Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eerlijke marktomstandigheden voor telefoontoestellen en andere communicatie-apparatuur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Eerlijke marktomstandigheden voor telefoontoestellen en andere communicatie-apparatuur

Het doel van deze richtlijn is de consolidatie van richtlijnen uit 1988 en 1994 om de markten van de Europese Unie (EU) voor telecommunicatie-eindapparatuur open te stellen voor concurrentie. Ook moet de transparantie van de kenmerken van verschillende apparatuur worden verbeterd, zodat gebruikers kunnen profiteren van de technologische vooruitgang en als consument weloverwogen keuzes kunnen maken.

BESLUIT

Richtlijn 2008/63/EG van de Commissie van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur.

SAMENVATTING

EU-landen mogen geen bijzondere of uitsluitende rechten toekennen met betrekking tot invoer, afzet, aansluiting, opstarten of onderhoud van telecommunicatie-eindapparatuur.

EU-landen mogen de aansluiting van eindapparatuur* op het openbare telecommunicatienet of het opstarten van satellietgrondstationapparatuur* in hun land niet weigeren tenzij de apparatuur niet aan bepaalde wezenlijke vereisten voldoet. Deze vereisten staan in Richtlijn 1999/5/EG of in de gemeenschappelijke technische voorschriften die na deze richtlijn zijn aangenomen. Ook mogen EU-landen de betrokken ondernemers om technische kennis vragen.

Op de markt verkochte apparatuur moet voldoen aan de wezenlijke vereisten uit Richtlijn 1999/5/EG en, waar van toepassing, aan de gemeenschappelijke technische voorschriften die na deze richtlijn zijn aangenomen. Fabrikanten en invoerders moeten ervoor zorgen dat deze apparatuur zo is ontworpen dat:

de bescherming van de gezondheid en veiligheid wordt gewaarborgd van gebruikers of enige andere persoon vermeld in de veiligheidsdoeleinden uit Richtlijn 2006/95/EG inzake elektrisch materiaal voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen;

er wordt voldaan aan de veiligheidsvereisten inzake elektromagnetische compatibiliteit (zodat apparatuur geen interferentie met andere apparatuur veroorzaakt) uit Richtlijn 2004/108/EG;

ze het gebruik van het toegewezen spectrum voor radiocommunicatie van de aarde naar de ruimte en naar in de ruimte bestaande hulpbronnen (bijv. satellieten) zo mogelijk maken dat er geen schadelijke interferentie ontstaat.

De nieuwe interfaces van het openbare telecommunicatienet moeten toegankelijk zijn voor gebruikers. Om deze laatsten toegang te verlenen tot de eindapparatuur van hun keuze, moeten EU-landen ervoor zorgen dat exploitanten de technische specificaties voor eindapparatuur en de interface waarmee de apparatuur wordt verbonden openbaar maken.

EU-landen moeten de Commissie op de hoogte brengen van het ontwerp van de technische specificaties (de basis van eventuele toekomstige normen) in overeenstemming met de procedure in Richtlijn 1999/5/EG. Alle specificaties voor eindapparatuur moeten worden geformaliseerd en gepubliceerd.

De door EU-landen aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op de toepassing van de specificaties moeten onafhankelijk zijn van particuliere en overheidsorganisaties die goederen/diensten in de telecommunicatiesector aanbieden.

Kader

De bepalingen van Richtlijn 88/301/EEG, zoals in 1994 gewijzigd, worden door deze richtlijn ingetrokken. Deze richtlijn vertegenwoordigde de eerste fase van een beleid gericht op de liberalisering van de markt voor telecommunicatie en heeft geleid tot de complete liberalisering van deze markten op 1 januari 1998.

Kernbegrippen

* Eindapparatuur: de apparaten die voor overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie direct of indirect op de interface van een openbaar telecommunicatienet zijn aangesloten. Grondstationapparatuur valt ook onder deze categorie.

* Satellietgrondstationapparatuur: apparatuur die kan worden gebruikt voor transmissie („zend”) of voor transmissie en ontvangst („zend/ontvang”), of uitsluitend voor ontvangst („ontvang”) van radiocommunicatiesignalen door middel van satellieten of andere systemen in de ruimte.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/63/EG

11.7.2008

-

PB L 162 van 21.6.2008, blz. 20-26.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (Publicatieblad L 91 van 7.4.1999, blz. 10-28).

Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG (Publicatieblad L 390 van 31.12.2004, blz. 24-37).

Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (gecodificeerde versie) (Publicatieblad L 374 van 27.12.2006, blz. 10-19).

Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (Publicatieblad L 96 van 29.3.2014, blz. 357-374).

Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (Publicatieblad L 153 van 22.5.2014, blz. 62-106).

Laatste wijziging: 29.07.2015

Top