Help Print this page 
Title and reference
Beveiliging van de burgerluchtvaart: EU-brede regels

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beveiliging van de burgerluchtvaart: EU-brede regels

Sinds 2001 heeft de Europese Unie (EU) beleid en regels ontwikkeld ter voorkoming van wederrechtelijke daden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, met name door voorwerpen die een bedreiging kunnen vormen, zoals wapens en explosieven, uit luchtvaartuigen te weren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002.

SAMENVATTING

Sinds 2001 heeft de Europese Unie (EU) beleid en regels ontwikkeld ter voorkoming van wederrechtelijke daden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, met name door voorwerpen die een bedreiging kunnen vormen, zoals wapens en explosieven, uit luchtvaartuigen te weren.

De verordening is van toepassing op alle commerciële luchthavens, luchtvervoerders en exploitanten die goederen of diensten aan of via luchthavens leveren.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan gemeenschappelijke regels en basisnormen voor de beveiliging van de luchtvaart en procedures voor het toezicht op de uitvoering van deze gemeenschappelijke regels en normen.

KERNPUNTEN

Gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart

Voorbeelden van aspecten die onder deze normen vallen, zijn onder andere:

beveiligingsonderzoeken van passagiers en handbagage om het aan boord brengen van het luchtvaartuig van verboden voorwerpen tegen te gaan; ruimbagage (bagage die door passagiers wordt ingecheckt) wordt eveneens voor het laden aan controles onderworpen;

beveiliging van luchthavens (bijv. gecontroleerde toegang tot verschillende gebieden van luchthavens, beveiligingsonderzoeken van personeel, controle van voertuigen en bewaking en patrouilles om te voorkomen dat onbevoegde personen deze gebieden betreden);

beveiligingscontroles en -doorzoekingen van luchtvaartuigen voor vertrek om ervoor te zorgen dat er geen verboden voorwerpen aan boord komen;

beveiligingsonderzoeken van vracht en post alvorens deze in een luchtvaartuig worden geladen;

beveiligingsonderzoeken van luchthavenbenodigdheden (bijv. voorraden die in belastingvrije winkels en restaurants worden verkocht; en vluchtbenodigd-heden (bijv. eten en drinken voor de passagiers);

werving van personeel en opleiding.

Verplichtingen voor EU-landen en voor luchthavens en exploitanten

EU-landen moeten ervoor zorgen dat ze:

één autoriteit aanwijzen die bevoegd is voor luchtvaartbeveiliging;

een nationaal programma opstellen voor de beveiliging van de burger-luchtvaart om de verantwoordelijkheden voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen vast te stellen;

een nationaal kwaliteitscontroleprogramma opstellen om de kwaliteit van de beveiliging van de burgerluchtvaart te controleren.

Exploitanten moeten:

een beveiligingsprogramma van de luchthaven opstellen en uitvoeren;

een beveiligingsprogramma van de luchtvervoerders opstellen en uitvoeren.

Inspecties door de Commissie

De Commissie voert inspecties uit op luchthavens (onaangekondigd) en bij nationale autoriteiten. Eventuele tekortkomingen moeten door de nationale autoriteit worden verholpen. Nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de primaire kwaliteitscontrole en handhaving en voeren daarom dus ook inspecties uit.

Erkenning van gelijkwaardige normen voor de beveiliging van de luchtvaart van niet-EU-landen

De EU kan veiligheidsnormen van niet-EU-landen als gelijkwaardig aan EU-normen erkennen om het stelsel van eenmalige veiligheidscontroles („one-stop security”) mogelijk te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat passagiers die op een EU-luchthaven aankomen voor een transfer naar een andere bestemming niet opnieuw een beveiligingsonderzoek hoeven te ondergaan. Dit leidt tot snellere verbindingstijden, lagere kosten en meer gemak voor de reizigers. „One-stop security” is een van de doelstellingen van de EU-wetgeving inzake beveiliging van de luchtvaart.

Uitvoeringsverslag

In het verslag van de Commissie van 2013 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 300/2008 wordt geconcludeerd dat „het beveiligingsniveau in de EU nog steeds hoog is” en dat „uit de inspecties van de Commissie blijkt dat het niveau van naleving van de kernbepalingen van de regelgeving stabiel is gebleven”. Er wordt benadrukt dat niet-naleving op gebieden als beveiligingsonderzoeken van personeelsleden en vracht voortvloeien uit menselijke factoren. Verder werd er niet-naleving vastgesteld op gebieden als hoogrisicovracht en -post. Ook wordt er gemeld dat de door de Commissie aanbevolen corrigerende maatregelen in het algemeen goed werden opgevolgd.

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 29 april 2008.

ACHTERGROND

Na de gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EG) nr. 2320/2002 aangenomen waarin de gemeenschappelijke regels op het gebied van beveiliging van de burgerluchtvaart zijn opgesteld. Verordening (EG) nr. 300/2008 vervangt Verordening (EG) nr. 2320/2002.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: Luchtvaartbeveiligingsbeleid.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 300/2008

29.4.2008

-

PB L 97 van 9.4.2008blz. 72-84.

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 18/2010

1.2.2010

-

PB L 7 van 12.1.2010, blz. 3-14.

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 300/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 185/2010 van de Commissie van 4 maart 2010 houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (PB L 55 van 5.3.2010, blz. 1-55).

Verordening (EU) nr. 72/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van procedures voor inspecties door de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (PB L 23 van 27.1.2010, blz. 1-5).

Verordening (EU) nr. 1254/2009 van de Commissie van 18 december 2009 tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen (PB L L 338 van 19.12.2009, blz. 17).

Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart (PB L 91 van 3.4.2009, blz. 7-13).

Verslagen

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Jaarverslag 2012 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (COM(2013) 523 final van 9.7.2013).

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Jaarverslag 2013 over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (COM(2014) 399 final van 1.7.2014).

Laatste wijziging: 09.01.2015

Top