Help Print this page 

Document 32014D0391

Title and reference
2014/391/EU: Besluit van de Commissie van 23 juni 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4083) Voor de EER relevante tekst
  • In force
OJ L 184, 25.6.2014, p. 18–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/391/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 184/18


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2014

tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4083)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/391/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (1), en met name artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 kan de EU-milieukeur worden toegekend aan producten die gedurende hun volledige levenscyclus een verminderd milieueffect hebben.

(2)

In Verordening (EG) nr. 66/2010 is bepaald dat per productgroep specifieke EU-milieukeurcriteria moeten worden vastgesteld.

(3)

In Beschikking 2009/598/EG van de Commissie (2) zijn de milieucriteria vastgesteld, alsook de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle voor matrassen, die geldig zijn tot 30 juni 2014.

(4)

Om beter de nieuwste ontwikkelingen op de markt te kunnen volgen voor deze productgroep en rekening te houden met de innovatie van de laatste jaren, is het passend om het toepassingsgebied van de productgroep te wijzigen en herziene milieucriteria vast te stellen.

(5)

De herziene criteria, evenals de eisen voor beoordeling en controle moeten, rekening houdend met de innovatiecyclus voor deze productgroep, vier jaar geldig zijn vanaf de datum van vaststelling van dit besluit. Deze criteria zijn erop gericht materiaal te gebruiken die op duurzamere wijze zijn geproduceerd (uitgaande van een aanpak op basis van de analyse van de levenscyclus), het gebruik van gevaarlijke stoffen, het niveau van gevaarlijke residuen en de bijdrage van matrassen aan luchtvervuiling binnenshuis te beperken en een duurzaam product van hoge kwaliteit dat eenvoudig te repareren en demonteren is te bevorderen.

(6)

Beschikking 2009/598/EG moet bijgevolg door dit besluit worden vervangen.

(7)

Er moet worden voorzien in een overgangsperiode voor producenten van wie de producten de EU-milieukeur voor matrassen is toegekend op grond van de criteria die zijn vastgesteld in Beschikking 2009/598/EG, zodat zij voldoende tijd hebben om hun producten aan te passen teneinde te voldoen aan de herziene criteria en eisen.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 16 van Verordening (EG) nr. 66/2010 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De productgroep „matrassen” omvat producten voor gebruik binnenshuis die een oppervlak bieden om op te slapen of te rusten en die bestaan uit een hoes van textiel die is gevuld met materiaal die op een bestaande ondersteunende bedconstructie kan worden gelegd of die is ontworpen om vrijstaand te worden gebruikt.

2.   De productgroep omvat geen houten of gestoffeerde bedbodems, luchtmatrassen en waterbedden of matrassen geclassificeerd volgens Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (3).

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1.   „matras voor een kinderledikant”: een matras dat korter is dan 1 400 mm;

2.   „totaal verwijderbare stof”: een stof die met gebruik van een van de volgende testmethoden binnen 28 dagen een afbreekbaarheid van opgeloste organische koolstof van 80 % laat zien: OESO 303A/B, ISO 11733;

3.   „inherent biologisch afbreekbare stof”: een stof die met gebruik van een van de volgende testmethoden binnen 28 dagen een afbreekbaarheid van opgeloste organische koolstof van 70 % ofwel 60 % van de theoretisch maximale zuurstofdepletie of koolstofdioxidevorming laat zien: ISO 14593, OESO 302 A, ISO 9887, OESO 302 B, ISO 9888, OESO 302 C;

4.   „gemakkelijk biologisch afbreekbare stof”: een stof die met gebruik van een van de volgende testmethoden binnen 28 dagen een afbreekbaarheid van opgeloste organische koolstof van 70 % ofwel 60 % van de theoretisch maximale zuurstofdepletie of koolstofdioxidevorming laat zien: OESO 301 A, ISO 7827, OESO 301 B, ISO 9439, OESO 301 C, OESO 301 D, ISO 10708, OESO 301 E, OESO 301 F, ISO 9408;

5.   „semivluchtige organische stof (SVOS)”: een organische stof die elueert in een gaschromatografische kolom tussen n-hexadecaan (exclusief) en n-docosaan (inclusief) en met een kookpunt hoger dan ongeveer 287 °C, waarbij de meting wordt uitgevoerd met behulp van een capillaire kolom gecoat met 5 % fenyl/95 % methylpolysiloxaan;

6.   „zeer vluchtige organische stof (ZVOS)”: een organische stof die elueert in een gaschromatografische kolom voor n-hexaan en met een kookpunt lager dan ongeveer 68 °C, waarbij de meting wordt uitgevoerd met behulp van een capillaire kolom gecoat met 5 % fenyl/95 % methylpolysiloxaan;

7.   „vluchtige organische stof (VOS)”: : een organische stof die elueert in een gaschromatografische kolom tussen, en inclusief, n-hexaan en n-hexadecaan met een kookpunt tussen ongeveer 68 °C en 287 °C, waarbij de meting wordt uitgevoerd met behulp van een capillaire kolom gecoat met 5 % fenyl/95 % methylpolysiloxaan.

Artikel 3

Om krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 in aanmerking te komen voor de EU-milieukeur, moet een product behoren tot de productgroep „matrassen” zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit besluit, en moet het product voldoen aan de criteria en aan de hieraan gerelateerde eisen inzake beoordeling en controle die zijn uiteengezet in de bijlage.

Artikel 4

De criteria voor de productgroep „matrassen” en de eisen voor beoordeling en controle zijn vier jaar geldig vanaf de datum van vaststelling van dit besluit.

Artikel 5

Het voor administratieve doeleinden aan de productgroep „matrassen” toegekende codenummer is „014”.

Artikel 6

Beschikking 2009/598/EG wordt ingetrokken.

Artikel 7

1.   In afwijking van artikel 6 worden aanvragen voor de EU-milieukeur voor producten die vallen in de productgroep „matrassen” die zijn ingediend vóór de datum waarop dit besluit is vastgesteld, beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die zijn vastgelegd in Beschikking 2009/598/EG.

2.   Aanvragen voor de EU-milieukeur voor producten die vallen in de productgroep „matrassen” die binnen twee maanden na de datum van vaststelling van dit besluit worden ingediend, mogen gebaseerd zijn op zowel de in Beschikking 2009/598/EG als de in dit besluit vastgestelde criteria.

Die aanvragen zullen worden beoordeeld overeenkomstig de criteria waarop ze zijn gebaseerd.

3.   Een EU-milieukeur die is toegekend op basis van de in Beschikking 2009/598/EG uiteengezette criteria mag worden gebruikt gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop dit besluit is vastgesteld.

Artikel 8

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2014.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie


(1)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.

(2)  Beschikking 2009/598/EG van de Commissie van 9 juli 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan matrassen (PB L 203 van 5.8.2009, blz. 65).

(3)  Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1).


BIJLAGE

KADER

Eisen inzake beoordeling en controle

De specifieke eisen inzake beoordeling en controle worden bij elk criterium vermeld.

Wanneer de aanvrager verplicht is verklaringen, documentatie, analyses, testverslagen of ander bewijsmateriaal in te dienen waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan, kunnen deze afkomstig zijn van de aanvrager en/of diens leverancier(s) en/of hun leveranciers enz.

Bevoegde instanties erkennen bij voorkeur volgens ISO 17025 geaccrediteerde tests en controles door organen die zijn geaccrediteerd krachtens de norm EN 45011 of een gelijkwaardige internationale norm.

Eventueel mogen andere testmethoden worden gebruikt dan de methoden die voor elk criterium worden vermeld, indien deze door de bevoegde instantie die de aanvraag beoordeelt als gelijkwaardig worden geaccepteerd.

Indien nodig kunnen de bevoegde instanties aanvullende documentatie vragen en onafhankelijke controles uitvoeren.

Voorwaarde is dat het product voldoet aan alle respectieve wettelijke eisen van het land/de landen waar het product op de markt zal worden gebracht. De aanvrager bevestigt in een verklaring dat het product aan deze vereiste voldoet.

EU-MILIEUKEURCRITERIA

Criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor matrassen

1.

Latexschuimrubber

2.

Polyurethaanschuim (PUR-schuim)

3.

Draad en springveren

4.

Kokosvezels

5.

Textiel (stoffen en vezels die worden gebruikt als matrashoes en/of vulmateriaal)

6.

Lijmen en kleefstoffen

7.

Vlamvertragers

8.

Biociden

9.

Weekmakers

10.

Verboden of beperkte stoffen en mengsels

11.

Emissie van specifieke vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en) uit het matras

12.

Technische prestaties

13.

Ontwerp voor demontage en terugwinning van materialen

14.

Informatie op de EU-milieukeur

15.

Aanvullende informatie voor consumenten

De milieukeurcriteria geven de matrassen aan die in de handel zijn en de beste milieuprestaties hebben.

Hoewel het gebruik van chemische producten en het vrijkomen van verontreinigende stoffen onderdeel vormen van het productieproces, wordt het gebruik van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk voorkomen, of beperkt tot het laagste niveau dat nodig is om een correcte functie van de matrassen te verkrijgen en tegelijkertijd te voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Om deze reden worden in uitzonderlijke omstandigheden afwijkende voorwaarden vastgesteld voor specifieke stoffen/groepen stoffen om zo de milieubelasting niet te verschuiven naar andere fasen in de levenscyclus of andere gevolgen en uitsluitend wanneer er op de markt geen andere haalbare alternatieven zijn.

Criterium 1. Latexschuimrubber

Opmerking: aan de volgende eisen hoeft alleen te worden voldaan indien latexschuimrubber meer dan 5 % van het totale gewicht van het matras uitmaakt.

1.1.   Aan beperkingen onderworpen stoffen

De concentraties van de hieronder vermelde stoffen in het latexschuimrubber mogen de volgende waarden niet overschrijden:

Groep stoffen

Stof

Grenswaarde (ppm)

Voorwaarden voor beoordeling en controle

Chloorfenolen

Mono- en dichloorfenolen (zouten en esters)

1

A

Andere chloorfenolen

0,1

A

Zware metalen

As (arseen)

0,5

B

Cd (cadmium)

0,1

B

Co (kobalt)

0,5

B

Cr (chroom), totaal

1

B

Cu (koper)

2

B

Hg (kwik)

0,02

B

Ni (nikkel)

1

B

Pb (lood)

0,5

B

Sb (antimoon)

0,5

B

Bestrijdingsmiddelen (1)

Aldrin

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichloorfenthion

0,04

C

Dichloorvos

0,04

C

Dieldrin

0,04

C

 

Endrin

0,04

C

Heptachloor

0,04

C

Heptachloorepoxide

0,04

C

Hexachloorbenzeen

0,04

C

Hexachloorcyclohexaan

0,04

C

α-Hexachloorcyclohexaan

0,04

C

β-Hexachloorcyclohexaan

0,04

C

γ-Hexachloorcyclohexaan (lindaan)

0,04

C

δ-Hexachloorcyclohexaan

0,04

C

Malathion

0,04

C

Methoxychloor

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-ethyl

0,04

C

Parathion-methyl

0,04

C

Andere specifieke stoffen waarvan het gebruik beperkt is

Butadieen

1

D

Beoordeling en controle:

A.

De aanvrager overlegt voor chloorfenolen een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen: 5 g van het monster wordt gemalen en de chloorfenolen worden geëxtraheerd in de vorm van fenol (PCP), natriumzout (SPP) of esters. De extracten worden geanalyseerd met behulp van gaschromatografie (GC). De detectie vindt plaats met behulp van een massaspectrometer of elektronenvangstdetector (ECD).

B.

De aanvrager overlegt voor zware metalen een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. Het gemalen monster wordt geëlueerd in overeenstemming met DIN 38414-S4 of een gelijkwaardige norm in een verhouding van 1:10. Het daaruit verkregen filtraat wordt door een membraanfilter van 0,45 μm gefilterd (indien nodig met behulp van een drukfiltratie). De verkregen oplossing wordt onderzocht op het gehalte aan zware metalen door middel van optische emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-OES), ook bekend als atoomemissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) of door middel van atoomabsorptiespectrometrie met behulp van een hydride of koudedampproces.

C.

De aanvrager overlegt voor bestrijdingsmiddelen een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen: 2 g van het monster wordt geëxtraheerd in een ultrasoon bad met een mengsel van hexaan en dichloormethaan (85/15). Het extract wordt schoongemaakt door middel van schudden in acetonitril of door adsorptiechromatografie met behulp van florisil. De meting en kwantificatie worden bepaald door middel van gaschromatografie met detectie op een elektronenvangstdetector of door gekoppelde gaschromatografie/massaspectrometrie. Latexschuimrubber met een gehalte aan natuurlijk schuimrubber van minstens 20 % wordt op bestrijdingsmiddelen getest.

D.

De aanvrager overlegt voor butadieen een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. Na het vermalen en wegen van het latexschuimrubber worden monsters genomen door middel van headspace-chromatografie). Het butadieengehalte wordt bepaald middels gaschromatografie met detectie door vlamionisatie.

1.2.   Emissie van bepaalde vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en)

De concentraties in de ruimte van de hieronder vermelde stoffen, berekend met behulp van de proefruimtemethode, bedragen na 24 uur niet meer dan de volgende waarden:

Stof

Grenswaarde (mg/m3)

1,1,1-Trichloorethaan

0,2

4-Fenylcyclohexeen

0,02

Koolstofdisulfide

0,02

Formaldehyde

0,005

Nitrosaminen (2)

0,0005

Styreen

0,01

Tetrachloorethyleen

0,15

Tolueen

0,1

Trichloorethyleen

0,05

Vinylchloride

0,0001

Vinylcyclohexeen

0,002

Aromatische koolwaterstoffen (totaal)

0,3

VOS'en (totaal)

0,5

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. De proefruimteanalyse moet worden uitgevoerd in overeenstemming met ISO-norm 16000-9. Het ingepakte monster moet minstens 24 uur op kamertemperatuur worden bewaard. Na deze periode wordt het monster uitgepakt en direct naar de proefruimte overgebracht. Het monster wordt geplaatst op een monsterhouder die luchttoegang van alle kanten mogelijk maakt. De klimaatfactoren worden aangepast in overeenstemming met ISO-norm 16000-9. Ten behoeve van de vergelijking van testresultaten moet de plaatsspecifieke ventilatiesnelheid (q = n/l) 1 zijn. De ventilatiesnelheid moet tussen 0,5 en 1 liggen. De luchtbemonstering wordt uitgevoerd 24 + 1 uur nadat het monster in de proefruimte is geplaatst gedurende 1 uur op DNPH-patronen voor de analyse van formaldehyde en andere aldehyden en op Tenax TA voor de analyse van andere vluchtige organische stoffen. De bemonstering van andere stoffen mag langer duren, maar moet binnen 30 uur zijn voltooid.

De analyse van formaldehyde en andere aldehyden moet voldoen aan de ISO-norm 16000-3. Tenzij anders is aangegeven, moet de analyse van andere vluchtige organische stoffen voldoen aan de ISO-norm 16000-6.

Tests die worden uitgevoerd overeenkomstig de norm CEN/TS 16516 worden als gelijkwaardig beschouwd aan de ISO 16000-serie.

De analyse van nitrosaminen wordt uitgevoerd met behulp van gaschromatografie in combinatie met een detector voor thermische energieanalyse (GC-TEA) in overeenstemming met de methode BGI 505-23 (voorheen: ZH 1/120.23) of een gelijkwaardige methode.

1.3.   Kleurstoffen

Bij het gebruik van kleurstoffen wordt criterium 5.5 in acht genomen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt hetzij een verklaring van de fabrikant van het schuim dat er geen kleurstoffen zijn gebruikt of, in geval van gebruik, een verklaring van conformiteit met dit criterium, samen met ondersteunende documentatie.

Criterium 2. Polyurethaanschuim (PUR-schuim)

Opmerking: aan de volgende eisen moet alleen worden voldaan indien PUR-schuim meer dan 5 % van het totale gewicht van het matras uitmaakt.

2.1.   Aan beperkingen onderworpen stoffen

De concentraties van de hieronder vermelde stoffen in het PUR-schuim mogen de volgende waarden niet overschrijden:

Groep stoffen

Stof (acroniem, CAS-nummer, elementsymbool)

Grenswaarde

Voorwaarden voor beoordeling en controle

Biociden

Stoffen die zijn beperkt overeenkomstig criterium 8.1

Niet doelbewust toegevoegd

A

Zware metalen

As (arseen)

0,2 ppm

B

Cd (cadmium)

0,1 ppm

B

Co (kobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chroom), totaal

1,0 ppm

B

Cr VI (chroom-VI)

0,01 ppm

B

Cu (koper)

2,0 ppm

B

Hg (kwik)

0,02 ppm

B

Ni (nikkel)

1,0 ppm

B

Pb (lood)

0,2 ppm

B

Sb (antimoon)

0,5 ppm

B

Se (seleen)

0,5 ppm

B

Weekmakers

Diisononylftalaat (DINP, 28553-12-0)

0,01 % w/w (som)

C

Di-n-octylftalaat (DNOP, 117-84-0)

 

 

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP, 117-81-7)

Diisodecylftalaat (DIDP, 26761-40-0)

Butylbenzylftalaat (BBP, 85-68-7)

Dibutylftalaat (DBP, 84-74-2)

Ftalaten

Niet doelbewust toegevoegd

A

TDA en MDA

2,4-Tolueendiamine (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4'-Diaminodifenylmethaan

5,0 ppm

D

(4,4'-MDA, 101-77-9)

 

 

Organische tinstoffen

Tributyltin (TBT)

50 ppb

E

Dibutyltin (DBT)

100 ppb

E

Monobutyltin (MBT)

100 ppb

E

Tetrabutyltin (TeBT)

Mono-octyltin (MOT)

Dioctyltin (DOT)

Tricyclohexyltin (TcyT)

Trifenyltin (TPhT)

Som

500 ppb

E

Andere specifieke stoffen waarvan het gebruik beperkt is

Gechloreerde of broomhoudende dioxinen of furanen

Niet doelbewust toegevoegd

A

Gechloreerde koolwaterstoffen (1,1,2,2-tetrachloorethaan, pentachloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1-dichloorethyleen)

Niet doelbewust toegevoegd

A

 

Gechloreerde fenolen (PCP, TeCP, 87-86-5)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Hexachloorcyclohexaan (58-89-9)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Monomethyldibroomdifenylmethaan (99688-47-8)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Monomethyldichloordifenylmethaan (81161-70-8)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Nitrieten

Niet doelbewust toegevoegd

A

Polygebromeerde bifenylen (PBB, 59536-65-1)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Pentabroomdifenylether (PeBDE, 32534-81-9)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Octabroomdifenylether (OBDE, 32536-52-0)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Polygechloreerde bifenylen (PCB, 1336-36-3)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Polygechloreerde terfenylen (PCT, 61788-33-8)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Tris(2,3-dibromo-propyl)fosfaat (TRIS, 126-72-7)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Trimethylfosfaat (512-56-1)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Tris(aziridinyl)fosfinoxide (TEPA, 545-55-1)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP, 115-96-8)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Dimethylmethylfosfonaat (DMMP, 756-79-6)

Niet doelbewust toegevoegd

A

Beoordeling en controle:

A.

De aanvrager overlegt voor biociden, ftalaten en andere specifieke stoffen die zijn beperkt een verklaring die wordt ondersteund door verklaringen van fabrikanten van het schuim waarin wordt bevestigd dat de genoemde stoffen niet doelbewust zijn toegevoegd aan de formulering van het schuim.

B.

De aanvrager overlegt voor zware metalen een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. Het gemalen monster wordt geëlueerd in overeenstemming met DIN 38414-S4 of een gelijkwaardige norm in een verhouding van 1:10. Het daaruit verkregen filtraat wordt door een membraanfilter van 0,45 μm gefilterd (indien nodig met behulp van drukfiltratie). De verkregen oplossing wordt onderzocht op het gehalte aan zware metalen door middel van atoomemissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES of ICP-OES) of door middel van atoomabsorptiespectrometrie met behulp van een hydride of koudedampproces.

C.

De aanvrager overlegt voor het totaalgehalte aan weekmakers een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. Het monster is een composiet bestaande uit zes delen die worden genomen van onder het oppervlak van elk monster (tot een maximum van 2 cm vanaf het oppervlak). De extractie wordt uitgevoerd met dichloormethaan met gebruik van een gevalideerde methode en gevolgd door een analyse met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC/MS) of hoogwaardige vloeistofchromatografie (HPLC/UV).

D.

De aanvrager overlegt voor TDA en MDA een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. Het monster is een composiet bestaande uit zes delen die worden genomen van onder het oppervlak van elk monster (tot een maximum van 2 cm vanaf het oppervlak). De extractie wordt uitgevoerd met 1 % waterige azijnzuuroplossing. Er worden vier herhalingsextracties van hetzelfde schuimmonster uitgevoerd waarbij in alle gevallen een verhouding van het monstergewicht tot het volume van 1:5 wordt behouden. De extracten worden gecombineerd, aangevuld tot een bekend volume, gefiltreerd en geanalyseerd met behulp van hoogwaardige vloeistofchromatografie (HPLC-UV) of HPLC-MS. Indien gebruikgemaakt wordt van HPLC-UV en er een vermoeden van verstoring bestaat, wordt een nieuwe analyse met behulp van hoogwaardige vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (HPLC-MS) uitgevoerd.

E.

De aanvrager overlegt voor organische tinstoffen een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen. Het monster is een composiet bestaande uit zes delen die worden genomen van onder het oppervlak van elk monster (tot een maximum van 2 cm vanaf het oppervlak). De extractie vindt plaats gedurende 1 uur in een ultrasoon bad bij kamertemperatuur. De extractieagens is een mengsel dat als volgt is samengesteld: 1 750 ml methanol + 300 ml azijnzuur + 250 ml buffer (pH 4,5). De buffer is een oplossing van 164 g natriumacetaat in 1 200 ml water en 165 ml azijnzuur dat met water moet worden verdund tot een volume van 2 000 ml. Na de extractie worden de alkyl-tinverbindingen gederivatiseerd door toevoeging van een oplossing van natriumtetraethylboraat in tetrahydrofuraan (THF). Het derivaat wordt geëxtraheerd met n-hexaan en het monster wordt onderworpen aan een tweede extractieproces. Beide hexaanextracten worden gecombineerd en verder gebruikt om de tinhoudende organische stoffen te bepalen door middel van gaschromatografie met massaselectieve detectie in SIM-modus.

2.2.   Emissie van specifieke vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en)

De concentraties in de ruimte van de hieronder vermelde stoffen, berekend met behulp van de proefruimtemethode, bedragen na 72 uur niet meer dan de volgende waarden.

Stof (CAS-nummer)

Grenswaarde (mg/m3)

Formaldehyde (50-00-0)

0,005

Tolueen (108-88-3)

0,1

Styreen (100-42-5)

0,005

Elke detecteerbare stof die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3) is ingedeeld in de categorie C1A of C1B

0,005

Som van alle gedetecteerde stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld in categorie C1A of C1B

0,04

Aromatische koolwaterstoffen

0,5

VOS'en (totaal)

0,5

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verslag waarin de resultaten van de volgende testprocedure zijn opgenomen: het schuimmonster wordt onder in een ruimte voor de emissieproef geplaatst en gedurende drie dagen geconditioneerd op 23 °C en 50 % relatieve vochtigheid, waarbij een luchtverversingssnelheid wordt toegepast van 0,5 per uur en een ruimtelading L van 0,4 m2/m3 (= totaal blootgesteld oppervlak van het monster in verhouding tot de afmetingen van de ruimte zonder afdichtingsranden en achterkant) in overeenstemming met de ISO-normen 16000-9 en 16000-11. De bemonstering vindt 72 ± 2 uur na het laden van de ruimte plaats gedurende 1 uur met behulp van Tenax TA en DNHP-patronen voor de analyse van respectievelijk VOS en formaldehyde. De VOS-emissies worden gevangen in Tenax TA-absorptiebuizen en vervolgens geanalyseerd door middel van GC-MS met thermische desorptie overeenkomstig ISO-norm 16000-6. De resultaten worden semikwantitatief uitgedrukt als tolueenequivalenten. Alle gespecificeerde afzonderlijke componenten worden gerapporteerd vanaf een concentratiegrens ≥ 1 μg/m3. De totale VOS-waarde is de som van alle componenten met een concentratie ≥ 1 μg/m3 die binnen het retentietijdvenster van n-hexaan (C6) tot n-hexadecaan (C16) elueren, beide inclusief. De som van alle detecteerbare componenten die volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn ingedeeld in categorie C1A of C1B is de som van al deze stoffen met een concentratie ≥ 1 μg/m3. Indien de testresultaten de standaardgrenzen overschrijden, moet een stofspecifieke kwantificering worden uitgevoerd. Formaldehyde kan worden bepaald door het verzamelen van de bemonsterde lucht op een DNPH-patroon en daaropvolgende analyse met behulp van HPLC/UV in overeenstemming met ISO-norm 16000-3.

Tests die worden uitgevoerd overeenkomstig de norm CEN/TS 16516 worden als gelijkwaardig beschouwd aan de ISO-normserie 16000.

Opmerking:

Het volume van de ruimte bedraagt 0,5 of 1 m3.

In proefruimten van 0,5 m3 wordt één monster (25 cm × 20 cm × 15 cm) gebruikt die verticaal op een zijde van 20 cm × 15 cm staat.

In proefruimten van 1 m3 worden twee monsters (25 cm × 20 cm × 15 cm) gebruikt die verticaal op een zijde van 20 cm × 15 cm staan; in dit geval worden beide monsters in de proefruimte geplaatst met een onderlinge afstand van 15 cm.

2.3.   Kleurstoffen

Bij het gebruik van kleurstoffen wordt criterium 5.5 in acht genomen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt hetzij een verklaring van de fabrikant van het schuim dat er geen kleurstoffen zijn gebruikt of, in geval van gebruik, een verklaring van conformiteit met dit criterium, samen met ondersteunende documentatie.

2.4.   Totaal chloorgehalte van isocyanaten

Wanneer gemengde isomeren van tolueendi-isocyanaten (TDI) worden gebruikt bij de productie van PUR-schuim, mag het totale chloorgehalte van deze isocyanaten niet meer bedragen dan 0,07 gewichtsprocent.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring van de fabrikant van het schuim waarin hij verklaart dat deze stoffen niet worden gebruikt of de resultaten van de in overeenstemming met ASTM D4661-93 of gelijkwaardige testmethoden uitgevoerde tests.

2.5.   Blaasmiddelen

Gehalogeneerde organische verbindingen mogen niet worden gebruikt als blaasmiddel of hulpblaasmiddel.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring indienen van de fabrikant van het schuim dat dergelijke stoffen niet zijn gebruikt.

Criterium 3. Draad en springveren

Opmerking: aan de volgende eisen hoeft alleen te worden voldaan indien draad en springveren meer dan 5 % van het totale gewicht van het matras uitmaken.

3.1.   Ontvetten

Wanneer draad en/of springveren worden ontvet en/of schoongemaakt met organische oplosmiddelen, moet daarbij een gesloten schoonmaak-/ontvettingssysteem worden gebruikt.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring van gelijke strekking van de fabrikant van het draad en/of de springveren.

3.2.   Galvaniseren

Het oppervlak van springveren mag niet worden bekleed met een galvanische metaallaag.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring van gelijke strekking van de fabrikant van het draad en/of de springveren.

Criterium 4. Kokosvezels

Opmerking: aan de volgende eis hoeft alleen te worden voldaan indien kokosvezels meer dan 5 % van het totale gewicht van het matras uitmaken.

De criteria voor latexschuimrubber worden in acht genomen wanneer latex wordt gebruikt om kokosvezels te bekleden met rubber.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt ofwel een verklaring dat er geen met rubber beklede kokosvezels zijn gebruikt dan wel de testverslagen zoals vereist in criterium 1 voor latexschuimrubber.

Criterium 5. Textiel (stoffen en vezels die worden gebruikt als matrashoes en/of vulmateriaal)

Opmerkingen:

1.

Alle eisen (5.1 tot en met 5.11) worden in acht genomen voor de matrashoes (d.w.z. tijk).

2.

Bij vulmateriaal (d.w.z. opvulling) wordt eis 5.1 in acht genomen. Wanneer wol wordt gebruikt als vulmateriaal, worden de eisen 5.1, 5.2 en 5.8 in acht genomen.

3.

Van alle textiel waaraan de EU-milieukeur, zoals vastgesteld in Besluit 2014/350/EU van de Commissie (4) is toegekend, wordt automatisch uitgegaan dat het voldoet aan de eisen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 en 5.11. Om aan het matras de EU-milieukeur toe te kunnen kennen, moet echter ook worden aangetoond dat voor de matrashoes wordt voldaan aan criterium 5.9.

5.1.   Algemene eisen betreffende gevaarlijke stoffen (waaronder vlamvertragers, biociden en weekmakers) (toepasselijkheid: alle textiel)

Alle textiel: bij alle textiel worden de criteria 7 (vlamvertragers), 8 (biociden), 9 (weekmakers) en 10 (gevaarlijke stoffen) in acht genomen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring van conformiteit met dit criterium, samen met ondersteunende documentatie die voor het respectieve criterium (7, 8, 9 en 10) is vereist.

5.2.   Hulpstoffen die worden gebruikt in preparaten en formuleringen (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels en vulmateriaal gemaakt van wol)

Alle hoezen: de volgende stoffen worden niet gebruikt in preparaten of formuleringen die worden gebruikt voor de productie van matrashoezen. De grenswaarden voor de aanwezigheid van alkylfenolen en APEO's op de hoes worden in acht genomen.

Vulmateriaal gemaakt van wol: alkylfenolen en APEO's worden niet gebruikt in preparaten of formuleringen die worden gebruikt voor de productie van vulmateriaal gemaakt van wol; de grenswaarden voor de aanwezigheid ervan in het vulmateriaal worden in acht genomen.

Stof (CAS-nummer/acroniem)

Grenswaarde (mg/kg)

Voorwaarden voor beoordeling en controle

Alkylfenolen:

25 (som)

A

nonylfenol, gemengde isomeren (25154-52-3)

4-nonylfenol (104-40-5)

4-nonylfenol, vertakt (84852-15-3)

octylfenol (27193-28-8)

4-octylfenol (1806-26-4)

4-tert-octylfenol (140-66-9)

Alkylfenolethoxylaten (APEO's) en derivaten daarvan:

 

 

polyoxyethyloctylfenol (9002-93-1)

polyoxyethylnonylfenol (9016-45-9)

polyoxyethyl-p-nonylfenol (26027-38-3)

bis(gehydrogeneerde talkalkyl)dimethylammoniumchloride (DTDMAC)

Niet gebruikt

B

distearyldimethylammoniumchloride (DSDMAC)

di(geharde talk)dimethylammoniumchloride (DHTDMAC)

ethyleendiaminetetra-acetaat (EDTA)

diethyleentriaminepenta-acetaat (DTPA)

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol

1-methyl-2-pyrrolidon

nitrilotriazijnzuur (NTA)

Beoordeling en controle:

A.

De aanvrager overlegt een verslag waarin de resultaten zijn opgenomen van de tests van het eindproduct die worden uitgevoerd door middel van solventextractie gevolgd door vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LC-MS).

B.

De aanvrager overlegt een verklaring van de leverancier dat deze stoffen niet worden gebruikt, ondersteund door veiligheidsinformatiebladen voor alle productiefasen.

5.3.   Oppervlakteactieve stoffen, wasverzachters en complexvormers bij natte processen (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

Alle oppervlakteactieve stoffen, verzachters en complexvormers: minstens 95 gewichtsprocent van de oppervlakteactieve stoffen, verzachters en complexvormers voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

a)

ze zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar onder aerobe omstandigheden;

b)

ze zijn inherent biologisch afbreekbaar of verwijderbaar in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Niet-ionogene en kationogene oppervlakteactieve stoffen: alle niet-ionogene en kationogene oppervlakteactieve stoffen moeten ook gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn in anaerobe omstandigheden.

Als referentie voor de biologische afbreekbaarheid moet gebruik worden gemaakt van de databank voor ingrediënten van detergenten:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_nl.pdf

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt passende documentatie middels veiligheidsinformatiebladen en verklaringen van leveranciers.

Dit wordt voor alle oppervlakteactieve stoffen, verzachters en complexvormers ondersteund door passende OESO- of ISO-tests voor:

Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid (OESO 301 A, ISO 7827, OESO 301 B, ISO 9439, OESO 301 C, OESO 301 D, ISO 10708, OESO 301 E, OESO 301 F, ISO 9408)

Inherente biologische afbreekbaarheid (ISO 14593, OESO 302 A, ISO 9887, OESO 302 B, ISO 9888, OESO 302 C)

Verwijderbaarheid (OESO 303A/B, ISO 11733)

Voor niet-ionogene en kationogene oppervlakteactieve stoffen wordt dit ondersteund door passende OESO- of ISO-tests (ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OESO 311).

5.4.   Bleken van pulp, garen, weefsels en eindproducten (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

Gechloreerde middelen mogen niet worden gebruikt voor het bleken van garen, weefsels of eindproducten, met uitzondering van synthetische cellulosevezels.

Pulp dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van synthetische cellulosevezels (bv. viscose) wordt gebleekt zonder elementair chloor. De daaruit volgende totale hoeveelheid chloor en organisch gebonden chloor in de afgewerkte vezels (OX) bedraagt niet meer dan 150 ppm of bedraagt in het afvalwater afkomstig van de vervaardiging van pulp (AOX) niet meer dan 0,170 kg/ADt pulp.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring van de leverancier dat er geen gechloreerde bleekmiddelen zijn gebruikt.

Voor synthetische cellulosevezels overlegt de aanvrager een testverslag waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de OX- of AOX-eis, met behulp van de juiste testmethode:

OX: ISO 11480 (gecontroleerde verbranding en microcoulometrie)

AOX: ISO 9562

5.5.   Kleurstoffen (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

Op kleurstoffen zijn de volgende beperkingen van toepassing.

Het gebruik van kleurstoffen in textiel voldoet tevens aan criterium 10 betreffende gevaarlijke stoffen en derhalve zijn ook de verwante afwijkende omstandigheden van toepassing. Afwijkende omstandigheden hebben betrekking op de hantering van kleurstoffen in de kleurstoffabriek, het kleurproces en de kleurverwijdering uit het afvalwater van kleurstoffabrieken.

Groep stoffen

Criterium

Beoordeling en controle

i.

Gehalogeneerde draagstoffen

Bij het gebruik van gedispergeerde kleurstoffen mogen gehalogeneerde kleurstofversnellers (draagstoffen) niet worden gebruikt voor de kleuring van polyester-, acryl- of polyamidevezels en weefsels die van deze vezels worden gemaakt of mengsels van polyester en wol (Voorbeelden van draagstoffen zijn: 1,2-dichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, chloorfenoxyethanol).

A

ii.

Azokleurstoffen

Azokleurstoffen waaruit bij ontleding aromatische aminen vrijkomen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn, mogen niet worden gebruikt in acryl-, katoen-, polyamide- en wolvezels en weefsels die van deze vezels zijn gemaakt. De grenswaarde voor het gehalte aan elk arylamine in het eindproduct bedraagt 30 mg/kg.

B

 

Arylamine

CAS-nummer

 

 

4-aminodifenyl

92-67-1

 

 

benzidine

92-87-5

 

 

4-chloor-o-toluïdine

95-69-2

 

 

2-naftylamine

91-59-8

 

 

o-amino-azotolueen

97-56-3

 

 

2-amino-4-nitrotolueen

99-55-8

 

 

p-chlooraniline

106-47-8

 

 

2,4-diaminoanisool

615-05-4

 

 

4,4'-diaminodifenylmethaan

101-77-9

 

 

3,3'-dichloorbenzidine

91-94-1

 

 

3,3'-dimethoxybenzidine

119-90-4

 

 

3,3'-dimethylbenzidine

119-93-7

 

 

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

838-88-0

 

 

p-cresidine

120-71-8

 

 

4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

101-14-4

 

 

4,4'-oxydianiline

101-80-4

 

 

4,4'-thiodianiline

139-65-1

 

 

o-toluïdine

95-53-4

 

 

2,4-diaminotolueen

95-80-7

 

 

2,4,5-trimethylaniline

137-17-7

 

 

o-anisidine (2-methoxyaniline)

90-04-0

 

 

2,4-xylidine

95-68-1

 

 

2,6-xylidine

87-62-7

 

 

4-aminoazobenzeen

60-09-3

 

 

Hieronder een indicatieve lijst van azokleurstoffen waaruit bij ontleding arylaminen kunnen ontstaan.

 

 

Gedispergeerde kleurstoffen waaruit bij ontleding aromatische aminen kunnen ontstaan

 

 

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

 

 

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

 

 

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

 

 

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

 

 

Basische kleurstoffen waaruit bij ontleding aromatische aminen kunnen ontstaan

 

 

Basic Brown 4

Basic Red 114

 

 

Basic Red 42

Basic Yellow 82

 

 

Basic Red 76

Basic Yellow 103

 

 

Basic Red 111

 

 

 

Zure kleurstoffen waaruit bij ontleding aromatische aminen kunnen ontstaan

 

 

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

 

 

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

 

 

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

 

 

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

 

 

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

 

 

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

 

 

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

 

 

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

 

 

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

 

 

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

 

 

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

 

 

Directe kleurstoffen waaruit bij ontleding aromatische aminen kunnen ontstaan

 

 

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

 

 

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

 

 

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

 

 

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

 

 

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

 

 

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

 

 

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

 

 

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

 

 

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

 

 

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

 

 

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

 

 

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

 

 

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

 

 

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

 

 

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

 

 

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

 

 

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

 

 

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

 

 

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

 

 

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

 

 

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

 

 

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

 

 

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

 

 

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

 

 

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

 

 

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

 

 

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

 

 

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

 

 

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

 

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

 

iii.

CMR-kleurstoffen

Kleurstoffen die carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch zijn, worden niet gebruikt in vezels en weefsels.

A

 

Kleurstoffen die carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch zijn

CAS-nummer

 

 

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

 

 

C.I. Basic Red 9

569-61-9

 

 

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

 

 

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

 

 

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

 

 

C.I. Direct Red 28

573-58-0

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

iv.

Potentieel sensibiliserende kleurstoffen

Kleurstoffen die potentieel sensibiliserend zijn, worden niet gebruikt in acryl-, polyamide- en polyestervezels en stoffen die van deze vezels zijn gemaakt.

A

 

Dispergerende kleurstoffen die potentieel sensibiliserend zijn

CAS-nummer

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

 

 

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

 

 

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

 

 

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

 

 

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

 

 

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

 

 

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

 

 

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

 

 

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

 

 

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

 

 

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

 

 

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

 

 

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

 

 

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

 

 

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

 

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

 

 

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

 

 

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

 

v.

Chroombeitskleuring

Chroombeitskleuring wordt niet gebruikt in polyamide- en wolvezels en stoffen die van deze vezels zijn gemaakt.

A

vi.

Metaalcomplexkleurstoffen

Metaalcomplexkleurstoffen op basis van koper, chroom en nikkel mogen alleen worden gebruikt voor het kleuren van wol, polyamide of mengsels van deze vezels met synthetische cellulosevezels (bv. viscose).

A

Beoordeling en controle:

A.

De aanvrager overlegt een verklaring van de leverancier dat deze stoffen niet worden gebruikt, ondersteund door veiligheidsinformatiebladen.

B.

De aanvrager overlegt een verslag waarin de resultaten van de eindproducttests zijn opgenomen. Het gehalte aan azokleurstoffen in het eindproduct wordt getest overeenkomstig EN 14362-1 en 14362-3. De grenswaarde is 30 mg/kg voor elke arylamine. (Noot: Wat de aanwezigheid van 4-aminoazobenzeen betreft, kunnen fout-positieve bepalingen voorkomen en is bevestiging dus aanbevolen).

5.6.   Extraheerbare metalen (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

De volgende grenswaarden zijn van toepassing:

Metaal

Grenswaarden (mg/kg)

Hoezen voor matrassen voor kinderledikanten

Alle andere producten

Antimoon (Sb)

30,0

30,0

Arseen (As)

0,2

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

0,1

Chroom (Cr):

 

 

Textiel gekleurd met metaalcomplexkleurstoffen

1,0

2,0

Alle andere textiel

0,5

1,0

Kobalt (Co)

 

 

Textiel gekleurd met metaalcomplexkleurstoffen

1,0

4,0

Alle andere textiel

1,0

1,0

Koper (Cu)

25,0

50,0

Lood (Pb)

0,2

1,0

Nikkel (Ni):

 

 

Textiel gekleurd met metaalcomplexkleurstoffen

1,0

1,0

Alle andere textiel

0,5

1,0

Kwik (Hg)

0,02

0,02

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verslag waarin de resultaten zijn opgenomen van de eindproducttest als controle van de grenswaarden. De tests bestaan uit extractie overeenkomstig ISO 105-E04 (zure zweetoplossing) en detectie middels massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-MS) of optische emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-OES, ook bekend als ICP-AES).

5.7.   Water-, vlek- en olieafstotende middelen (toepasbaarheid: hoezen van ongeacht welke vezels)

Er mogen geen gefluoreerde water-, vlek- of olieafstotende behandelingen worden toegepast. Dit geldt ook voor behandelingen op basis van per- en polyfluorkoolstoffen.

Niet gefluoreerde behandelingen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar en niet bio-accumulerend in aquatische milieus, met inbegrip van aquatisch sediment. Zij voldoen bovendien aan criterium 10 betreffende gevaarlijke stoffen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring van de leverancier dat deze stoffen niet worden gebruikt, ondersteund door veiligheidsinformatiebladen, en toont aan dat aan criterium 10 wordt voldaan.

5.8.   Afvalwaterlozing afkomstig van natte processen (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels en vulmateriaal gemaakt van wol)

Afvalwaterlozing in het milieu mag 20 g COD/kg textielverwerking niet overschrijden. Deze eis is van toepassing op weef-, kleur-, druk- en afwerkingsprocessen die worden gebruikt voor de vervaardiging van het product/de producten. Metingen worden stroomafwaarts genomen van de op het terrein aanwezige afvalwaterzuiveringsinstallatie of de afvalwaterzuiveringsinstallatie die zich elders bevindt en die het afvalwater van deze verwerkingslocaties ontvangt.

Indien het afvalwater ter plekke wordt behandeld en direct wordt geloosd in het oppervlaktewater, gelden verder de volgende eisen:

i)

pH tussen 6 en 9 (tenzij de pH van het water waarin wordt geloosd buiten dit bereik ligt);

ii)

temperatuur van minder dan 35 °C (tenzij de temperatuur van het water waarin wordt geloosd hoger is dan deze waarde).

Wanneer overeenkomstig een afwijkingsvoorwaarde in criterium 10 a) kleurverwijdering vereist is, dan moet worden voldaan aan de volgende spectrale absorptiecoëfficiënten:

i)

7 m–1 bij 436 nm (gele sector);

ii)

5 m–1 bij 525 nm (rode sector);

iii)

3 m–1 bij 620 nm (blauwe sector).

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt gedetailleerde documentatie en testverslagen, waarbij gebruik is gemaakt van ISO 6060 voor de bepaling van COD en ISO 7887 voor de bepaling van kleur, en waarin wordt aangetoond dat aan dit criterium wordt voldaan op basis van maandelijkse gemiddelden voor de zes maanden voorafgaand aan de toepassing, samen met een verklaring van overeenstemming. Uit de gegevens blijkt de naleving door de productielocatie of, indien het afvalwater elders wordt behandeld, door de exploitant van de afvalwaterzuivering.

5.9.   Mechanische weerstand (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

De mechanische eigenschappen van matrashoezen voldoen aan de volgende testnormen.

Eigenschap

Eis

Testmethode

Scheursterkte

Geweven stoffen ≥ 15 N

Niet-geweven stoffen ≥ 20 N

Gebreide stoffen: niet van toepassing

ISO 13937-2 (geweven stoffen)

ISO 9073-4 (niet-geweven)

Slippen van de naad

Geweven stoffen ≥ 16 steken: maximum 6 mm

Geweven stoffen < 16 steken: maximum 10 mm

Gebreide stoffen en niet-geweven stoffen: niet van toepassing

ISO 13936-2 (met een belasting van 60 N voor alle geweven stoffen)

Treksterkte

Geweven stoffen ≥ 350 N

Gebreide stoffen en niet-geweven stoffen: niet van toepassing

ISO 13934-1

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt verslagen waarin de resultaten worden beschreven van de tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig ISO 13937-2 of ISO 9073-4 voor scheursterkte, ISO 13936-2 (met een belasting van 60 N) voor het slippen van de naad en ISO 13934-1 voor treksterkte.

5.10.   Duurzaamheid van de vlamvertragende functie (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

Verwijderbare en wasbare hoezen behouden hun functionaliteit na vijftig was- en droogcycli bij minimaal 75 °C. Hoezen die niet bestemd zijn om te worden verwijderd en gewassen behouden hun functionaliteit na een weektest.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt verslagen van de tests die zijn uitgevoerd overeenkomstig de volgende normen, zoals toepasselijk:

ISO 6330 in combinatie met ISO 12138 voor huishoudelijke wascycli en ISO 10528 voor industriële wascycli in geval van verwijderbare en wasbare hoezen.

BS 5651 of gelijkwaardig in het geval de hoes niet bestemd is om te worden verwijderd en gewassen.

5.11.   Wijzigingen in de afmetingen (toepasselijkheid: hoezen gemaakt van ongeacht welke vezels)

Voor matrashoezen die verwijderbaar en wasbaar zijn, overschrijden de wijzigingen in de afmetingen na het wassen en drogen op huishoudelijke of industriële wastemperaturen en onder dezelfde wasomstandigheden niet:

geweven stoffen: ± 3 %

niet-geweven stoffen ± 5 %

Dit criterium is niet van toepassing op stoffen die niet worden benoemd als „wasbaar”.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt testverslagen waarin naar de betreffende normen wordt verwezen. Als testmethode wordt ISO 6330 in combinatie met EN 25077 gebruikt. Tenzij op de hoes anders is vermeld, gelden de standaardomstandigheden voor wassen 3A (60 °C), drogen C (plat drogen) en strijken overeenkomstig de weerfselsamenstelling.

Criterium 6. Lijmen en kleefstoffen

Lijmen die organische oplosmiddelen bevatten, mogen niet worden gebruikt. Lijmen en kleefstoffen die worden gebruikt voor de montage van het product voldoen ook aan criterium 10 betreffende gevaarlijke stoffen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring dat deze stoffen niet worden gebruikt of een verklaring van leveranciers samen met ondersteunende documentatie en toont aan dat aan criterium 10 wordt voldaan.

Criterium 7. Vlamvertragers

De volgende vlamvertragers worden niet doelbewust toegevoegd aan het product, een artikel daarvan of enig homogeen onderdeel daarvan:

Naam

CAS-nummer

Acroniem

Decabroomdifenlyether

1163-19-5

decaBDE

Hexabroomcyclododecaan

25637-99-4

HBCD/HBCDD

Octabroomdifenylether

32536-52-0

octaBDE

Pentabroomdifenylether

32534-81-9

pentaBDE

Polybroombifenylen

59536-65-1

PBB's

Gechloreerde paraffines met een korte keten (C10-C13)

85535-84-8

SCCP

Tris-(2,3-dibroompropyl)fosfaat

126-72-7

TRIS

Tris(2-chloorethyl)fosfaat

115-96-8

TCEP

Tris(aziridinyl)fosfineoxide

545-55-1

TEPA

Het gebruik van vlamvertragers moet voldoen aan criterium 10 betreffende gevaarlijke stoffen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verklaring en laat leveranciers deze overleggen, dat deze stoffen niet worden gebruikt. Hierin wordt bevestigd dat de vermelde vlamvertragers geen deel uitmaken van het product, een artikel daarvan of een homogeen onderdeel daarvan. Tevens wordt een lijst verstrekt van stoffen die zijn toegevoegd voor de vlamvertragende eigenschappen, waaronder de concentraties en verwante gevarenaanduidingen/waarschuwingszinnen, en wordt aangetoond dat aan criterium 10 wordt voldaan.

Criterium 8. Biociden

8.1.   Productie

Het toestaan van het gebruik van actieve biociden in het product geschiedt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (5) (lijst beschikbaar op: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) en voldoet aan criterium 10 betreffende gevaarlijke stoffen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt verklaringen dat de stoffen niet worden gebruikt of bewijs dat het gebruik van biociden is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Tevens wordt een lijst verstrekt van biociden die aan het product zijn toegevoegd, de concentraties daarvan, en de verwante gevarenaanduidingen/waarschuwingszinnen, en toont aan dat aan criterium 10 wordt voldaan.

8.2.   Vervoer

Chloorfenolen (zouten en esters daarvan), polychloorbifenyl (PCB), tinhoudende organische stoffen (waaronder TBT, TPhT, DBT en DOT) en dimethylfumaraat (DMFu) worden niet gebruikt tijdens het vervoer of de opslag van het product, een artikel daarvan of een homogeen onderdeel daarvan.

Beoordeling en verificatie: de aanvrager overlegt een verklaring en laat leveranciers deze overleggen, dat deze stoffen niet worden gebruikt, zoals van toepassing. Hierin wordt bevestigd dat deze stoffen niet zijn gebruikt tijdens het vervoer of de opslag van het product, een artikel daarvan of een homogeen onderdeel daarvan. Tevens wordt een lijst verstrekt van biociden die zijn toegevoegd aan het product, waaronder de concentraties en verwante gevarenaanduidingen/waarschuwingszinnen, en wordt aangetoond dat aan criterium 10 wordt voldaan.

Criterium 9. Weekmakers

De volgende weekmakers worden niet doelbewust toegevoegd aan het product, een artikel daarvan en enig homogeen onderdeel daarvan:

Naam

CAS-nummer

Acroniem

Diisononylftalaat (6)

28553-12-0; 68515-48-0

DINP

Di-n-octylftalaat

117-84-0

DNOP

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat

117-81-7

DEHP

Diisodecylftalaat (6)

26761-40-0; 68515-49-1

DIDP

Butylbenzylftalaat

85-68-7

bbp

Dibutylftalaat

84-74-2

DBP

Diisobutylftalaat

84-69-5

DIBP

Di-C6-8-vertakte alkyftalaten

71888-89-6

DIHP

Di-C7-11-vertakte alkylftalaten

68515-42-4

DHNUP

Di-n-hexylftalaat

84-75-3

DHP

Bis(2-methoxyethyl)ftalaat

117-82-8

DMEP

De som van de verboden weekmakers is lager dan 0,10 gewichtsprocent. Het gebruik van weekmakers voldoet aan criterium 10 betreffende gevaarlijke stoffen.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt en laat leveranciers een verklaring overleggen, dat deze stoffen niet worden gebruikt. Hierin wordt bevestigd dat de vermelde stoffen geen deel uitmaken van het product, een artikel daarvan of een homogeen onderdeel daarvan. Veiligheidsinformatiebladen van de formulering van de polymeren kunnen worden opgevraagd om te bevestigen dat de vermelde stoffen geen deel uitmaken van het product. Tevens wordt een lijst verstrekt van weekmakers die aan het product zijn toegevoegd, de concentraties daarvan, en verwante gevarenaanduidingen/waarschuwingszinnen, en wordt aangetoond dat aan criterium 10 wordt voldaan. Aanvullende controle voor het totaalgehalte aan ftalaten kan worden vereist in overeenstemming met ISO 14389 wanneer de kwaliteit van de informatie als onvoldoende wordt beschouwd.

Criterium 10. Verboden of beperkte stoffen en mengsels

a)   Gevaarlijke stoffen en mengsels

De EU-milieukeur mag niet worden verleend als het product of enig artikel daarvan, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (7) of enig homogeen onderdeel ervan een stof of mengsel bevat dat voldoet aan de criteria voor indeling met een gevarenaanduiding of waarschuwingszin zoals vermeld in onderstaande tabel, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 of Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (8), of een stof of mengsel bevat waarnaar wordt verwezen in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, tenzij specifiek toestemming is gegeven om af te wijken.

De meest recente door de Unie vastgestelde voorschriften hebben voorrang op de vermelde gevarenaanduidingen en waarschuwingszinnen. Aanvragers zorgen er daarom voor dat indelingen zijn gebaseerd op de meest recente indelingsvoorschriften.

De gevarenaanduidingen en waarschuwingszinnen in de onderstaande tabel verwijzen over het algemeen naar stoffen. Indien er echter geen informatie over de stoffen kan worden verkregen, zijn de indelingsregels voor mengsels van toepassing.

Uitgesloten van bovenstaande eis is het gebruik van stoffen of mengsels waarvan de eigenschappen tijdens de verwerking veranderen (ze worden bijvoorbeeld niet meer biologisch beschikbaar, hun chemische samenstelling verandert), waardoor het gevaar in kwestie niet meer van toepassing is. Dit omvat bijvoorbeeld gemodificeerde polymeren en monomeren of additieven die covalent binden binnen kunststof coatings.

Gevarenaanduiding (9)

Waarschuwingszin (10)

H300 Dodelijk bij inslikken

R28

H301 Giftig bij inslikken

R25

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

R65

H310 Dodelijk bij contact met de huid

R27

H311 Giftig bij contact met de huid

R24

H330 Dodelijk bij inademing

R23/26

H331 Giftig bij inademing

R23

H340 Kan genetische schade veroorzaken

R46

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade

R68

H350 Kan kanker veroorzaken

R45

H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing

R49

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

R40

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden

R60

H360D Kan het ongeboren kind schaden

R61

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden

R60/61/60-61

H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R60/63

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden

R61/62

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden

R62

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R63

H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R62-63

H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

R64

H370 Veroorzaakt schade aan organen

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan schade aan organen veroorzaken

R68/20/21/22

H372 Veroorzaakt schade aan organen

R48/25/24/23

H373 Kan schade aan organen veroorzaken

R48/20/21/22

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

R53

EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag

R59

EUH029 Vormt giftig gas in contact met water

R29

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren

R31

EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren

R32

EUH070 Giftig bij oogcontact

R39-41

H317 (subcategorie 1A): Kan een allergische huidreactie veroorzaken (reactiestartende concentratie ≥ 0,1 % w/w) (11)

R43

H317 (subcategorie 1B): Kan een allergische huidreactie veroorzaken (reactiestartende concentratie ≥ 1,0 % w/w) (11)

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

R42

In overeenstemming met artikel 6, lid 7, van Verordening (EG) nr. 66/2010 zijn de volgende stoffen specifiek uitgezonderd van de eisen zoals vastgelegd in criterium 10 a) en in overeenstemming met de hieronder vastgestelde uitzonderingsvoorwaarden. Voor elke stof wordt voldaan aan alle uitzonderingsvoorwaarden voor de gespecificeerde gevarenaanduidingen.

Stoffen/Groepen stoffen

Afwijkende indeling

Uitzonderingsvoorwaarden

Antimoontrioxide (ATO)

H351

ATO wordt gebruikt als katalysator in polyester of als vlamvertrager synergist in textiel voor backcoating.

Uitstoot in de lucht op de werkvloer waar ATO wordt toegepast, moet voldoen aan een achturige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling van 0,5 mg/m3.

Nikkel

H317, H351, H372

Nikkel maakt deel uit van roestvrij staal.

Kleurstof voor kleuren van en drukken zonder pigment in textiel

H301, H311, H331, H317, H334

Fabrieken die kleurstof aanbrengen en drukkers maken gebruik van stofvrije kleurstofformuleringen of automatische dosering en distributie van kleurstoffen om de blootstelling van werknemers te minimaliseren.

 

H411, H412, H413

Het gebruik van reactieve, directe, kuip- en zwavelkleurstoffen met deze indeling voldoen aan minstens een van de volgende voorwaarden:

er worden kleurstoffen met hoge affiniteit gebruikt;

er wordt gebruikgemaakt van instrumenten voor de combinatie van kleuren;

er wordt gebruikgemaakt van standaardpraktijkvoorschriften voor het kleuringsproces;

bij de afvalwaterzuivering wordt gebruikgemaakt van kleurverwijdering (zie criterium 5.8);

er worden kleurprocessen met oplossingen gebruikt;

er wordt gebruikgemaakt van drukprocessen met digitale inkjetprinters.

Het gebruik van kleuroplossingen en/of digitale drukprocessen zijn van deze voorwaarden vrijgesteld.

Vlamvertragers die worden gebruikt in textiel

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Het product wordt zo ontworpen dat wordt voldaan aan de brandbeschermingseisen zoals opgenomen in ISO- of EN-normen, normen en regels in verband met overheidsopdrachten, en wetgeving van de lidstaten.

Het product voldoet aan de eisen voor de duurzaamheid van de functie (zie criterium 5.10)

Optische witmakers

H411, H412, H413

Optische witmakers worden alleen toegepast als additieven bij de productie van acryl-, polyamide- en polyestervezels.

Water-, vuil- en vlekafstotende middelen

H413

Het water-, vuil- en vlekafstotende middel en de afbraakproducten ervan moeten gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn en niet bioaccumulerend zijn in aquatische omgevingen, met inbegrip van aquatisch sediment.

Hulpstoffen die worden gebruikt in textiel (waaronder: draagstoffen, stabilisatoren, dispergeermiddelen, oppervlakteactieve stoffen, verdikkingsmiddelen, bindmiddelen)

H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070

Recepten worden geformuleerd met behulp van automatische doseersystemen en processen volgen de standaardpraktijkvoorschriften.

H311, H331, H317 (1B)

Overblijvende hulpstoffen die dienovereenkomstig zijn ingedeeld, mogen in het eindproduct niet aanwezig zijn in een concentratie groter dan 1,0 % w/w.

Lijmen en kleefstoffen

H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334

Lijmen en kleefstoffen voldoen aan de in criterium 6 vermelde voorwaarden.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt de materiaalstaat van het product en een lijst met alle artikelen en homogene onderdelen ervan.

De aanvrager controleert op de aanwezigheid van stoffen en mengsels die ingedeeld kunnen worden volgens de hierboven in het criterium opgenomen gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen. De aanvrager overlegt een conformiteitsverklaring met criterium 10 a) voor het product, elk artikel of elk homogeen onderdeel ervan.

Aanvragers selecteren de passende controlevorm. De belangrijkste controlevormen zijn als volgt voorzien:

Artikelen die zijn vervaardigd overeenkomstig een specifieke chemische formulering (bv. latex en PUR-schuim): er worden veiligheidsinformatiebladen overgelegd voor het eindartikel of voor de stoffen en mengsels waaruit het eindartikel bestaat boven een limiet van 0,10 % w/w.

Homogene onderdelen en bijbehorende behandelingen of onzuiverheden (bv. kunststof en metalen onderdelen): er worden veiligheidsinformatiebladen overgelegd voor de materialen waaruit dat deel van het product bestaat en voor stoffen en mengsels die zijn gebruikt voor de formulering en behandeling van de materialen die voor meer dan 0,10 % w/w voorkomen in het einddeel.

Chemische recepten die worden gebruikt om een specifieke functie te verstrekken aan het product of textielonderdelen van het product (bv. lijmen en kleefstoffen, vlamvertragers, biociden, weekmakers, kleurstoffen): er worden veiligheidsinformatiebladen overgelegd voor stoffen en mengsels die worden gebruikt bij de montage van het eindproduct of stoffen en mengsels die zijn toegepast op textielonderdelen tijdens de productie-, kleur-, druk- en afwerkingsprocessen en die overblijven in de textielonderdelen.

De verklaring omvat hiermee verband houdende documentatie, zoals door de leveranciers ervan ondertekende conformiteitsverklaringen dat de stoffen, mengsels of materialen niet vallen in een van de gevarenklassen die bij de in bovenstaande lijst genoemde gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen horen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, voor zover dit ten minste kan worden bepaald aan de hand van de informatie die voldoet aan de in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde eisen.

De verstrekte informatie moet betrekking hebben op de vorm of fysieke staat van de stoffen of mengsels zoals gebruikt in het eindproduct.

De volgende technische informatie wordt verstrekt ter ondersteuning van de verklaring van de indeling of niet-indeling voor elke stof en elk mengsel:

i)

voor stoffen die niet zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 of die nog geen geharmoniseerde CLP-indeling hebben: informatie die voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage VII bij die verordening;

ii)

voor stoffen die zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 en die niet voldoen aan de eisen voor CLP-indeling: informatie gebaseerd op het REACH-registratiedossier waaruit de niet-ingedeelde status van de stof blijkt;

iii)

voor stoffen die beschikken over een geharmoniseerde indeling of die vallen onder een zelfindeling: veiligheidsinformatiebladen, indien beschikbaar. Indien deze niet beschikbaar zijn of de stof zelf is ingedeeld, dan wordt informatie verstrekt die relevant is voor de gevarenindeling van de stof overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006;

iv)

in het geval van mengsels: veiligheidsinformatiebladen, indien beschikbaar. Indien deze niet beschikbaar zijn, wordt de berekening van de indeling van het mengsel overgelegd in overeenstemming met de in Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde voorschriften, samen met informatie die relevant is voor de gevarenindeling van het mengsel, overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Veiligheidsinformatiebladen worden ingevuld in overeenstemming met de richtsnoeren in deel 10, 11 en 12 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Richtsnoeren voor de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen). Onvolledig ingevulde veiligheidsinformatiebladen moeten worden aangevuld met verklaringen van de leveranciers van de chemicaliën.

Informatie over de intrinsieke eigenschappen van stoffen kan worden verkregen door andere middelen dan met tests, bijvoorbeeld door het gebruik van alternatieve methoden, zoals in-vitromethoden, via kwantitatieve structuuractiviteitmodellen of door het gebruik van groepering of „read-across” overeenkomstig bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006. Het uitwisselen van relevante gegevens binnen de gehele toeleveringsketen wordt sterk aangemoedigd.

Wanneer stoffen worden gebruikt die afwijken dan worden in de verklaring deze afwijkende stoffen specifiek geïdentificeerd en wordt ondersteunend bewijs overgelegd waaruit blijkt hoe aan de afwijkende voorwaarden wordt voldaan.

b)   Stoffen die zijn opgenomen in de lijst overeenkomstig artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die zijn geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen en zijn opgenomen in de lijst waarin is voorzien in artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die voorkomen in mengsels, in een voorwerp of in een homogeen deel van het product in concentraties hoger dan 0,10 gewichtsprocent.

Beoordeling en controle: op de datum van toepassing wordt verwezen naar de meest recente lijst met zeer zorgwekkende stoffen. De aanvrager moet een verklaring verstrekken dat aan criterium 10 b) is voldaan, samen met hiermee verband houdende documentatie, waaronder door de leveranciers van de materialen ondertekende conformiteitsverklaringen en kopieën van relevante veiligheidsinformatiebladen voor stoffen of mengsels overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006. De concentratiegrenzen moeten worden opgegeven in de veiligheidsinformatiebladen op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor stoffen en mengsels.

Criterium 11. Emissie van specifieke vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en) uit het matras

De bijdrage van matrassen aan het VOS-gehalte van de lucht binnenshuis mag de onderstaande vermelde grenswaarden niet overschrijden voor een periode van zeven dagen of 28 dagen.

De waarden worden berekend met behulp van de emissieproefruimte en onder verwijzing naar de Europese referentieruimte, door middel van analogie met de procedure zoals vermeld in de door de AgBB ontwikkelde „Gezondheidsgerelateerde beoordelingsprocedure voor de emissie van vluchtige organische stoffen uit bouwproducten” (de versie uit 2012 is beschikbaar op http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf).

Stof

Eindwaarde

7e dag

Eindwaarde

28e dag

Formaldehyde

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

Overige aldehyden

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

VOS'en (totaal)

< 0,5 mg/m3

< 0,2 mg/m3

SVOS'en (totaal)

< 0,1 mg/m3

< 0,04 mg/m3

Elke gedetecteerde stof die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld in categorie C1A of C1B

< 0,001 mg/m3

< 0,001 mg/m3

Beoordeling en controle: de aanvrager voert een proefruimtebeoordeling uit in overeenstemming met de norm EN ISO 16000-9. De analyse van formaldehyde en andere aldehyden voldoet aan de ISO-norm 16000-3; de analyse van de VOS'en en SVOS'en voldoet aan de ISO-norm 16000-6. Tests die worden uitgevoerd overeenkomstig de norm CEN/TS 16516 worden als gelijkwaardig beschouwd aan de ISO-normserie 16000.

De testresultaten worden berekend voor een ventilatiesnelheid „q” voor het specifieke gebied van 0,5 m3/m2h, overeenkomstig een belastingsfactor „L” van 1 m2/m3 en een luchtverversingssnelheid „n” van 0,5 per uur. In al deze gevallen bepalen alle oppervlakken (onderkant, bovenkant en zijkanten) van het matras het oppervlak dat wordt gebruikt voor de berekening van de belastingsfactor. De test dient op een geheel matras te worden uitgevoerd. Mocht dit om enige reden niet mogelijk zijn, dan kan een van de volgende alternatieve testprocedures worden toegepast:

1.

uitvoering van de test op een representatief monster van het matras (d.w.z. een helft, een kwart of een achtste); afgesneden hoeken worden met behulp van passende middelen luchtdicht afgesloten. Om een conservatieve raming te verstrekken van de voor de hele matras verwachte concentratiewaarden worden de bij het monster geregistreerde concentraties overeenkomstig volume opgeschaald (d.w.z. emissies worden vermenigvuldigd met een factor 2, 4 of 8);

2.

uitvoering van de test voor elk afzonderlijk onderdeel waaruit het matras bestaat. Om een conservatieve raming te verstrekken van de voor de hele matras verwachte concentratiewaarden, worden bijdragen die worden geregistreerd met enkele componenten gecombineerd met gebruik van de formule CM = Σ ωi·Ci, waarbij:

„CM” (μg·m-3) de algehele bijdrage is uit de gehele matras;

„Ci” (μg·m-3·kgi -1) de bijdrage is per massa-eenheid verkregen uit elk element „i” waaruit het matras bestaat;

„ωi” (kgi) het gewicht is van het element „i” in de gehele matras.

De emissies van alle elementen van het matras worden opgesomd zonder rekening te houden met adsorptie of de barrière-effecten (worstcasebenadering).

Criterium 12. Technische prestaties

12.1.   Kwaliteit

Het matras wordt zodanig ontworpen dat er een kwaliteitsproduct in de handel wordt gebracht dat voldoet aan de behoeften van de consument.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt een verslag waarin de gevolgde aanpak en de ondernomen acties worden beschreven om de kwaliteit van het product te verkrijgen, hoe wordt voldaan aan specifieke functiekenmerken en de inachtneming van eisen op het gebied van welzijn met betrekking tot warmte en luchtvochtigheid. Met de volgende aspecten moet rekening worden gehouden: onderzoek en ontwikkeling, materiaalselectie, interne test- en controleprocedures om aan te tonen dat wordt voldaan aan de functiekenmerken en de inachtneming van eisen op het gebied van welzijn met betrekking tot warmte en luchtvochtigheid.

12.2.   Duurzaamheid

Matrassen beschikken over de volgende functiekenmerken:

hoogteverlies < 15 %,

stevigheidsverlies < 20 %.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een testverslag indienen waarin de resultaten worden beschreven die zijn verkregen met behulp van de volgende testmethode: EN 1957. Met het hoogte- en stevigheidsverlies wordt bedoeld het verschil tussen de waarden die in het begin van de duurzaamheidsproef (na 100 cycli) en die welke na de afronding van de proef (na 30 000 cycli) worden gemeten.

12.3.   Garantie

In de garantiedocumentatie wordt een lijst opgenomen over hoe het matras moet worden gebruikt, onderhouden en afgevoerd. De garantie voor het matras is geldig voor een periode van minstens tien jaar. Dit voorschrift is niet van toepassing op matrassen van kinderledikanten.

Beoordeling en controle: de aanvrager overlegt documentatie waaruit de tenuitvoerlegging blijkt van de garantieregeling.

Criterium 13. Ontwerp voor demontage en terugwinning van materialen

De fabrikant toont aan dat het matras kan worden gedemonteerd voor de volgende doeleinden:

herstel en vervanging van versleten delen;

vervanging van oudere of verouderde delen;

scheiding van onderdelen en materialen voor de mogelijke recycling ervan.

Beoordeling en controle: bij de aanvraag wordt een verslag ingediend waarin de demontage wordt beschreven van het matras en de mogelijke afvoer van elk onderdeel. Bijvoorbeeld de volgende acties kunnen de demontage van het matras vereenvoudigen: naaien in plaats van verlijmen, gebruik van verwijderbare hoezen, gebruik van één enkel recycleerbaar materiaal voor elk homogeen onderdeel.

Criterium 14. Informatie op de EU-milieukeur

De EU-milieukeur mag zowel op de verpakking als op het product worden aangebracht. Als gebruik wordt gemaakt van het facultatieve etiket met tekstvak, dan bevat het de volgende tekst:

„Duurzaam product van hoge kwaliteit”

„Gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt”

„Luchtverontreiniging binnenshuis verminderd”

Daarnaast wordt de volgende tekst weergegeven:

„Ga voor meer informatie over waarom dit product de EU-milieukeur heeft verkregen naar http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Beoordeling en controle: de aanvrager verstrekt een verklaring dat aan dit criterium is voldaan en visueel bewijs.

Criterium 15. Aanvullende informatie voor consumenten

De aanvrager verstrekt schriftelijk of in audiovisuele vorm aan consumenten een lijst met aanbevelingen voor gebruik, onderhoud en afvoer van het matras.

Beoordeling en controle: de aanvrager verstrekt een verklaring en visueel bewijs.


(1)  Uitsluitend voor schuimrubber dat voor minstens 20 gewichtsprocent uit natuurlijke latex bestaat.

(2)  N-nitrosodimethylamine (NDMA), N-nitrosodiethylamine (NDEA), N-nitrosomethylethylamine (NMEA), N-nitrosodiiso-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidine (NPIP), N-nitrosomorfoline (NMOR).

(3)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).

(4)  Besluit 2014/350/EU van de Commissie van 5 juni 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan textielproducten (PB L 174 van 13.6.2014, blz. 45)

(5)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).

(6)  Uitsluitend voor matrassen voor kinderledikanten.

(7)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(8)  Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken va gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1).

(9)  Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(10)  Overeenkomstig de Richtlijnen 67/548/EEG, 2006/121/EG en 1999/45/EG.

(11)  Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 286/2011 van de Commissie van 10 maart 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing daarvan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 83 van 30.3.2011, blz. 1).


Top