Help Print this page 
Title and reference
Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in hun commerciële aanbiedingsvorm en voor het op de markt brengen, het gebruik en de controle ervan binnen de Unie. Deze verordening verhoogt het niveau van gezondheids- en milieubescherming, draagt bij tot een betere bescherming van de landbouwproductie en zorgt voor een uitbreiding en consolidatie van de eengemaakte markt voor gewasbeschermingsmiddelen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

SAMENVATTING

De verordening bevestigt het belang dat de Europese Commissie hecht aan een hoog niveau van gezondheids- en milieubescherming, terwijl de regels voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen verder worden geharmoniseerd. Daarnaast wil ze meewerken aan de verbetering van de landbouwproductie.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze verordening omvat zowel de gewasbeschermingsmiddelen als hun werkzame stoffen .

Goedkeuringscriteria voor werkzame stoffen

Een werkzame stof wordt goedgekeurd als de stof aan de criteria voldoet, die bij de punten 2 en 3 van bijlage II van deze verordening worden vermeld. Voormelde criteria houden verband met de werkzaamheid van de stof, de samenstelling en eigenschappen ervan, de beschikbare analysemethoden, de effecten op de gezondheid van de mens en het milieu, de ecotoxicologie en de relevantie van metabolieten en residuen. Zo wordt een werkzame stof alleen goedgekeurd, als de stof niet als mutageen, kankerverwekkend of toxisch voor de voortplanting (categorie 1A of 1B) is ingedeeld en niet geacht wordt, verstorende endocriene effecten te hebben. Een werkzame stof die als een persistente organische verontreinigende stof of als persistent, bioaccumuleerbaar en toxisch of nog als een zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof beschouwd wordt, kan evenmin goedgekeurd worden.

De eerste goedkeuring kan aan bepaalde voorwaarden of beperkingen onderworpen zijn in verband met bv. de zuiverheid van de werkzame stof, het beoogde gewas en de categorie van gebruikers.

Uitgifte handelstoelating

De aflevering van de toelatingen voor het op de markt brengen van de gewasbeschermingsproducten blijft onder de bevoegdheid van de lidstaten ressorteren. De aanvragen worden ingediend door de aanvragers bij de lidstaat op wiens grondgebied het product voor het eerst op de markt zal worden gebracht. Ze worden ingediend samen met twee dossiers die alle beschikbare informatie bevatten om te oordelen over de mogelijke effecten van het gewasbeschermingsproduct op de gezondheid van mens of dier en de eventuele impact ervan op het milieu. De door de aanvrager of producent verstrekte gegevens kunnen beschermd zijn door een vertrouwelijkheidsclausule, wanneer deze informatie het voorwerp uitmaakt van een fabricage- of handelsgeheim.

De termijn die voorzien is voor het onderzoek van een aanvraag voor een handelstoelating mag niet meer bedragen dan twaalf maanden na ontvangst van de aanvraag door de lidstaat. Gedurende deze periode gaat de lidstaat na of het desbetreffende product aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Indien de lidstaat bijkomende informatie nodig heeft, kan hij de initiële onderzoekstermijn verlengen om de aanvrager hem de aanvullende gegevens te laten bezorgen. Deze bijkomende termijn bedraagt ten hoogste zes maanden en loopt af op het ogenblik dat de lidstaat de bijkomende informatie ontvangt. Wanneer de aanvrager de ontbrekende elementen na afloop van die termijn niet heeft ingediend, meldt de lidstaat aan de aanvrager dat de aanvraag niet ontvankelijk is.

Geldigheidsperiode voor handelstoelatingen

De handelstoelatingen zijn 10 jaar geldig en kunnen verlengd worden. De lidstaat kan een toelating op eender welk moment opnieuw bekijken als niet langer wordt voldaan aan één van de voorafgaande voorwaarden voor het op de markt brengen van het middel. In voorkomend geval kan de lidstaat overgaan tot een intrekking of wijziging van de respectieve toelating.

Een voorlopige toelating kan worden toegekend voor het op de markt brengen van farmaceutische producten die een nog niet goedgekeurde werkzame stof bevatten. Een voorlopige toelating wordt toegekend voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Beginsel van wederzijdse erkenning

Het beginsel van wederzijdse erkenning staat de houder van een toelating toe om het middel in een andere lidstaat op de markt te brengen, voor zover er in de desbetreffende regio's vergelijkbare landbouwomstandigheden, fytosanitaire en ecologische omstandigheden gelden. De lidstaat kan de verspreiding van een middel over zijn grondgebied echter beperken of verbieden, als het middel in kwestie een risico voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu inhoudt.

Om te vermijden dat bepaalde gewassen verstoken zouden blijven van beschermingsmiddelen, laat de verordening de houder van een in de betrokken lidstaat reeds toegekende toelating voor een gewasbeschermingsmiddel toe om te vragen dat deze laatste uitgebreid zou worden tot kleine toepassingen die nog niet gedekt worden door de toelating. Ook deze gebruiksuitbreidingen worden gedekt door het beginsel van wederzijdse erkenning.

Informatie, indeling, etikettering en verpakking

Minstens één keer per kwartaal actualiseren de lidstaten de gegevens in verband met de gewasbeschermingsmiddelen waarvoor een toelating werd uitgereikt of ingetrokken. Deze gegevens moeten toegankelijk zijn voor het publiek.

De indeling, etikettering en verpakking van de gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de door Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten gestelde eisen. De verpakking van de desbetreffende middelen mogen de consument niet in de war brengen over het gebruik van deze middelen.

Controles en noodmaatregelen

De lidstaten voeren officiële controles uit om deze verordening te doen naleven. Zij sturen de Commissie een definitief verslag over de omvang en de resultaten van deze controles binnen zes maanden na afloop van het jaar waarop dat verslag betrekking heeft. De Commissie doet een beroep op deskundigen om in de lidstaten algemene en specifieke audits uit te voeren. Deze audits hebben tot doel om de door de lidstaten uitgevoerde officiële controles te verifiëren.

De Commissie kan noodmaatregelen goedkeuren om het gebruik en/of de verkoop van een gewasbeschermingsmiddel te beperken of te verbieden, wanneer het waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu inhoudt en dit risico slecht wordt bestreden door de desbetreffende lidstaat of lidstaten.

Context

Deze verordening heeft de volgende teksten ingetrokken en vervangen:

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1107/2009

14.12.2009

PB L 309 van 24.11.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 283/2013 van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Publicatieblad L 93 van 3.4.2013).

Met deze verordening wordt Verordening (EU) nr. 544/2011 ingetrokken. Deze verordening wijzigt de voorwaarden voor de dossiers die moeten worden ingediend voor de goedkeuring van werkzame stoffen, want de gegevensvereisten voor chemische stoffen moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de stand van de wetenschappelijke en technische kennis.

Verordening (EU) nr. 284/2013 van 1 maart 2013 tot vaststelling van de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Publicatieblad L 93 van 3.4.2013).

Met deze verordening wordt Verordening (EU) nr. 545/2011 ingetrokken. Deze verordening wijzigt de gegevensvereisten met betrekking tot chemische preparaten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen om rekening te houden met de stand van de wetenschappelijke en technische kennis.

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad in verband met de toetreding van Kroatië ( COM(2013) 073 final - niet verschenen in het Publicatieblad).

Dit voorstel is ter wijziging van bijlage l van Verordening (EG) nr. 1107/2009, waarin toelatingszones van gewasbeschermingsmiddelen zijn bepaald. Kroatië wordt toegevoegd aan zone C - Zuid.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 1/2005, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 834/2007, (EG) nr. 1099/2009, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. […]/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening officiële controles) ( COM(2013) 265 final - niet verschenen in het Publicatieblad).

De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de EU-wetgeving betreffende de voedselketen berust bij de lidstaten, wier autoriteiten toezien op en zich vergewissen van de effectieve toepassing, naleving en handhaving van de desbetreffende voorschriften in de hele EU. In Verordening (EG nr. 882/2004) zijn op EU-niveau regels vastgelegd inzake officiële controles die door de lidstaten worden uitgevoerd, om een uniforme en geïntegreerde aanpak te creëren ten aanzien van officiële controles in de hele voedselproductieketen. Dit voorstel, dat Verordening nr. 882/2004 en verschillende besluiten en sectorale regelingen intrekt en vervangt, herziet de wetgeving betreffende officiële controles om de tekortkomingen die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen te verhelpen.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005, Richtlijn 2009/128/EG en Verordening (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG, 76/894/EEG en 2009/470/EG van de Raad ( COM(2013)0327 final - niet verschenen in het Publicatieblad).

Dit voorstel tot een verordening geeft een overzicht van de invloed en doelstellingen betreffende uitgaven in verband met levensmiddelen en diervoeders voor de periode 2014-2020, met een maximumbedrag van 1 891,936 miljoen EUR tegen lopende prijzen. De beoogde doelstellingen zijn: i) een hoog niveau van veiligheid van levensmiddelen en voedselproductiesystemen, ii) vergroting van de diergezondheid en het dierenwelzijn, iii) opsporing en uitroeiing van plaagorganismen, iv) doeltreffende uitvoering van officiële controles. Al deze doelstellingen gaan vergezeld van richtlijnen.

Laatste wijziging: 10.04.2014

Top