Help Print this page 
Title and reference
Het vervoer van gevaarlijke goederen over land

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het vervoer van gevaarlijke goederen over land

Deze richtlijn strekt tot vaststelling van een gemeenschappelijke regeling voor alle aspecten van vervoer van gevaarlijke goederen via de weg, het spoor en de binnenwateren in de Europese Unie (EU).

BESLUIT

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg, het spoor en de binnenwateren binnen of tussen landen van de Europese Unie (EU).

De richtlijn is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen:

  • door voertuigen, wagens of vaartuigen die eigendom zijn van of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;
  • door zeeschepen over maritieme waterwegen die deel uitmaken van de binnenwateren;
  • door veerboten die uitsluitend een binnenwater of haven oversteken;
  • dat volledig binnen de begrenzing van een afgesloten gebied plaatsvindt.

De EU-landen hebben het recht het vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied op andere gronden dan veiligheid te regelen of te verbieden. Voor het nationale en internationale vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied kunnen zij ook specifieke veiligheidsvoorschriften instellen met betrekking tot:

  • het vervoer van gevaarlijke goederen met voertuigen, wagons of binnenschepen die niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen;
  • het gebruik van voorgeschreven routes, in voorkomend geval, met inbegrip van het gebruik van voorgeschreven vervoerswijzen;
  • speciale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen met personentreinen.

Het internationale vervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld door internationale overeenkomsten: de ADR *, het RID * en de ADN *. Deze regels worden uitgebreid naar het nationale vervoer teneinde de voorwaarden voor het vervoer van gevaarlijke goederen in de hele Unie te harmoniseren en de goede werking van de interne vervoersmarkt te waarborgen. De bijlagen van de richtlijn verwijzen naar de teksten van deze overeenkomsten.

De ADR, het RID en de ADN bevatten een lijst met gevaarlijke goederen, bepalen of het vervoer ervan al dan niet verboden is en stellen de nodige voorwaarden vast indien vervoer is toegelaten. De EU-landen kunnen onder bepaalde voorwaarden tijdelijke uitzonderingen vragen.

Achtergrond

De EU beschikt al enkele jaren over een eenvormige regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg en het spoor die voorziet in de toepassing van de voorschriften van de ADR en het RID. Richtlijnen 94/55/EG en 96/49/EG werden door deze richtlijn ingetrokken en vervangen. Richtlijn 96/35/EG betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren wordt eveneens ingetrokken.

Belangrijkste begrippen

  • ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, gesloten te Genève op 30 september 1957.
  • RID: het Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, als opgenomen in bijlage C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999.
  • ADN: de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gesloten te Genève op 26 mei 2000.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 2008/68/EG

20.10.2008

30.6.2009

L 260 van 30.9.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2008/68/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

LAATSTE WIJZIGINGEN VAN DE BIJLAGEN

Bijlage I, afdeling I.3, bijlage II, afdeling II.3 en bijlage III, afdeling III.3 Besluit 2011/26/EU [PB L 13 van 18.1.2011].

Laatste wijziging: 24.02.2011

Top