Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beveiliging van de burgerluchtvaart: EU-brede regels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beveiliging van de burgerluchtvaart: EU-brede regels

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • In deze verordening staan gemeenschappelijke regels en basisnormen voor de beveiliging van de luchtvaart en procedures voor het toezicht op de uitvoering hiervan.
 • De verordening is van toepassing op alle burgervliegvelden in de EU, en op luchtvaartmaatschappijen en entiteiten die via deze luchthavens goederen of diensten leveren.

KERNPUNTEN

Gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart

Voorbeelden van aspecten die onder deze normen vallen, zijn onder andere:

 • beveiligingsonderzoeken van passagiers en handbagage om het aan boord brengen van het luchtvaartuig van verboden voorwerpen, zoals wapens en explosieven, tegen te gaan;
 • ruimbagage (bagage die door passagiers wordt ingecheckt) wordt eveneens voor het laden aan een beveiligingsonderzoek onderworpen;
 • beveiliging van luchthavens (bijv. gecontroleerde toegang tot verschillende gebieden van luchthavens, beveiligingsonderzoeken van personeel, controle van voertuigen en bewaking en patrouilles om te voorkomen dat onbevoegde personen deze gebieden betreden);
 • bescherming van luchtvaartuigen en beveiligingscontroles en -doorzoekingen van luchtvaartuigen voor vertrek om ervoor te zorgen dat er geen verboden voorwerpen aan boord komen;
 • beveiligingsonderzoeken van vracht en post alvorens deze in een luchtvaartuig worden geladen;
 • beveiligingsonderzoeken van luchthavenbenodigdheden (bijv. voorraden die in belastingvrije winkels en restaurants worden verkocht; en vluchtbenodigd-heden (bijv. eten en drinken voor de passagiers);
 • werving van personeel en opleiding;
 • prestaties van beveiligingsuitrusting (bijv. dat apparatuur die wordt gebruikt voor beveiligingsonderzoeken en toegangscontrole voldoet aan de vastgelegde specificaties en in staat is om de betreffende beveiligingscontroles uit te voeren).

In november 2015 heeft de Europese Commissie Verordening (EU) nr. 2015/1998 aangenomen tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van deze basisnormen op het gebied van beveiliging. Met deze verordening wordt de voorgaande verordening (Verordening (EU) br. 185/2010) ingetrokken, die al meer dan 20 keer was aangepast.

Verplichtingen voor EU-landen en voor luchthavens en exploitanten

EU-landen moeten:

 • één autoriteit aanwijzen die bevoegd is voor luchtvaartbeveiliging;
 • een nationaal programma opstellen voor de beveiliging van de burger-luchtvaart om de verantwoordelijkheden voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen vast te stellen;
 • een nationaal kwaliteitscontroleprogramma opstellen om de kwaliteit van de beveiliging van de burgerluchtvaart te controleren.

Luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en entiteiten moeten:

 • een beveiligingsprogramma opstellen en uitvoeren;
 • interne kwaliteitscontrole garanderen.

Inspecties door de Commissie

De Commissie voert inspecties uit bij nationale autoriteiten, waaronder inspecties op luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en entiteiten (onaangekondigd). Eventuele tekortkomingen moeten door de nationale autoriteit worden verholpen. Nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de primaire kwaliteitscontrole en handhaving en moeten ook controles en inspecties uitvoeren op alle luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en entiteiten.

Erkenning van gelijkwaardige normen voor de beveiliging van de luchtvaart van niet-EU-landen

De EU kan veiligheidsnormen van niet-EU-landen als gelijkwaardig aan EU-normen erkennen om het stelsel van eenmalige veiligheidscontroles („one-stop security”) mogelijk te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat passagiers die op een EU-luchthaven aankomen voor een transfer naar een andere bestemming niet opnieuw een beveiligingsonderzoek hoeven te ondergaan. Dit leidt tot snellere verbindingstijden, lagere kosten en meer gemak voor de reizigers. „One-stop security” is een van de doelstellingen van de EU-wetgeving inzake beveiliging van de luchtvaart.

Uitvoeringsverslag

In het verslag van de Commissie van 2014 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 300/2008 wordt geconcludeerd dat „het beveiligingsniveau in de EU nog steeds hoog is om de burgerluchtvaart tegen wederrechtelijke daden te beschermen” en dat „uit de inspecties blijkt dat het niveau van naleving stabiel is gebleven”. Er wordt benadrukt dat vastgestelde tekortkomingen meestal voortvloeien uit menselijke factoren. Ook wordt er gemeld dat de door de Commissie aanbevolen corrigerende maatregelen goed werden opgevolgd.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 29 april 2008 in werking getreden.

ACHTERGROND

Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EG) nr. 2320/2002 aangenomen waarin de gemeenschappelijke regels op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart zijn opgesteld. Verordening (EG) nr. 300/2008 vervangt Verordening (EG) nr. 2320/2002.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: Luchtvaartbeveiligingsbeleid.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97, 9.4.2008, blz. 72-84)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Verordening (EG) nr. 300/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 72/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van procedures voor inspecties door de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (OJ L 23, 27.1.2010, pp. 1-5). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1254/2009 van de Commissie van 18 december 2009 tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen (PB L 338, 19.12.2009, blz. 17)

Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart (PB L 91, 3.4.2009, blz. 7-13). Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (PB L 299, 14.11.2015, blz. 1-142). Zie de geconsolideerde versie.

Verslagen

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Jaarverslag 2014 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (COM(2015) 360 final van 23.7.2015)

Laatste bijwerking 02.05.2016

Top