrady, zwłaszcza przed ukierunkowanymi naciskami zewnętrznymi, gdy jest to konieczne, w interesie publicznym, mają prawo do ochrony możliwości wykonywania przez nie swoich zadań, zwłaszcza w ramach wykonywania swoich uprawnień w zakresie decyzji administracyjnych;

- muszą one jednak być w stanie udowodnić, że faktycznie istnieją takie naciski zewnętrzne i przedstawić dowody na poparcie przypuszczeń, że zewnętrzne naciski mogą w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczną decyzję, zwłaszcza w dziedzinie prawodawstwa;

- domniemana odmowa to zawsze odmowa nieuzasadniona, a tym samym nieważna na samej tej podstawie.

ZAŁĄCZNIK

Dane statystyczne dotyczące stosowania rozporządzenia 1049/2001

1. ZAWARTOść REJESTRU

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Ogółem | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

WNIOSKI WSTęPNE

2. LICZBA WNIOSKÓW

2006 | 2007 | 2008 |

3841 | 4196 | 5197 |

3. ODPOWIEDZI

2006 | 2007 | 2008 |

liczba | % | liczba | % | liczba | % |

WNIOSKI POTWIERDZAJąCE

4. LICZBA WNIOSKÓW

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. ODPOWIEDZI

2006 | 2007 | 2008 |

liczba | % | liczba | % | liczba | % |

ROZKłAD ODPOWIEDZI ODMOWNYCH WEDłUG ZASTOSOWANEGO WYJąTKU (%)

6. WNIOSKI WSTęPNE

2006 | 2007 | 2008 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret pierwsze – bezpieczeństwo publiczne | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret drugie – kwestie obronne i wojskowe | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret trzecie – stosunki międzynarodowe | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret czwarte – polityka finansowa, monetarna i ekonomiczna | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

art. 4 ust. 1 lit. b) ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

art. 4 ust. 2 tiret pierwsze – ochrona interesów handlowych | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

art. 4 ust. 2 tiret drugie – ochrona postępowania sądowego lub porady prawnej | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

art. 4 ust. 2 tiret trzecie – ochrona kontroli, śledztwa i audytu | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

art. 4 ust. 3 akapit pierwszy – proces podejmowania decyzji – decyzja jeszcze niepodjęta | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

art. 4 ust. 3 akapit drugi – proces podejmowania decyzji, decyzja już podjęta: opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych obrad i konsultacji | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

art. 4 ust. 5 odmowa państwa członkowskiego | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

ogółem | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. WNIOSKI POTWIERDZAJąCE

2006 | 2007 | 2008 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret pierwsze – bezpieczeństwo publiczne | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret drugie – kwestie obronne i wojskowe | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret trzecie – stosunki międzynarodowe | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

art. 4 ust. 1 lit. a) ochrona interesu publicznego – tiret czwarte – polityka finansowa, monetarna i ekonomiczna | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

art. 4 ust. 1 lit. b) ochrona prywatności i integralności osoby fizycznej | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

art. 4 ust. 2 tiret pierwsze – ochrona interesów handlowych | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

art. 4 ust. 2 tiret drugie – ochrona postępowania sądowego lub porady prawnej | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

art. 4 ust. 2 tiret trzecie – ochrona kontroli, śledztwa i audytu | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

art. 4 ust. 3 akapit pierwszy – proces podejmowania decyzji – decyzja jeszcze niepodjęta | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

art. 4 ust. 3 akapit drugi – proces podejmowania decyzji, decyzja już podjęta: opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach wstępnych obrad i konsultacji | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

art. 4 ust. 5 odmowa państwa członkowskiego | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

ogółem | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

ROZKłAD WNIOSKÓW

8. WEDłUG KATEGORII SPOłECZNO-ZAWODOWEJ WNIOSKODAWCÓW (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Środowisko akademickie | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Społeczeństwo obywatelskie (grupy interesów, przemysł, organizacje pozarządowe itp.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Osoby, których profil społeczno-zawodowy nie został określony | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Władze publiczne (inne niż instytucje UE) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Prawnicy | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Inne instytucje UE | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Dziennikarze | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. WEDłUG POCHODZENIA GEOGRAFICZNEGO WNIOSKÓW (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgia | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Niemcy | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Włochy | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Francja | 9,31 | 9,32 | 8 |

Zjednoczone Królestwo | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Hiszpania | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Niderlandy | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Inne | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luksemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Nieokreślone | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Polska | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Dania | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Austria | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Grecja | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugalia | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Szwecja | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Irlandia | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Republika Czeska | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Szwajcaria | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Finlandia | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Stany Zjednoczone | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Węgry | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Litwa | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumunia | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norwegia | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bułgaria | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Słowenia | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Łotwa | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Słowacja | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japonia | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Cypr | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Chiny (w tym Hongkong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Estonia | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Rosja | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Meksyk | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Chorwacja | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Nowa Zelandia | 0,08 |

Australia | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brazylia | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turcja | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Izrael | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Republika Południowej Afryki | 0,04 |

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albania | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Islandia | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egipt | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

Państwa UE | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kraje kandydujące | 0,22 | 0,12 | 0 |

Inne | 3,49 | 4,55 | 0 |

Nieokreślone | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. WEDłUG DZIEDZINY ZAINTERESOWANIA (%)

Dyrekcja generalna/ Służba | 2007 | 2008 |

SG – Sekretariat Generalny | 10,19 | 9,38 |

TREN – Transport i energia | 7,54 | 8,18 |

MARKT – Rynek wewnętrzny | 6,46 | 7,28 |

COMP – Konkurencja | 7,32 | 7,18 |

JLS – Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo | 8,45 | 6,69 |

ENV – Ochrona środowiska | 6,11 | 6,07 |

ENTR – Przedsiębiorstwa | 5,48 | 5,91 |

SANCO – Zdrowie i ochrona konsumentów | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – Podatki i unia celna | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Personel i administracja | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Zatrudnienie i sprawy społeczne | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Rolnictwo | 4,11 | 3,6 |

REGIO – Polityka regionalna | 3,69 | 3,42 |

TRADE – Handel | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Stosunki zewnętrzne | 4,09 | 2,39 |

INFSO – Społeczeństwo informacyjne | 2,21 | 2,3 |

SJ – Służba prawna | 1,34 | 1,75 |

DEV – Rozwój | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – Biuro Współpracy EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG – Rozszerzenie | 3,18 | 1,5 |

EAC – Edukacja i kultura | 1,58 | 1,4 |

RTD – Badania naukowe | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – Sprawy gospodarcze i finansowe | 1,07 | 1,23 |

FISH – Rybołówstwo | 0,95 | 1,13 |

BUDG – Budżet | 1,31 | 1,07 |

COMM – Komunikacja społeczna | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych | 0,45 | 0,62 |

CAB – Gabinety Komisarzy | 0,16 | 0,43 |

DGT – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO – Biuro Administrowania i Rozliczania Należności Indywidualnych | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej | 0,21 | 0,15 |

JRC – Wspólne Centrum Badawcze | 0,02 | 0,13 |

IAS – Audyt wewnętrzny | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Urząd Publikacji | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC – Kontrola finansowa | 0,02 | - |

Ogółem: | 100 | 100 |

[1] Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

[2] Więcej informacji na temat polityki przejrzystości można znaleźć w Biuletynie Unii Europejskiej na stronie http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006.

[3] COM (2007) 185 z 18 kwietnia 2007 r.

[4] „Dokumenty sensytywne to dokumenty pochodzące od instytucji lub utworzonych przez nie agencji, z państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, zaklasyfikowane jako „TRÈS SECRET/TOP SECRET”, „SECRET” lub „CONFIDENTIEL” zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej instytucji, które chronią podstawowe interesy państw członkowskich w obszarach objętych art. 4 ust. 1 lit. a), a mianowicie w obszarze bezpieczeństwa publicznego, obrony i spraw wojskowych” (art. 9 ust. 1).

[5] Szczegółowe informacje dotyczące tych spraw dostępne są na stronie http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm.

[6] Szczegółowe informacje na temat tych spraw można znaleźć na stronie http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl

Top