Help Print this page 
Title and reference
Het in de handel brengen van diervoeder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Het in de handel brengen van diervoeder

De Verordening 767/2009 vereenvoudigt de etiketterings- en handelsprocedures voor diervoeders. Ze verbetert de doeltreffendheid van het algemene systeem en garandeert tegelijkertijd een hoge mate van bescherming van de gezondheid en het welzijn van de dieren, alsook van de volksgezondheid. Bovendien draagt deze verordening bij tot het verstrekken van adequate informatie aan de gebruikers over de reële inhoud van de voeders die ze voor hun dieren kopen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.

SAMENVATTING

In deze verordening worden de regels vastgesteld voor het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders voor voedselproducerende dieren en huisdieren. Verder bevat ze voorschriften inzake etikettering, verpakking en aanbiedingsvorm.

Diervoeder

De verordening is van toepassing op diervoeder, d.w.z. alle stoffen en producten, inclusief toevoegingsmiddelen, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om te worden gebruikt voor orale vervoedering aan dieren.

Deze verordening is van toepassing onverminderd andere communautaire bepalingen die op het gebied van de diervoeding gelden in verband met:

Indehandelbrenging en gebruik

Diervoeders moeten bepaalde veiligheids- en handelsvoorschriften respecteren. Zo:

 • moeten ze veilig zijn;
 • mogen ze geen rechtstreeks nadelig effect op het milieu of het dierenwelzijn hebben;
 • moeten ze gezond, deugdelijk, zuiver, geschikt voor het beoogde doel en van goede handelskwaliteit zijn;
 • moeten ze geëtiketteerd, verpakt en aangeboden worden overeenkomstig de vigerende wetgeving; en
 • moeten ze voldoen aan de technische voorschriften inzake onzuiverheden en andere chemische determinanten (zie bijlage I van de verordening).

Diervoeders bevatten geen middelen waarvan het in de handel brengen of het gebruik aan beperkingen onderhevig of verboden is (zie bijlage III van de verordening).

De traceerbaarheid van de diervoeders moet in elke fase van de productie, de verwerking en de distributie gegarandeerd zijn. De exploitanten uit de diervoedersector moeten bijgevolg kunnen nagaan wie hun levensmiddelen, diervoeders, voedselproducerende dieren of andere stoffen die bestemd zijn om in levensmiddelen of diervoeders te worden verwerkt of waarvan kan worden verwacht dat zij daarin worden verwerkt, heeft geleverd.

Diervoeders die in de Europese Unie op de markt worden of vermoedelijk zullen worden gebracht, worden met het oog op hun traceerbaarheid adequaat geëtiketteerd of gekenmerkt.

Indien een exploitant van een diervoederbedrijf van mening is dat een diervoeder niet aan de voederveiligheidsvoorschriften voldoet, leidt hij onmiddellijk de procedures in om het betrokken diervoeder uit de handel te nemen. Vervolgens dient hij de bevoegde autoriteiten en de gebruikers zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Etikettering en aanbiedingsvorm

Deze verordening bevat algemene bepalingen voor de etikettering en de aanbiedingsvorm van alle diervoeders, zoals de verplichting tot vermelding van:

 • het soort diervoeder;
 • de naam en het adres van de exploitant;
 • het referentienummer van het lot;
 • het nettogewicht;
 • de lijst van de gebruikte toevoegingsmiddelen; en
 • het vochtgehalte.

De etikettering en de aanbiedingsvorm van de diervoeders mogen niet misleidend zijn voor de gebruiker met betrekking tot de bestemming of de kenmerken van het diervoeder. De verplichte etiketteringsgegevens moeten op een opvallende plaats op de verpakking, de recipiënt, een daaraan bevestigd etiket of een begeleidend document van het diervoeder worden vermeld. Deze gegevens dienen goed leesbaar en onuitwisbaar te zijn. Ze moeten geformuleerd zijn in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat of de regio waar het diervoeder in de handel wordt gebracht.

Voor de grondstoffen voor diervoeders, voor de mengvoeders en voor de diervoeders met de kwalificatie „dieet“ werden er specifieke etiketteringsvoorschriften bepaald. Elke claim in verband met een diervoeder moet naar behoren worden onderbouwd.

Voor de klanten die graag meer willen weten over de gebruikte ingrediënten, moet er op het etiket van voeders voor huisdieren een telefoonnummer worden vermeld.

Verpakking

Veevoeders en mengvoeders moeten in verzegelde verpakkingen of recipiënten in de handel worden gebracht.

Sommige diervoeders mogen echter onverpakt of in niet-gesloten verpakkingen of recipiënten in de handel worden gebracht. Deze afwijking geldt voor:

 • voedermiddelen;
 • mengvoeders uitsluitend verkregen door het vermengen van granen of hele vruchten;
 • onderlinge leveringen tussen producenten van mengvoeders;
 • rechtstreekse leveringen van mengvoeders van de producent aan de gebruiker van het diervoeder of aan verpakkingsbedrijven;
 • hoeveelheden mengvoeders met een gewicht van ten hoogste 50 kg, die bestemd zijn voor de eindgebruiker en die rechtstreeks afkomstig zijn uit een verzegelde verpakking of recipiënt; en
 • likstenen of -blokken.

Communautaire catalogus van voedermiddelen

Er wordt een communautaire catalogus van voedermiddelen opgesteld ter verbetering van de etikettering van voedermiddelen en mengvoeders. Voor ieder opgenomen voedermiddel bevat de catalogus ten minste de volgende gegevens:

 • de benaming;
 • het identificatienummer;
 • een beschrijving van het voedermiddel (met inbegrip van het productieproces); en
 • een glossarium met definities.

Communautaire gedragscodes voor etikettering

De belanghebbenden worden tevens aangemoedigd om communautaire gedragscodes in het kader van de facultatieve etikettering op te stellen: één voor voeders voor huisdieren en één voor mengvoeders voor voedselproducerende dieren.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting naar nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 767/2009

21.9.2009

-

PB L 229 van 1.9.2009

De opeenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 767/2009 zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

AFWIJKING VAN HET BESLUIT

Verordening (EU) nr. 454/2010 [Publicatieblad L 128 van 27.5.2010]. De diervoerders bestemd voor huisdieren en geëtiketteerd overeenkomstig richtlijn 79/373/EEG en artikel 16 van richtlijn 70/524/EEG mogen tot en met 31 augustus 2011 in de handel worden gebracht.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 242/2010 van de Commissie van 19 maart 2010 tot opstelling van de Catalogus van voedermiddelen [Publicatieblad L 77 van 24.3.2010].

Laatste wijziging: 01.04.2011

Top