Help Print this page 
Title and reference
Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

De wetgeving over de eengemaakte markt van het luchtvervoer regelt de toekenning van exploitatievergunningen, het toezicht op de luchtvaartmaatschappijen en hun toegang tot de markt. Zij waarborgt de vrije mededinging op de luchtvaartmarkt, de kwaliteit van de dienstverlening en de transparantie van de tarieven.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening).

SAMENVATTING

Deze verordening regelt de vergunningen van communautaire luchtvaartmaatschappijen en de prijsstelling voor luchtdiensten en bepaalt welk recht op de luchtvaartmaatschappijen van toepassing is.

Exploitatievergunning

Een in de Gemeenschap gevestigde onderneming mag geen passagiers, post of vracht door de lucht vervoeren, tenzij haar de desbetreffende exploitatievergunning * is verleend. Deze verordening legt de voorwaarden vast voor de toekenning van de exploitatievergunningen. De onderneming moet met name in het bezit zijn van een bewijs luchtvaartexploitant (AOC) *, voldoen aan de eisen inzake verzekeringen en eigendom alsook financiële waarborgen bieden. Bovendien wordt aan de bestuurders bewijs van betrouwbaarheid gevraagd.

De exploitatievergunning blijft geldig zolang de vervoerder voldoet aan de in de verordening vastgestelde vereisten. In geval van problemen of op verzoek van de Commissie onderzoekt de voor de aflevering van de vergunningen bevoegde instantie twee jaar na de toekenning van een nieuwe vergunning of deze voorschriften worden nageleefd. Deze instantie mag op elk willekeurig moment de financiële resultaten van een communautaire luchtvaartmaatschappij aan wie zij een vergunning heeft afgeleverd, controleren.

Bovendien moeten communautaire luchtvaartmaatschappijen wijzigingen van hun activiteit voorafgaandelijk aan haar melden (exploitatie van een nieuwe dienst naar een regio waarop zij eerder niet vlogen, fusies, overnames, enz.). Indien de bevoegde instantie oordeelt dat de geplande wijzigingen aanzienlijke financiële gevolgen hebben, vraagt zij om een herzien ondernemingsplan en beslist zij of de vergunning opnieuw ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

De bevoegde instantie dient de vergunning van een luchtvaartmaatschappij te schorsen indien zij op basis van de analyse van de financiële resultaten meent dat deze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen over een periode van twaalf maanden. Zij kan evenwel een tijdelijke vergunning afleveren in afwachting van een financiële reorganisatie, op voorwaarde dat de veiligheid niet in het gedrang komt en dat er een reële kans op verbetering bestaat. De vergunning moet bovendien worden geschorst indien de vervoerder over een belangrijk punt foutieve informatie meedeelt, indien het AOC wordt geschorst of ingetrokken en indien de vervoerder niet langer aan de eisen inzake betrouwbaarheid voldoet.

In deze verordening worden tevens regels vastgesteld voor de leasing van luchtvaartuigen.

Toegang tot routes

De communautaire luchtvaartmaatschappijen mogen communautaire luchtdiensten exploiteren en de lidstaten mogen deze exploitatie niet onderwerpen aan enigerlei vergunning of toelating. De vrijheid van exploitatie mag ook niet worden ingeperkt door bilaterale akkoorden tussen lidstaten. Er kunnen beperkingen worden opgelegd in het kader van bilaterale akkoorden tussen een lidstaat en een derde land op voorwaarde dat deze beperkingen de mededinging niet aan banden leggen, geen discriminatie inhouden en niet strenger zijn dan nodig.

Een lidstaat mag onder bepaalde voorwaarden een openbaredienstverplichting opleggen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen een luchthaven en een perifeer of ontwikkelingsgebied van de Gemeenschap of tot een weinig geëxploiteerde route naar een luchthaven op zijn grondgebied, indien deze route van vitaal belang wordt geacht voor de economische en sociale ontwikkeling van de regio die door de luchthaven wordt bediend. Deze verordening bepaalt de algemene beginselen die van toepassing zijn op de openbaredienstverplichtingen.

De uitoefening van de verkeersrechten * is onderworpen aan de communautaire, nationale, regionale en lokale exploitatieregels betreffende de veiligheid, de beveiliging, de bescherming van het milieu en de toewijzing van “slots”. Lidstaten mogen de verkeersverdeling tussen luchthavens die dezelfde stad of agglomeratie bedienen in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening reglementeren. Zij mogen ook de uitoefening van de verkeersrechten beperken of weigeren in geval van ernstige milieuproblemen of in noodsituaties.

Bepalingen inzake prijszetting

De passagiers- en luchttarieven worden vrij door de communautaire luchtvaartmaatschappijen bepaald, behalve in geval van een openbaredienstverplichting. De prijs van de openbare dienst omvat verplicht de geldende passagiers- of luchttarieven alsook alle toepasselijke belastingen en heffingen, toeslagen en vergoedingen die op het tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn. Bovendien moet worden aangegeven waaruit de prijs is opgebouwd (tarieven, belastingen, luchthavengelden en andere vergoedingen). Reizigers en gebruikers van luchtdiensten mogen binnen de Gemeenschap niet worden gediscrimineerd op basis van hun verblijfplaats of nationaliteit wat de toegang tot de tarieven betreft.

Context

De volgende drie verordeningen van het derde pakket luchtvaartmaatregelen worden door deze verordening ingetrokken en vervangen: verordening nr. 2407/92 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (FR), verordening nr. 2408/92 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (FR) en verordening nr. 2409/92 inzake tarieven voor luchtdiensten (FR).

Belangrijkste begrippen

  • Exploitatievergunning: een door de bevoegde vergunningverlenende autoriteit aan een onderneming verleende vergunning waarbij haar wordt toegestaan, al naar gelang van het in de vergunning vermelde, luchtdiensten te verstrekken.
  • Bewijs luchtvaartexploitant (AOC): een aan een onderneming afgegeven certificaat waarin wordt verklaard dat de luchtvaartexploitant beschikt over de beroepsbekwaamheid en organisatie om de veiligheid van de in dat certificaat gespecificeerde activiteiten te garanderen, overeenkomstig de relevante bepalingen van de Gemeenschapswetgeving of, voor zover van toepassing, het nationaal recht.
  • Verkeersrecht: het recht om een luchtdienst te exploiteren tussen twee communautaire luchthavens.

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1008/2008

1.11.2008

-

L 293 van 31.10.2008

Laatste wijziging: 18.11.2008

Top