Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Normen ter bescherming van varkens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Normen ter bescherming van varkens

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/120/EG — Minimumnormen ter bescherming van varkens

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn bevat de minimumnormen voor de verzorging en bescherming van voor fokkerij of mesterij gehouden varkens, met name betreffende hun behoefte aan ruimte om natuurlijk sociaal gedrag te vertonen, en voorschriften voor de uitvoering van pijnlijke ingrepen zoals castratie en kortstaarten.

KERNPUNTEN

 • Onder normale omstandigheden moeten varkens in groepen worden gehouden, en moeten hun stallen hen in staat stellen:
  • toegang te krijgen tot een comfortabele en schone ruimte met adequate waterafvoer waarin alle dieren tegelijk kunnen liggen;
  • te rusten en normaal op te staan;
  • andere varkens te zien (tenzij het varken gaat bevallen);
  • toegang te krijgen tot los materiaal, zoals stro, hooi en hout, in verband met hun aangeboren exploratieve gedrag.
 • Geluidsniveaus moeten worden beheerst en varkens moeten ten minste acht uur per dag in het licht worden gehouden.
 • Vloeren moeten effen maar niet glibberig zijn en er moet een minimale vrije vloerruimte zijn die is aangepast aan het aantal en het gewicht van de dieren. Betonnen roostervloeren moeten voldoen aan de minimumnormen, terwijl er aangescherpte regels gelden voor volwassen fokberen en drachtige zeugen.
 • De varkens moeten ten minste eenmaal per dag worden gevoederd, en ze moeten tegelijk met andere varkens in dezelfde groep toegang hebben tot voedsel. Varkens van meer dan twee weken oud moeten over vers water kunnen beschikken.
 • Er moeten maatregelen worden getroffen om agressief gedrag te minimaliseren en om van het normale gedrag afwijkende gevechten te voorkomen. Varkens moeten aan andere varkens kunnen ontsnappen en zich voor hen kunnen verbergen.
 • Drachtige zeugen moeten worden behandeld tegen parasieten indien nodig, en moeten worden voorzien van vezelrijk voer en adequaat nestmateriaal. Er moet een vrije ruimte beschikbaar zijn voor het werpen, met middelen om de biggen te beschermen en ruimte om hen te zogen. Biggen blijven doorgaans ten minste 28 dagen bij de zeug tenzij het welzijn of de gezondheid van een van hen daardoor negatief wordt beïnvloed.
 • Niet-essentiële chirurgische ingrepen zijn verboden, met uitzondering van:
  • het inkorten van de hoektanden van biggen onder specifieke omstandigheden;
  • het inkorten van de slagtanden van beren om verwondingen bij andere dieren te voorkomen of om veiligheidsredenen;
  • gedeeltelijk kortstaarten, wanneer er gedrag zoals staartbijten is geconstateerd;
  • het castreren van mannelijke varkens op een andere wijze dan het scheuren van weefsel;
  • het aanbrengen van neusringen, zij het uitsluitend bij varkens in houderijsystemen met vrije uitloop en waar de nationale wetgeving dit toestaat.
 • Deze ingrepen moeten worden uitgevoerd door een dierenarts of een opgeleid en ervaren persoon, met de adequate hulpmiddelen en onder hygiënische omstandigheden. Varkens die ziek of gewond zijn, moeten in een aparte box worden ondergebracht.
 • De landen van de Europese Unie (EU) moeten elk jaar een representatieve steekproef van houderijsystemen inspecteren, terwijl de Europese Commissie kan meewerken aan de uitvoering van controles ter plaatse.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze gecodificeerde versie (Richtlijn 2008/120/EG) is een nieuw besluit dat het oorspronkelijke besluit (Richtlijn 91/630/EEG) en de daaropvolgende wijzigingen bevat. De richtlijn is sinds 10 maart 2009 van toepassing. EU-landen moesten Richtlijn 91/630/EEG voor 1 januari 1994 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (Gecodificeerde versie) (PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5-13)

Laatste bijwerking 30.01.2017

Top