Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veilige levensmiddelenadditieven voor een hoge consumentenbescherming

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Veilige levensmiddelenadditieven voor een hoge consumentenbescherming

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1333/2008 — Levensmiddelenadditieven

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze vervangt voorafgaande wetgevingsbesluiten van de EU door alle soorten levensmiddelenadditieven* samen te brengen in één wetgevingsdocument.

De verordening voorziet in lijsten van:

goedgekeurde levensmiddelenadditieven;

voorwaarden voor het gebruik en de etikettering daarvan.

Ze vereenvoudigt de procedure voor de toelating van levensmiddelen-additieven.

KERNPUNTEN

Uitsluitend additieven die de EU heeft goedgekeurd mogen worden verkocht en gebruikt in levensmiddelen overeenkomstig de gespecificeerde voorwaarden.

Een levensmiddelenadditief mag, om in de goedgekeurde lijst van de EU opgenomen te worden, geen bedreiging vormen voor de gezondheid en de consument niet misleiden. Een additief moet aan een redelijke behoefte voldoen waaraan niet op een andere manier voldaan kan worden.

Het additief moet voordelen voor consumenten bieden. Dit zijn onder andere:

instandhouding van de voedingskwaliteit van het levensmiddel;

vergemakkelijking van het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van levensmiddelen;

tegemoetkoming aan speciale dieetbehoeften.

Er zijn specifieke eisen van toepassing op additieven als zoet- of kleurstoffen.

Additieven moeten worden gebruikt op het laagste niveau om het gewenste effect te bewerkstelligen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een aanvaardbare dagelijkse inname en met de behoeften van speciale groepen consumenten.

In de regel mogen additieven niet worden gebruikt in onverwerkte levensmiddelen of levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Ongeacht of additieven aan de eindgebruiker te koop worden aangeboden of niet, moeten ze voldoen aan duidelijke etiketteringsvoorschriften, zoals het verstrekken van de naam en/of het e-nummer (zonnegeel is bijvoorbeeld E 110).

Deze verordening is niet van toepassing op de volgende stoffen, tenzij deze worden gebruikt:

als technische hulpstoffen, d.w.z. een stof die opzettelijk wordt gebruikt om grondstoffen te verwerken;

voor de bescherming van planten en plantaardige producten;

als stoffen die als voedingsstoffen aan levensmiddelen worden toegevoegd, of

als stoffen voor de behandeling van voor menselijke consumptie bestemd water.

ACHTERGROND

De meeste beoordelingen van additieven dateren uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Deze worden nu opnieuw beoordeeld en dit proces zal naar verwachting tegen 2020 voltooid zijn. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Europese Commissie wijzigingen in de huidige gebruiksvoorwaarden aanbrengt of bepaalde additieven uit de goedgekeurde lijst verwijdert.

KERNBEGRIPPEN

* Levensmiddelenadditieven: stoffen die om verschillende redenen in levensmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld als zoet- of kleurstof of om de houdbaarheid te verlengen. Het gebruik van levensmiddelenadditieven is onderworpen aan EU-regels waarmee een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de consument wordt gewaarborgd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16–33)

De achtereenvolgende wijzigingen van de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1333/2008 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 257/2010 van de Commissie van 25 maart 2010 tot vaststelling van een programma voor de herbeoordeling van goedgekeurde levensmiddelenadditieven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven (PB L 80 van 26.3.2010, blz. 19–27)

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1–295). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 12.11.2015

Top